On-line poradna

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům (osobám 50+). Dotaz můžete vložit níže, odpovídáme pouze na dotazy, které se týkají: dluhů a exekucí, pracovního práva a nájemního bydlení. Doba, za kterou na dotaz e-mailem odpovíme, může v současné době (únor 2023) z důvodu množství dotazů trvat.

Níže najdete již zodpovězené dotazy. Dotazy staršího data najdete dole na našem již archivním webu.

Souhlas není povinný - pokud zadáte e-mail, na otázku Vám odpovíme tam.
Zde zadejte vaší otázku

Zodpovězené dotazy

Zveřejňujeme pouze dotazy, s jejichž zveřejněním dali tázající souhlas.

3. 2. 2023

Otázka
Dobrý den, dědil jsem po příbuzném, na kterého byla uvalena exekuce. Tato exekuce pochází z roku 2007 a v roce 2004 jí předcházel platební rozkaz. Původní dlužná částka byla cca. 14 500,- Kč, podle sdělení exekutora je současná výše dluhu cca. 325 000,-Kč, z toho cca. 240 000,- Kč činí úrok z prodlení. Exekuce nebyla zrušena, protože protože příbuzný před smrtí zdědil podíl v nemovitosti. Bohužel v tuto chvíli nemám k dispozici bližší informace, ale pravděpodobně se jedná o dluh z neuhrazeného nájemného. Je taková výše úroku přiměřená?
Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
z Vašeho dotazu nevyplývá, z jakého právního titulu vznikl dluh ve výši 14.500, -Kč a zda k tomuto dluhu byla ujednána také smluvní pokuta případně smluvní úroky z prodlení. Vzhledem k uvedenému a ke stáří dluhu tedy nelze vyloučit, že úrok či smluvní pokuta byly ujednané jako přiměřené, avšak dluh mnohonásobně narostl v průběhu téměř dvaceti let. Samotná přiměřenost úroku či smluvní pokuty pak měla být řešena v rámci řízení, v němž byl vydán exekuční titul.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

3. 2. 2023

Otázka
Dobrý den,
Mám prosbu jestli by měmohl někdo pomoci,jelikož mám exekuce,jak mám postupovat.
Dlouhou dobu žiji po ubytovnách,nyní se mě podařilo zamluvit podnájem,ale mám obavy abych nezpůsobil majiteli nějaký problém. Jedná se o starý byt 2+1,kde žil 83letý důchodce,/zemřel/. Všechny věci jsou staré,a doklady o nabytí již nejsou. Mám možnost ho pronajmout i s vybyvením,nábytek je tak cca 40 a více let starý. Majitel mě chce pronajmout 1pokoj +kuchyňka+soc.zařízení./mě to stačí/. Druhý pokoj si chce nechat pro sebe,kde budou věci po otci ,které nemá kam dát.Pokoj by měl uzamčen,bez mého přístupu. Jak to ošetřit, abych mu nezpůsobil škodu v případě návštěvy exekutora.

Děkuji předem za odpověď

S pozdravem

Odpověď
Dobrý den,
exekutor může v rámci mobiliární exekuce zabavit pouze movité věci patřící dlužníkovi. V případě, že si pronajmete od vlastníka část bytu včetně jeho vybavení, je vhodné v nájemní smlouvě uvést, že je tato část bytu pronajímána včetně jeho vybavení a toto vybavení ve smlouvě vypsat. V případě, že i přesto dojde ke sporu o tom, komu zařízení bytu náleží, lze tuto skutečnost prokazovat i jinými důkazy než jen doklady o zakoupení vybavení bytu (například svědeckou výpovědí, fotografiemi, apod.)

Mgr. Erika Turzová Baloghová

4. 2. 2023

Otázka
Dobrý den, v roce 14.4.2016 byl vydán směnečný platební rozkaz, a k 30.12.2022 byl na nás vydán exekuční příkaz. Který mi byl doručen do datové schránky dne 3.2.2023, vydaný dne 17.1.2023 je toto podle zákona možné ? Můžeme se nějak bránit ?
děkujiza pomoc

Odpověď
Dobrý den,
exekuci lze ve smyslu ust. § 640 občanského zákoníku zahájit ve lhůtě deseti let ode dne právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí orgánu veřejné moci (v daném případě soudu). Exekuce tedy byla zahájena v této lhůtě a není promlčená.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Vyplacení bolestného v případě pracovního úrazu

Dotaz:
Dobrý den, mám dotaz ohledně vyplacení bolestného při snížení společenského uplatnění v případě pracovního úrazu. Jsem v konkurzu a pojišťovna Kooperativa poskytla celou částku, která mi měla být vyplacena za bolestné, na konto konkurzního správce. Můj dotaz tedy ve vztahu k všeobecným informacím dostupných na internetu směřuje k oprávněnosti poukázání celé částky bolestného na účet správce, či mi vzniká nárok na obdržení této částky (popř. části), právě z titulu ztíženého společenského uplatnění. Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Dobrý den,
na uvedenou otázku neexistuje zcela jednoznačná odpověď. V rámci konkursu lze postihnout majetek dlužníka patřící do majetkové podstaty. Dle ust. § 207 insolvenčního zákona do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Ve smyslu ust. § 299 občanského soudního řádu nelze bolestné postihnout v rámci exekuce srážkami ze mzdy. Na druhou stranu však nic nebrání tomu, aby bylo bolestné v exekučním řízení postiženo přikázáním pohledávky. Pro účely konkursu tedy dle našeho názoru zákon nedává jednoznačnou odpověď na to, zda lze či nelze bolestné v rámci konkursu postihnout. V dané věci je potřeba také vzít v úvahu ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, dle kterého je dlužník po schválení oddlužení povinen „hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.“ Pro účely oddlužení se tedy bolestné ze zákona nepovažuje za mimořádný příjem, který by bylo potřeba vydat insolvenčním správci. Uvedená zákonná úprava ohledně oddlužení by ve spojení s ust. § 207 insolvenčního zákona mohla případně sloužit jako argument pro nezahrnutí bolestného do majetkové podstaty v konkursním řízení. Nicméně s ohledem na rozsah vymezení obsahu majetkové podstaty v konkursu (ust. § 206 insolvenčního zákoníku) nelze vyloučit ani opačný výklad.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Účelová exekuce

Dotaz:
Dobrý den. Mám dotaz ohledně účelové exekuce, uhradil jsem povinnou částku cca 12t včas v plné výši přesto mi byla exekuce uložena, podal jsem protest,p řesto mám blokovány všechny b. účty v celkove výši cca 200t už několik měsíců, nemohu podat žádnou žádost o bankovní službu. Je nějaký další způsob obrany proti takové šikaně, mohu žádat o odškodnění za každý den omezování nebo to je v pořádku a musím toto v naši justici strpět?

Odpověď
Dobrý den,

Bohužel neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci. Pokud byla exekuce zcela zjevně zahájena bezdůvodně, můžete se domáhat úhrady vzniklé škody na osobě, která Vám svým postupem tuto škodu způsobila. Pro úplnost uvádíme, že v případě, že jste vymáhanou částku uhradil na základě oznámení o zahájení exekuce ve lhůtě pro dobrovolné splnění exekuce, byla exekuce pravděpodobně zahájená oprávněně. Účinky exekučních příkazů (např. “blokace“ účtu) vydaných za účelem vymožení dlužné částky trvají do pravomocného ukončení exekučního řízení a do doby zrušení všech omezení vzniklých za trvání exekučního řízení.

Dotaz k exekuci

Dotaz
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu k následujícímu příspěvků,zda jsou mé postřehy a úvahy a odkazy k zákonům odpovídající.
Od 1.1.2022 začala platit novela zákona c.286/2021Sb.,exekuční řád.U pohledávek vyšších(tzv.nebagatelnich)byla účinnost zákona odsunuta od 1.1.2023.
Mám několik takových exekuci a na vsechny se vztahuje ustanovení &55 odst.7 uvedeného zákona,o zastavování dlouhodobých marných exekuci u kterých za dobu 6-ti let nedošlo ani k částečnému plnění na náklady exekuce.
Dozvěděl jsem se však,že ze strany exekutorů a oprávněných se množí případy účelového obcházení &55 odst.7,tím,že jsou za povinného poskytována plnění vymáhané povinnosti bezvýznamnými částkami s cílem zastavit běžící 6-ti letou lhůtu,která se opět rozběhne od posledního plnění.
Musím konstatovat,že se tak děje i v mém případě,např.u exekuce trvající od roku 2014 doposud nebylo ničeho vymozeno a když jsem se dožadoval informací bylo mě oznámeno,že oprávněný 22.10.2022 provedl částečné plnění ve výši 84Kc.
K tomu jsem ve svém vyjádření odpověděl,že jsem nikdy žádným třetím osobám nebo subjektům nedal souhlas k plnění vymáhané povinnosti za moji osobu a tudíž všechny takto učiněné kroky jsou právně neplatné,odkazují se při tom na ustanovení &1936 zákona c.89/2012Sb.,občanského zákoníku.
Děkuji předem za odpoved


Odpověď
Dobrý den,
k uvedené otázce v současné době judikatura nezaujala žádný postoj.  V předmětné situaci by bylo možné podat podnět Ministerstvu spravedlnosti České repubiky, Odboru dohledu a kárné agendy, aby postup exekutora ve věci prošetřil. Bohužel, dle současného stanoviska, je výhradněna posouzení exekutora zda zaplacenou částku vyhodnotí jako plnění či jako obcházení zákona. Ve věci pak můžete podat soudu také návrh na zastavení exekuce (pokud jsou jinak splněné podmínky pro její zastavení). Soud by při rozhodování o návrhu na zastavení exekuce musel posoudit také povahu platby, která byla exekutorovi zaplacena na Váš dluh.
Pro úplnost uvádíme, že plnění za dlužníka je skutečně možné pouze se souhlasem dlužníka (viz ust. § 1936 občanského zákoníku).
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Nařízená práce přesčas

Dotaz
Zaměstnavatel mi nařídil práci přesčas a současně mi oznámil, že místo příplatku musím čerpat náhradní volno. Žádnou dohodu o čerpání náhradního volna jsme neuzavřeli, tvrdí, že to není potřeba. Má pravdu, mohu odmítnout čerpání náhradního volna?

Odpověď
Dobrý den,
dle ust. § 114 odst. 1 zákoníku práce lze místo příplatku ve výši 25%, který zaměstnanci náleží za práci přesčas, čerpat náhradní volno pouze na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám tedy nemůže jednostranně nařídit čerpání náhradního volna. Nejste ani povinen s čerpáním náhradního volna souhlasit. V takovém případě je pak zaměstnavatel povinen vyplatit příplatek za práci přesčas.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Důchod a exekuční splátka

Dotaz
Dobrý den, jsem v ID III. stupně a z důchodu mi je strháván exekuční splátka. Při žádosti o příspěvek na bydlení mám jako čistý příjem uvádět částku před nebo po srážce?
Děkuji za odpověď
Jana

Odpověď
Dobrý den, 
dle ust. § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře není exekuční srážka uvedena jako výdej, který by bylo možné od příjmu zohledňovaného pro účely přiznání příspěvku na bydlení odečítat. Je tedy dle našeho názoru potřeba uvádět příjem před exekuční srážkou.

Dědické řízení

Dotaz
Dobrý den, v dědickém řízení po otci (úmrtí 21.4.2022) jsem zdědila nemovitost. Při přepsání elektřiny na mou osobu jsem s hrůzou zjistila, že smlouva po otci byla sestrou otce ukončena (dne 7.7.2022) a na její žádost byly demontovány hodiny (dne 14.7.2022). Přeplatek před a po úmrtí byl vyplacen sestře otce.
V průběhu dědického řízení jsem se domluvila s notářkou (pouze ústní domluva), že sestra otce bude nadále hradit zálohy na elektřinu, které z cca 1 600 Kč ponížila na 500 Kč a tyto částky budou zahrnuty do dědického řízení, které poté ohledně vyrovnání dědického řízení uhradím. Tak se i stalo.
Usnesení o dědickém řízení nabylo právní moci dne 15.9.2022. V tomto usnesení o žádném přeplatku u ČEZ (aktiva) není ani zmínka, pouze jsou rozepsány zálohy ČEZ od dubna – úmrtí do července – demontáž hodin, kdy tyto uhradila sestra otce. Na pobočce ČEZ jsem se dozvěděla, že přeplatek před a po úmrtí byl vyplacen sestře otce, pouze na základě vyplnění nějaké plné moci + předložení orig. úmrtního listu (sestra otce vypravovala pohřeb). Selským rozumem, zálohy po úmrtí byly tedy vyplaceny 2x, a to přeplatkem (úhrada sestry) + má úhrada vyrovnání v dědickém řízení. Na internetových stránkách jsem se dozvěděla, že zákonný nárok na přeplatek před úmrtím má dědic (§ jsem nenašla) a nárok na přeplatky po úmrtí má ten, kdo je fakticky uhradil a toto i doloží – prokáže.
Prosím o radu, jak mám postupovat při vyplacení přeplatku před úmrtím od ČEZU + jak mám vymáhat úhradu přeplatku po úmrtí, který dostala sestra otce 2x (přeplatek od ČEZu + vyrovnání dědického řízení ode mne – pasiva) + opětovné namontování hodin a přepisu sml. z otce na mou osobu.
Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den, 

neznáme konkrétní okolnosti případu ani obsah dokumentů potřebných pro posouzení věci, proto poskytujeme pouze obecnou informaci.
V případě přeplatku vzniklého před úmrtím je potřeba se obrátit na ČEZ a předložit usnesení o dědictví, z něhož plyne, že jste jedinou dědičkou. Přeplatek by Vám měl být ze strany ČEZ na základě uvedených podkladů vyplacen. Bohužel nevíme jaké doklady sestra Vašeho otce předložila u ČEZ proto nemůžeme najisto postavit, zda byl přeplatek ze strany ČEZ vyplacen sestře Vašeho otce oprávněně či nikoliv. Pokud však byl přeplatek vyplacen neoprávněně (na základě například nepravdivého prohlášení sestry Vašeho otce) máme za to, že by jeho vrácení měla po sestře Vašeho otce žádat ČEZ.
Ohledně přeplatku vzniklého po úmrtí Vašeho otce nemůžeme v důsledku chybějících informací (kdy vznikl přeplatek, okolnosti dohody o vyrovnání plateb za elektřinu) doporučit konkrétní postup, nelze však vyloučit vznik bezdůvodného obohacení na straně sestry Vašeho otce. Vrácení tohoto přeplatku byste pak měla po sestře Vašeho otce požadovat Vy.
K přepisu smlouvy z otce na Vaši osobu uvádíme, že pokud byla smlouva ukončena, je potřeba s dodavatelem elektrické energie uzavřít smlouvu novou. 

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Dluh od pojišťovny

Dotaz
Dobry den dnes jsem obdrzel z pojistovny do me datove schranky z ceske prumyslove pojistovny ze dluzim od roku 2012 do dnesniho dne 190000 na pojistnem ale od roku 2012 jiz neziji v cechach a vim jiste ze jsem se odhlasoval z pojistovny bohuzel jsem pred par lety prisel o vsechny dokumenty .nevi nekdo co delat v takoveto situaci ? Dekuji za odpoved

Odpověď
Dobrý den, 

bohužel neznáme podrobnosti případu, proto můžeme doporučit toliko, abyste se nejdříve obrátil na pojišťovnu a pokusil se s nimi vyřešit věc smírnou cestou. Pro další postup ve věci doporučujeme obrátit se na advokáta.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Exekuce cizího účtu

Text otázky: 
Dobrý den chtěla bych se zeptat zda může exekutor zablokovat přítelův účet, když mi tam nechodí žádné peníze a zda může zabavit věci které mi nenáleží. Moc děkuji

Text odpovědi:
Dobrý den,
exekutor při výkonu rozhodnutí nemůže postihnout majetek, který nenáleží dlužníkovi. Pokud tedy nejste s přítelem sezdaní a nemáte na jeho účtu uložené své finanční prostředky, nemůže exekutor účet Vašeho přítele „zablokovat“ a ani nemůže žádat výplatu finančních prostředků z tohoto účtu. Rovněž v případě mobiliární exekuce nemůže exekutor postihnout věci, které nenáleží dlužníkovi. V praxi však můžou někdy vyvstat pochybnosti o tom, komu věc patří a může se stát, že exekutor pojme do soupisu věc, kterou dlužník ve skutečnosti nevlastní. V takovém případě má majitel věci právo podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a pokud tomuto návrhu nebude byť i jen částečně vyhověno, může také podat žalobu na vyloučení věci z exekuce. Oba návrhy však musí vlastník doložit důkazy, které prokazují jeho vlastnické právo k věci.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Kauce, roční vyúčtování

Text otázky: 
Dobrý den mohla bych se Vás prosím zeptat letošního roku na konci dubna nám skončila podnájemni smlouva,po 8 měsících stále nemáme roční vyúčtování a nebyla nám vrácena ani kauce,RK i majitel přestaly úplně komunikovat Můžete mi prosím poradit co s tím? Děkuji Š.

Text odpovědi:
Dobrý den,
v první řadě je potřeba upozornit na skutečnost, že podnájemní smlouva není upravená občanským zákoníkem. Nevztahují se tedy na ni automaticky ustanovení o nájmu bytu. Primárně je proto potřeba vycházet z textu podnájemní smlouvy a z toho, jak byly upravené vztahy v této smlouvě. Teoreticky by ohledně vrácení kauce přicházela v úvahu žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, ovšem jelikož nám není znám text uzavřené smlouvy, nemůžeme se k možnostem vrácení kauce blíže vyjádřit. Samotného předložení ročního vyúčtování by bylo možné docílit prostřednictvím žaloby na plnění, ale opět vše závisí také na textu podnájemní smlouvy. Doporučujeme proto v dané věci vyhledat pomoc advokáta, který by prostudoval text smlouvy a doporučil konkrétní postup ve věci.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Zastavování bezvýsledných exekucí

Text otázky: 
Dobrý den, Rád bych se zeptal, Budou nepřesnostní exekuce s jistinou nad 1500kc vedené od roku 2009 u kterých se nic za celou dobu nevymohlo, příští rok automaticky zastavovat, nebo exekutor bude obesílat věřitele, aby složili zálohu, budou li chtít v exekuci pokračovat? Děkuji

Text odpovědi:
Dobrý den,
vymáhaná pohledávka nebyla za celou dobu trvání exekuce ani částečně uspokojena, tak bude tato exekuce zastavena nejpozději po uplynutí 12 let od vyznačení doložky provedení exekuce. V případě, že po vyznačení doložky provedení exekuce došlo k částečnému uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení, počítá se lhůta 12 let od posledního vymoženého plnění. Tato lhůta neběží po dobu, po kterou probíhalo řízení o návrhu n zatavení exekuce, námitce podjatosti, návrhu na odklad, odvolání nebo jiném podání účastníka řízení či trval odklad exekuce části majetku, během něhož nelze exekuci provést. Dále lhůta neběží po dobu, po kterou byla exekuce jako celek odložena, nebo ji nebylo možné provést z jiného důvodu (např. z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení). Uvedená pravidla se vztahují i na exekuční řízení zahájená před 1.1.2023. Pokud tedy byla vyznačena doložka exekuce v roce 2009, je možné exekuci za splnění výše uvedených podmínek zastavit.
Mgr. Erika Turzová Baloghová