On-line poradna

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům (osobám 50+). Dotaz můžete vložit níže, odpovídáme pouze na dotazy, které se týkají: dluhů a exekucí, pracovního práva a nájemního bydlení. Poradnu realizujeme v rámci projektu Právo na straně seniorů podpořeného hlavním městem Praha.

Níže najdete pouze zodpovězené dotazy, s jejichž zveřejněním byl dán souhlas. Dotazy staršího data najdete dole na našem již archivním webu.

Souhlas není povinný - pokud zadáte e-mail, na otázku Vám odpovíme tam.
Zde zadejte vaší otázku

Zodpovězené dotazy

Zveřejňujeme pouze dotazy, s jejichž zveřejněním dali tázající souhlas.

1.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, zjistil jsem, že na můj dům je nařízená exekuce. Nic mi zatím nepřišlo a tak jsem se pídil a dozvěděl se, že jsem měl špatně trvalý příkaz a jedna splátka ze 3 = 4000Kč neodešla, 2 předchozí ano. Nikdo mě nekontaktoval, rovnou exekuce na dům. Jsem důchodce a nevím co si počít.

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci. Exekuci na nemovitost povinného lze vézt pouze v případě, pokud zde není možné vést exekuci jiným zákonem stanoveným způsobem na základě, kterého by mohlo dojít k uspokojení pohledávky. Například se jedná o srážky ze mzdy či jiných příjmů (důchod apod.), exekuce movitými věcmi atd. Pokud ve Vašem případě existuje i jiný způsob, jímž by bylo dosaženo uspokojení pohledávky, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do exekučního příkazu postihujícího Vaši nemovitost, to z důvodu nepřiměřenosti takového způsobu vedení exekuce.

V případě, že výše uvedený postup není možný, můžete se, s ohledem na nízkou částku dluhu, pokusit o domluvu s exekutorem a s oprávněným na úhradě dobrovolných splátek, kdy hrazení těchto splátek by sice nevedlo k zastavení exekuce, avšak po dobu, po kterou by byly smluvené splátky řádně hrazené, exekutor by exekuci neprováděl. Taková dohoda není zákonem upravena, jedná se o ústní dohodu s exekutorem, a její plnění je závislé na vůli stran.


3.8.2023


Dotaz:
Dobrý den, Dnes nám napsal exekutor že nás navštíví vykonavatel ohledně soupisu. Moje manželka je těžce psychicky nemocná. Má ID 3.st. Její psychiatrická lékařka jí řekla že v případě takové návštěvy ji máme okamžitě zavolat,neboť (nevím přesně už jak to říkala) může u ní k něčemu dojít. Sdělila nám to když nás navštívila policie ohledně vykradení sousedů. Je pravda že v takovém případě na psychiatr možnost zakázat takovou návštěvu?

Odpověď:
Dobrý den, psychiatr nemá možnost zabránit soupisu movitých věcí.


3.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, okresní soud stanovil usnesením povinnost náhrady nákladů řízení do 3 dnů od právní moci usnesení, avšak žalovaný se odvolal ke krajskému soudu. Dovolání není možné. Pokud krajský soud usnesení okresního soudu potvrdí (tzn. odvolání odmítne), zajímá mne jak je to s vykonatelností a právní mocí? Kdy začíná běžet třídenní lhůta k plnění? Od vyhlášení anebo od doručení rozhodnutí krajského soudu? Kdy tedy lze podat exekuční návrh? A jaký je v tomto případě exekuční titul? Je to ono původní usnesení okresního soudu anebo je to rozhodnutí krajského soudu? Anebo se snad jedná o dva exekuční tituly když pravděpodobně krajský soud určí též náhradu vlastních nákladů řízení? Jde mi tedy o to jestli předložit exekutorovi exekuční titul s doložkou vykonatelnosti potvrzenou od krajského soudu anebo původní usnesení okresního soudu? Pokud je nutné předložit původní usnesení okresního soudu, zda se musí na vyhotovení doložky vykonatelnosti čekat až se spis vrátí zpět na okresní soud? Abych to shrnul, potřebuji vědět, kdy přesně mohu podat návrh na exekuci pokud krajský soud usnesení okresního soudu potvrdí a nedojde k plnění a jaký exekuční titul k tomu použít, tj. kdo vyznačí doložku vykonatelnosti?

Odpověď:
Dobrý den, není nám znám obsah rozsudku, proto podáváme obecnou informaci. Odvolání má odkladný účinek, tzn. právní moc i vykonatelnost rozhodnutí je odložena do doby pravomocného rozhodnutí o odvolání.

Rozhodnutí o odvolání nabývá právní moci doručením jeho písemného vyhotovení. Tímto okamžikem, tedy okamžikem právní moci rozhodnutí o odvolání nastává také právní moc rozhodnutí soudu I. stupně. Jelikož je rozhodnutím určena také lhůta k plnění, je potřeba tuto lhůtu chápat jako lhůtu pro dobrovolné splnění povinnost uložené soudem.

V případě, že tato lhůta marně uplyne, tedy povinnost nebude dobrovolně splněna, nastává vykonatelnost rozhodnutí, tj. možnost oprávněného domáhat se splnění povinnosti v rámci vykonávacího/exekučního řízení.

Exekučním titulem jsou oba rozsudky – tj. rozsudek soudu I. stupně ve spojení s rozsudkem soudu odvolacího.


3.8.2023

Dotaz:
Pokud nedojde ve lhůtě stanovené soudem k náhradě nákladů řízení (a pokud je již rozhodnutí vykonatelné), zajímá mne, jak se jistit pro případ, že povinný již částku zaslal? Pokud je mi známo, tak převod bankovní cestou může trvat cca 1 den a zaslání prostřednictvím České pošty 3-4 dny. To znamená, že zatímco povinný má například v ruce potvrzení pošty o odeslání částky, já nemám doposud nic, domnívám se, že dluh nebyl zaplacen a jelikož již uplynula lhůta pro plnění mám nárok na podání exekučního návrhu. Pak ovšem peníze dorazí a dlužník se bude prokazovat potvrzením o odeslání dřívějšího data než je datum podání exekučního návrhu, čili náklady na tuto exekuci zaplatím já. Jak tedy postupovat, abych se proti tomuto postupu chránil? Mám počkat 4 dny od prvního dne, kdy lze podat exekuční návrh a pak teprve exekuční návrh odeslat? Pokud bude v takovém případě potvrzení dlužníka o zaplacení dřívějšího data než datum podání exekučního návrhu, ale bude zároveň již po datu, kdy měl ze zákona povinnost splnit, budou náklady exekuce na dlužníkovi? Děkuji.

Odpověď:
Dobrý den,
pokud dlužník neuhradí dluh v době určené rozsudkem pro splnění povinnosti, můžete podat exekuční návrh. Pokud by platba byla připsána na Váš účet nebo Vám byla jinak vyplacena či doručena poté, co nastala vykonatelnost rozhodnutí a zároveň po podání exekučního návrhu, postačí uvedené prokázat exekutorovi. Náklady řízení v takovém případě hradí povinný.

Pokud se chcete vyhnout zbytečnému zahájení exekučního řízení, můžete s podáním návrhu vyčkat několik dnů po vykonatelnosti rozsudku, případně zaslat výzvu k plnění před podáním návrhu na exekuci. Pro úplnost dodáváme, že exekuci lze zahájit do 10 let od vykonatelnosti rozhodnutí soudu.


6.8.2023

Dotaz:
Dobrý den. Pracuji jako vrátny .Pracuji ve 12 hod.směnách.V pracovní smlouvě mám týdenní prac.dobu 37,5 hod.Střidali jsme se 4 vrátni,v nepřetržitém provozu a tím jsme měli několik hodin měsíčně přesčas.Nyní zaměstnavatel přijal páteho pracovníka s tím že nám práci přesčas nebude proplácet a ty hodiny odpracuje ten páty zaměstnanec.

Tento měsíc mě vychází 11,5 hod.přesčas a zaměstnavatel mi nařídil si vybrat náhradní volno uprostřed měsíce kdy ještě nemám odpracovanou pracovní dobu kterou mi ukládá prac.smlouva.Chci se zeptat jestli má na to nárok bez mého souhlasu.Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Dobrý den,
dle ust. § 114 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce přesčas mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Poskytnout náhradní volno v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku lze pouze v případě, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na tom dohodli. V případě taková dohoda mezi Vámi a zaměstnavatelem uzavřená nebyla, nemůže Vám zaměstnavatel jednostranně náhradí volno nařídit.


12.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, Dne 10.08.2023 jsem se dotazoval na exekutorském úřadu JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha
ve věci ukončení bezvýsledné exekuce podle § 55 odst. 7 a podle § 55 odst. 11 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Dne 11.08.2023 mi bylo ukončení bezvýsledné exekuce zamítnuto a to z důvodu,cituji: V dané věci bylo zjištěno, že dne 11.10.2022 bylo na pohledávku oprávněné částečně vymoženo (zaplaceno) 108,- Kč ( kdy oprávněný učinil revizi plnění na pohledávku), tudíž nejsou dány podmínky pro postup soudního exekutora podle § 55 odst. 7 e. ř..

Jak soudní exekutor píše, částečné vymožení (zaplacení) 108,- Kč provedl oprávněný. Toto částečné vymožení nebylo zaplaceno povinným, ani žádnou blízkou osobou povinného a bez vědomí povinného, tudíž si dovoluji tvrdit, že tato částka byla zaplacena účelově samotným oprávněným, aby nemohlo dojít k zastavení bezvýsledné exekuce podle § 55 odst. 7 a podle § 55 odst. 11 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Lze se nějak bránit tomuto postupu? Děkuji,

Odpověď:
Dobrý den,
proti rozhodnutí můžete podat odvolání. Z citované části rozhodnutí není zřejmé, zda bylo plněno na účet exekutora či účet oprávněného. Rovněž by zde mělo být ověřeno, zda byla platba provedena převodem (lze zjistit kdo plnil), případně zda byla složena v hotovosti (v tomto případě nelze zjistit kdo ji složil). Máme však za to, že pokud bylo složeno na účet oprávněného, měl by tento prokázat také to, jak byla tato částka uhrazena. Máme také za to, že by mělo být pro zamítnutí návrhu prokazatelně doloženo, že k úhradě došlo skutečně ze strany povinného a nikoliv jiné osoby. Pokud uvedené není prokázáno, není dle našeho názoru prokázáno, že došlo k vymožení plnění.

Pokud za celou dobu exekučního řízení nebylo ničeho vymoženo, nemáte žádný postižitelný příjem či majetek, můžete také požádat o zastavení exekuce také dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Toto ustanovení není natolik přísné jako ust. § 55 odst. 7 exekučního řádu, neboť postačí, pokud dosavadní výtěžek s případným očekávaným výtěžkem exekuce nepokryje ani náklady exekuce.


12.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc, neboť už nevím jak stávající situaci řešit.

Jsem částečně invalidní důchodce, je mi 61 let a v krátkosti se pokusím vylíčit Vám můj příběh. Cca do roku 2012 jsem byl OSVČ, ale nedopadlo to nejlépe a dostal jsem se do dluhů. Nebylo to moc, ale nebyl jsem důsledný a spadl do exekucí. Někdy v roce 2014 jsem prošel konkurzem a přišel o bydlení a vlastně o vše. Začal jsem jezdit s kamionem a exekuce, které nebyly v konkurzním řízení uspokojeny se obnovily. Splácel jsem, ale jediným východiskem bylo oddlužení, které mi Krajský soud v Hradci Králové povolil 13.1.2020.

28.2.2022 mi byl přiznán částečný invalidní důchod a přišel jsem o práci. Bohužel jsem byl nakonec nucen zažádat na ÚP o podporu na bydlení. Pokračoval jsem v oddlužení, které bylo splněno 27.1.2023. Spadl mi kámen ze srdce.

Avšak dne 11.7.2023 mi banka oznámila, že dostala příkaz od exekutora zablokovat mi účet. Ihned jsem volal co se stalo, neboť si již dávám velký pozor na jakékoliv platby.

Zarazilo mne, když jsem se dovolal na číslo poskytnuté bankou, že mi volaný tykal a vůbec používal hrubý styl mluvy. Nakonec jsem se dozvěděl, že se jedná o dluh z roku 2012, který byl přihlášený v insolvenčním řízení a údajně se na něj osvobození nevztahuje. Původní dluh ve výši cca 400,- je nyní přes 17.000,-. Na účet, který mi zablokovali mi posílá ČSSZ inval. důchod ve výši cca 11.800,-. Poslal jsem exekutorovi před měsícem doporučeným dopisem návrh na zastavení exekuce, ale žádnou odpověď jsem nedostal. A telefon nyní nikdo nezvedá.
Přiznám se, že už nemám sílu a ani nevím jak dál. Pokud je ve Vašich možnostech a jste ochotni mi v tomto pomoci, budu opravdu rád. Nevím na koho se obrátit a na boj s exekutorem už sílu nemám.

Odpověď:
Dobrý den, bohužel nevíme z jakého titulu dluh pro který je vedena exekuce vznikl, proto podáváme obecnou informaci.
Dle ust. § 416 insolvenčního zákon se osvobození nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

V případě, že Vaše pohledávka spadá pod některou z výše uvedených kategorií, je exekuce vedena po právu. V případě, že tomu tak není, doporučujeme podat návrh na zatavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm h) občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že je zde jiný důvod (osvobození od placení zbytku pohledávky), pro který nelze exekuci vykonat.


15.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, chtěla bych vás požádat o radu. Jsem v pracovní neschopnosti a mimo stanovené vycházky mám soudní řízení. V případě kontroly, je návštěva soudu adekvátní omluva?

Odpověď:
Dobrý den, ze soudního řízení se můžete omluvit a doložit soudu, že jste v pracovní neschopnosti. S ohledem na uvedené máme za to, že v případě eventuální kontroly nebude muset být účast u soudního řízení adekvátní omluvou.


25.8.2023

Dotaz:
Dobry den, chci se zeptat ohledně dluhu manžela, máme předmanželskou smlouvu kde jsou uvedeny i veškeré případne dluhy v manželství ze to nespadá do SJM, nyní jsem zjistila ze manžel si vzal půjčku během manželství, kterou nestíha platit , podala jsem tedy zadost o rozvod abych se vyhla pripadne exekuci a úvěrové společnosti poslala doporučený dopis, ze nesouhlasím s manželovou pujckou, bojím se ze kdyby přišla exekuce muže mi exekutor obstavit účet? manžel mi posila měsíčně platbu na půlku nákladu na energie , jelikož domácnost vedeme finančně na půl a každý má své zbylé příjmy pro sebe dekuji za odpověd

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme obsah předmanželské smlouvy, nicméně pokud je v ní ujednáno, že také dluhy, které nabude jeden z manželů za trvání manželství, jsou výlučným dluhem tohoto manžela, tak máme za to, že tento dluh do společného jmění manžel nespadá. I v tomto případě je však pro to, aby exekucí nemohl být postižen i Váš majetek potřeba, aby byla tato předmanželská smlouva před vznikem dluhu zapsána do evidence listin o manželském majetkovém režimu, neboť samotné uzavření předmanželské smlouvy (bez zveřejnění) nevyvolá pro účely exekučního řízení žádné účinky.

V takovém případě pak ani rozvod nezvrátí povinnost druhého manžela hradit dluhy vzniklé za trvání manželství, neboť se dluhy budou považovat za společné. K námitce neplatnosti právního úkonu uvádíme, že je potřeba ji uplatnit jak vůči úvěrové společnosti, tak vůči manželovi. Námitku neplatnosti doporučujeme učinit písemně a prokazatelně doručit druhé smluvní straně (oproti podpisu, doporučeně poštou, apod.). Právo na uplatnění námitky neplatnosti se promlčuje ve tříleté promlčecí době.


29.8.2023

Dotaz:
Mám dotaz prosím. Banka mi zřídila chráněný účet. Mám tam i běžný účet nyní obstavený exekucemi. Kam má zasílat ČSSZ důchod, na běžný účet, ze kterého finance převedou na chráněný a nebo hned na chráněný?

Odpověď:
Dobrý den,
ČSSZ nejdříve provede příslušnou srážku z příjmu a pak zbytek částky převede na chráněný účet. Číslo účtu k výplatě je tedy potřeba ČSSZ oznámit.


31.8.2023

Dotaz:
Může správce daně v důsledku bezúspěšné exekuce u daňového subjektu (PO) přijít za jednatelem této PO a vymáhat tento nedoplatek přímo na něm? Zajímá mě tedy otázka odpovědnosti jednatele za daňové dluhy.

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci.

Dle ust. § 171 odst. 1 daňového řádu je nedoplatek povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon povinnost ručení ukládá a pokud mu správce daně ve výzvě sdělí stanovenou daň, za kterou ručí, a současně jej vyzve k úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě.
Zákonné ručení jednatele v případě společnosti s ručením omezením je zakotveno v ust. § 159 odst. 3 občanského zákoníku, podle kterého nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Dle ust. § 171 odst. 2až 3 daňového řádu lze výzvu ručiteli vydat, pokud nebyl nedoplatek uhrazen daňovým subjektem (právnickou osobou), ačkoliv byl daňový subjekt o jeho úhradu bezvýsledně upomenut, a nedoplatek nebyl uhrazen ani při vymáhání na daňovém subjektu. Výzvu ručiteli lze vydat rovněž po zahájení insolvenčního řízení vůči daňovému subjektu.
Proti výzvě ručiteli se může ručitel odvolat. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Z výše uvedeného je zřejmé, že za splnění shora uvedených podmínek není vyloučeno vymáhání nedoplatku na dani na jednateli společnosti.

1. 7. 2023

Otázka
Podal jsem v únoru 2023 návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dle paragrafu 268 odst.1, písm.e). Opravněný se zastavením nesouhlasil. Exekutor návrh nepodal k exekučnímu soudu a přes mou urgenci k řešení mi dne 30.6.2023 přišlo usnesení o zastavení exekuce dle nového paragrafu t.j.zastavení bezvýsledné exekuce dle paragrafu 55 odst.1.s tím, že opravněný nesložil zálohu na další vedení exekuce a i se v zákonné lhůtě nevyjádřil. Dle tohoto nového důvodu zastavení jsem povinen uhradit oprávněnému náklady. Domnívám se, že záměrně exekutor zvolil tuto cestu, abych musel platit náklady oprávněnému. Existuje nějaká obrana, případně dle jakého ustanovení?

Odpověď
Dobrý den,
Pokud byla exekuce zastavena z důvodu bezvýslednosti dle ust. § 55 odst. 7, uplatní se ohledně nákladů exekuce ust. § 55 odst. 13, dle kterého se určí náklady exekuce ve výši minimální odměny exekutora a paušální náhrady hotových výdajů. Tyto náklady se pak uspokojují ze složené zálohy. V částce přesahující zálohu na provedení exekuce se již náklady exekuce neuspokojují a právo exekutora na tyto náklady zaniká.

V případě, že s rozhodnutím exekutora nesouhlasíte (například z důvodu, že ohledně nákladů exekuce nerespektuje ust. § 55 odst. 13 exekučního řízení), můžete si proti usnesení o zastavení exekuce (resp. proti jeho části, a to co do nákladů exekučního řízení) podat odvolání.

6. 7. 2023

Otázka
Pokud chci podat návrh na exekuci a mám exekuční titul vydaný okresním soudem, který je zároveň soudem exekučním, musím k exekučnímu návrhu přiložit exekuční titul opatřený doložkou vykonatelnosti? Já se domnívám, že to v tomto případě nutné není, když ten soud sám exekuční titul v minulosti vydal.
Pokud ale exekutor přiložení exekučního titulu vyžaduje, není lepší podat exekuční návrh přímo k exekučnímu soudu (s určením exekutora), který již předtím exekuční titul (rozhodnutí) sám vydal? Potom stačí podat k soudu jenom samotný návrh na exekuci?

Odpověď
Dobrý den,
k exekučnímu návrhu je potřeba vždy přiložit také exekuční titul opatřený doložkou vykonatelnosti (ust. § 254 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 79 odst. 2 občanského soudního řádu).

6. 7. 2023

Otázka
Jak se uplatňují v exekučním řízení paušální náklady oprávněného zastoupeného osobou, která není advokátem? Tedy paušální náklady se řídí vyhláškou 254/2015 sb., ale mne zajímá KDY a jakým způsobem je v exekučním řízení podat?
Na jaké úkony mám nárok? Určitě písemné podání exekučního návrhu, ale co třeba převzetí věci anebo cestovné autem do místa exekutora za účelem podání exekučního návrhu, pokud ten není v místě mého bydliště?

Odpověď
Dobrý den,
veškeré peněžní či nepeněžní nároky, které si přejete v exekučním řízení na povinném vymoci je potřeba uplatnit v návrhu na nařízení exekuce.

13. 7. 2023

Otázka
Dobrý den,
jsem v situaci kdy mi chtějí majitelé baráku zvednout nájem z 6900 Kč na 18800 Kč. Nijak se semnou o tom nebavili, přímo mi přišla výzva od advokáta. Bydlím v baráku u Karlova náměstí v Praze, byt má cca 90 m2. Nájemné mi nebylo zvyšováno od roku 2012. Odvolávají se na paragraf 2249 Občasnkého zákoníku ve spojení s ustanovením paragrafu 3074 ods. 2 Občanského zákoníku. Na internetu jsem našla, že u bytů které byly v režimu regulovaného nájemného, a ten náš asi byl, už si to nepamatuji, neplatí pravidlo že je možné to zvýšit nájemné maximálně o 20 procent za tři roky. Podle nich je to 60 procent obvyklého nájemného pro danou oblast. Průměrná částka za pronájem bytu v domě je 300 Kč/m2. Mám slouvu na dobu neurčitou, která je napsaná na manžela, který již nežije. Byt není rekontruovaný, je na pavlači ve 2. patře bez výtahu.
Také píší že mě mohou vystěhovat, čehož se obávám. Paní majitelka mi řekla, že mi mohou dát výpověď. Jsme poslední 2 nerekonstruované byty v domě spolu se sousedkou. Ta se však rozhodla, že se vystěhuje sama. Přímo je tam napsáno:
„Vzhledem k tomu, že jedna ze spoluvlastnic hodlá v domě užívat některý z bytů pro svou potřebu, jako paralelní krok k navýšení nájmu se v případě nutnosti soudního sporu o určení výše nájemného nabízí ukončení nájemního vztahu výpovědí ve smyslu ustanovení paragrafu 2288 odst. 2, písm. a) Občanského zákoníku. „
Mohu vám případně poslat naskenovaný celý dopis od advokáta.
Mám důchod 21 800 takže je pro mě takové nájemné likvidační. Vím že si mohu zažádat o nějaký ten příspěvek na bydlení. Zajímá mě, zda má smysl se kvůli tomu obracet na soud či ne. Pan Advokát píše, že to nemá cenu a že budu ještě navíc platit náklady na soud. Budu ráda za radu, případně kontakt na nějakého advokáta, který se tomu věnuje a mohl by mě zastupovat, pokud má v této věci cenu jít k soudu.
Dekuji

Odpověď
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu a nevíme, na základě jakých skutečností byla stanovena výše nájmu. Uvedené doporučujeme ověřit.

Pokud se jednalo o regulovaný nájem, je skutečně možné, aby došlo k jeho zvýšení o více, než jsou limity stanovené v ust. § 2249 odst. 1 občanského zákoníku.

Ohledně argumentu o výpovědi dle ust. § 2288 odst. 2 občanského zákoníku uvádíme, že je otázkou, zda by tento výpovědní důvod obstál, pokud Vaše sousedka dobrovolně jí pronajatý byt vyklidí.
Kontakty na advokáty naleznete na webových stránkách České advokátní komory: www.cak.cz. Ve vyhledávači lze zadat specializaci (občanské právo, nájemní právo) a také lokalitu, v níž má být advokát vyhledán.

21. 7. 2023

Otázka
Dobrý den dostal jsem se do exekuce jsem invalidni duchodce 3stupne duchod cini 12000kc mam s exekutorem splatkovy kalendar na 1000kc mesicne ted mi volal ze chce dalsi 3000kc kdyz nezaplatim ze mi zrusi splatkovy kalendar a provede moilarni exekuci 8900kc platim najem manzelka je taktez v.id ma 10000kc nevim proc mam platit vice penez kdyz na to nemam kolikrat nemam ani na zaplaceni leku a zdravotnich pomucek prosim o radu dekuji s uctou

Odpověď
Dobrý den,
pokud je splátka ve výši 1.000,- Kč měsíčně hrazena jako dobrovolná splátka jedná se o ústní dohodu s exekutorem, že v případě hrazení této částky nebude nadále činit úkony k provedení exekuce. Pokud je tomu skutečně tak, exekutorovi nic nebrání v tom, aby exekuci provedl. Jelikož se však jedná o dohodu mezi Vámi a exekutorem, exekutor nemá možnost jednostranně po Vás požadovat hrazení částky vyšší. Pokud pak exekutor i přes vaši vzájemnou dohodu přistoupí k provedení exekuce, nejste ani Vy vázán hrazením dobrovolných splátek.

21. 7. 2023

Otázka
Je možné podat opětovný exekuční návrh k plnění prací v následující situaci? Soud uložil v žalobě o rušené držbě žalovanému povinnost provést práci (odstranit plot), načež žalovaný povinnost nesplnil a byl podán exekuční návrh. Práce nařízené soudem byly poté provedeny exekutorem. Nicméně žalovaný posléze plot v inkriminovaném místě opět postavil (protože je to pro něj činnost celkem jednoduchá), čímž opět porušil nařízení soudu.

Je v této situaci možné podat nový exekuční návrh založený na předchozím exekučním titulu (původním usnesení soudu o žalobě z rušené držby), když usnesení soudu je exekučním titulem platným deset let anebo je nutné podat znovu příslušnému soudu stejnou žalobu o rušení držby doplněnou o aktuální popis současného stavu plnění soudního nařízení anebo je ještě nějaká jiná třetí cesta?

Situace je to jistě nestandardní, ale jistě ne nemožná. Děkuji.

Odpověď
Dobrý den,
není nám znám text výroku rozsudku, nelze proto vyloučit, že v daném případě půjde o případ zásahu do držby, který tímto původním exekučním titulem není pokryt. V takovém případě již původní rozsudek nemůže sloužit jako exekuční titul.

22. 7. 2023

Otázka
Dobrý den, před rokem a půl jsem zakoupil přívěsný vozík za os.automobil.Při převodu se nevyskytli žádné problémy a převod byl dokončen. Až teď se ozval exekutor, že dotyčný vozík je v exekuci kterou má prodávající. Má právo takto exekutor postupovat, přijdu o vozík, proč vozík šel přepsat když byl tedy v exekuci? Byl jsem vyzván k součinnosti abych uvedl jak jsem se dostal k vozíku. Zaslal jsem obratem exekutorovi kupní smlouvu a vyjádření, o koupi vozíku.¨
Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den,
ve smyslu ust. § 44a exekučního řádu, nesmí povinný po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Pokud tedy k převodu přívěsného vozíku došlo po doručení vyrozumění o zahájení exekuce, nebyl povinný oprávněn s tímto přívěsným vozíkem nakládat a prodat Vám ho a exekutor může tento přívěsný vozík postihnout exekucí.

19.6.2023

Otázka

Dobrý den.
Potřebují pomoct se založením SVJ soudní cestou.. Naše podílové držstvo dosu nemá, stanovy, zaměření bytů a ani prohlášení vlastníků! Zástupci sjou nechotní a nemají zájem cokoliv řešit nejsou schopni ani dodržet to co jsem si odsouhlasily na schůzi, nedopovídají a ignorují i doporučenou korespondenci. Dále máme na jednom z podílů věcné břemeno kvůli exekucím majitele. Zpravuje náš firma XXX tedy neschopný a neochotný OSVČ, který odpovídá na dotazy o financování fondu oprav a či reklamaci vyúčtování stylem : Já se s Váma nebudu bavit protože nemusím. A dále jen hraním mrtvého brouka.

Po načtení judikátů jsem dospěl k závěru že SVJ založit půjde ale s tím že jeden člen zůstane v BD(ten s exekucemi) jako součást SVJ a zprávní firma spadne na úroveň řadového členy který půjde okamžitě odříznout, jelikož nevlatní žádný podíl a prokazatelně zpúsobil na domě škodu svou nečiností (celé horní patro vytopené, každým deštěm od roku 2015, kde peníze z pojistky co nám pojišťovna vyplatila na opravu a sanaci skončily, odmítá vysvětlit či komentovat).

Na poslední schůzi z minulého roku jsme si odsouhlasily založení SVJ, kopii zápisu mi ale odmítají vydat, ač jsem také podílník, nebyl jsem mandatorně určen k řešení této situace jelikož ale podílové družstvo zakládá SVJ na ‚hubu‘ na každé schůzi už X let a nic. Bez SVJ není možné provést ani požární kontrola ze strany úřadů jelikož nejsme SVJ která je velmi potřebná..

Jedná se o problémy havarijního stavu stropů v horních patrech po 8letech zatékání! prasklé panely po celé délce v místě zatékání, Dále množství hořlavého materiálu (ptačí trus místy v 10cm vrstvě) pod střechou v kombinaci se straší populací v domě je to časová bomba.. Jediná cesta je založení SOUDNÍ cestou.. zajímá mě tedy jak krok po korku postupovat. (najmout is obhájce je jasný krok, pojďme to tedy přeskočit zajímá mě, co můžu udělat před obhájcem, pro co nejrychlejší založení SVJ)

Jak je možné toto financovat z fondu oprav jelikož sám tento soud těžko zaplatím (přenesení nákladů na založení, statik, zaměření, katastr, kolky a poplatky soudu atd..) je možné zajistit předběžné opatření a zastavení zprávy ze strany výše udevené OSVČ, vzhledem k nečinosti a poškození nemovitosti?? existuje na toto nějaký vzorový formulář na podání k soudu?
nebo bude stačit prostě podat k občansko právnímu žalobu na podílové družstvo pro nečinnost a nezákonou formu???
nebo podat žalobu na zprávce (s touto možností počítáme ihned po jeho odstavení na základě sečtení škod)?
Prosím o radu jak v této věci postupovat.
S pozdravem a díky za odpověď K.


Odpověď

Dobrý den,
v případě, že jste si rozdělení domu na bytové jednotky a převod vlastnictví k těmto bytům již odsouhlasili na členské schůzi a bytového družstva zůstává v dané věci nečinné, můžete se obrátit na soud s žalobou na stanovení povinnosti bytového družstva vypracovat prohlášení vlastníka domu a převést jednotky do vlastnictví členů družstva.
Jelikož se jedná o poměrně složitou věc, doporučujeme vyhledat pomoc advokáta. Seznam advokátů naleznete na webových stránkách České advokátní komory: www.cak.cz.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

20.6.2023


Otázka

Dobrý den,
prosím o radu, jak postupovat v případě, že proti zaměstnanci bylo vedeno několik exekucí, všechny exekuce byly sráženy v pořádku, v pořadí jak měly být. Bohužel došlo, ke smazání jedné exekuce ze mzdového programu a namísto této exekuce, která měla být v pořadí, odcházely srážky na exekuce další v pořadí, Veškeré částky byly řádně odvedeny, nic nebylo deponováno.

Exekutor, kterému měly srážky odcházet, se po dvou letech ozval s vyčíslením uspokojení jeho pohledávek. Poskytli jsme veškerou součinnost, jako zaslání mzdových listů, přehledů všech exekucí zaměstnance a jejích srážek, a při tom jsme zjistili, že došlo omylem ke smazání jednoho exekučního příkazu ze systému.
Vše jsme několikrát zmíněnému exekutorovi vysvětlili, za situaci jsme se omluvili, že došlo k nedopatření a všechny sražené částky byly odvedeny na účty oprávněných a že žádné srážky nezadržujeme.

Nicméně exekutor posílá opakovaně výzvy k zaplacení sražené částky ve výši cca 40 tisíc zaměstnavatelem a vyhrožuje žalobou. Prosím jak postupovat a má exekutor právo na takové jednání? Děkuji


Odpověď

Dobrý den,
Váš dotaz nespadá pod naši poradnu, ale uvádíme, že na danou věc by se mohl uplatnit ust. § 292 občanského soudního řádu, dle kterého „Jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy povinného srážky řádně a včas, provede-li je v menším než stanoveném rozsahu nebo nevyplatí-li srážky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění, že nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci nebo kdy dospěly další měsíční částky mzdy, může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy u soudu právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy.“ Oprávněný tedy podle uvedeného ustanovení skutečně může vůči zaměstnavateli podat žalobu na zaplacení částky rovnající se srážkám ze mzdy, které měly být exekutorovi vyplacené.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

28.6.2023

Otázka

Dobrý den,
v jakém znění zapracovat do DPP výplatu v hotovosti „na ruku“ vždy k 10. dni následující kal. měsíc po odvedení práce.
Mnohokrát děkuji


Odpověď

Dobrý den,
uvedený dotaz bohužel nespadá do tématického zaměření této poradny, která se zaměřuje na seniorské problémy s dluhy, exekucemi, nájemním bydlením, případně pracovním právem.
Doporučuji kontaktovat některou z občanských poraden:
https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny,
případně se obrátit na advokáta:
https://vyhledavac.cak.cz/.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

15. 5. 2023

Dotaz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující věc, jsem osvč, je proti mě vedena exekuce a v rámci daňového přiznání mi vznikl přeplatek z důvodu slevy na dítě, kolonka daňový bonus. Nyní mi přišel exekuční příkaz na zabavení tohoto přeplatku, je to v pořádku a může toto exekutor postihnout či se jedná o vratku nepodléhající exekuci? V exekučním příkazu se píše doslova toto: . Soudní exekutor rozhodl o provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, kterou má povinný vůči dlužníku povinného: Finanční úřad pro hlavní město Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 5, IČ: 72080043, sídlem Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5, z titulu vratitelného přeplatku na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, k vymožení nepřednostní pohledávky oprávněného. Na internetu jsem nalezl různé názory a moc moudrý z toho nejsem, někde se píše, že se jedná o nepostihnutelnou částku, jinde že ano. Pokud by toto bylo neoprávněné, jaký je případně další postup, prosím?. Předem děkuji za radu P.

Odpověď
Dobrý den,
daňový přeplatek lze exekucí postihnout. V případě, že se jedná o přeplatek na dani na základě ročního zúčtování daně, lze tento postihnout exekučním příkazem k provedení srážek ze mzdy, neboť tato částka je součástí čisté mzdy.
Pokud přeplatek vznikl na základě přiznání daňového bonusu jako ve Vašem případě, nejde o součást mzdy, proto lze tuto částku postihnout pouze prostřednictvím exekučního příkazu k přikázání jiné peněžité pohledávky.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

15. 5. 2023

Dotaz
Dobrý den, Exekutorský úřad v Brně vyhověl mému návrhu na zastavení exekuce během dubna 2023, přesto mi však stále blokuje účet, na který mi chodí z ČSSZ můj invalidní důchod ve výši 6.800 Kč. I když se jedná o částku pod hranicí měsíčního nezabavitelného minima, exekutor to nerespektuje, nadále mi blokuje účet a já nemám nejen na základní potřeby, ale ani na jídlo, protože se nemohu několik měsíců dostat ke svým penězům z důchodu, který je jediným zdrojem mého příjmu. Jak mám dále postupovat, abych nemusel nadále hladovět a živořit, když EXÚ navíc zastavil exekuci, kterou po neuvěřitelných 21 letech začal loni na podzim vymáhat?? Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
ke zrušení „blokace“ účtu nedochází okamžitě po zastavení exekuce, ale teprve po právní moci, jímž se exekuce zastavuje. Do té doby bohužel prostředky na účtu, bez ohledu na to, kolik jich je zde uloženo, zůstávají blokované. Ve věci můžete dle ust. § 304b občanského soudního řádu požádat banku o vyplacení částky z účtu, a to do výše trojnásobku životního minima. O tuto částku lze požádat pouze jednou za trvání exekuce.
Dále máte možnost zřídit u banky tzv. chráněný účet. Finanční prostředky na něm uložené, které nepodléhají srážkám ze mzdy a jiných příjmů, nemůžou být exekutorem postihnuté.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

2. 4. 2023

Otázka
Dobrý den,
Prošel jsem oddluzenim a byl jsem soudem zproštěn zbylé části dluhu. Nicméně i po nabití právní moci soudního rozhodnutí o ukončení oddluzeni mi byla z výplaty srazena srážka za exekuci. O ukončení exekuce jsem požádal, ale je možné srazene peníze získat zpět, když už dle soudu jsem byl všechno pohledávek zproštěn? Dekuji,

Odpověď
Dobrý den,
Doporučujeme ověřit si, zda není exekuce vedena pro dluh, na který se osvobození nevztahuje. Dle ust. § 416 insolvenčního zákona se osvobození nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. Osvobození se dle ust. § 414 odst. 1 insolvenčního zákona nevztahuje ani na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

V případě, že se o takový dluh nejedná, došlo k neoprávněné srážce, kdy by Vám tato částka měla být vrácena z titulu bezdůvodného obohacení. Částku by měl vrátit exekutor, v případě, že ji již oprávněnému vyplatil, tak oprávněný.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

11. 4. 2023

Otázka
U stanovení nezabavitelné částky pro exekuci jsem narazil na formulaci: nč „se dále navyšuje, jestliže má povinný manžela i když ten má samostatný příjem, o jednu čtvrtina nezabavitelné částky“. Tato situace je nesmyslná, více je chráněn ten, kdo má vydělávajícího manžela/manželku, než ten, kdo vše musí platit sám.

Můžete mi prosím vysvětlit důvod tohoto řešení, nevypadlo tam například, že partner má méně než je životní minimum?

Odpověď
Dobrý den,
k dané otázce doporučujeme vyhledat důvodovou zprávu k Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).
Mgr. Erika Turzová Baloghová

13. 4. 2023

Otázka
Po skončení oddlužení, do kterého nepřihlásil exekutor svoji přihlášku, i když šlo o dlužné výživné, nyní vymáhá dlužnou částku. Přihlášku do oddlužení na dlužné výživné podal právník, který zastupoval oprávněného. Komu nyní platit zbývající částku?

Odpověď
Dobrý den,
na pohledávky na výživné se, dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona, osvobození od povinnosti uhradit neuspokojenou část dluhu nevztahuje. Pro tuto pohledávku lze tedy i nadále vézt exekuční řízení. Pokud byste v rámci exekuce dobrovolně uhradil zbývající dluh na výživném, je potřeba tak učinit exekutorovi, který exekuci vede.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

16. 4. 2023

Otázka
Dobrý den,
prosím o informaci, protože mi s Usnesením o ukončení marné exekuce od ,, vyhlášené“ exekutorské kanceláře v Přerově byl vyměřen i požadavek na úhradu,, nákladů exekutora při marné exekuci“.

Dle mého názoru je to v rozporu se zněním příslušného zákona, kde je jednoznačně uvedeno, že ,,pokud náklady exekutora převýší zálohu na provedení exekuce, kterou obdržel od oprávněného, potom nárok exekutora na kompenzaci jeho nákladů zaniká“.
Stejně tak ani 4 týdny od doručení Usnesení o ukončení exekuce není tato vymazána z rejstříku exekucí, přičemž toto má být exekutorem provedeno do15 dnů.
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď
Dobrý den,
jak jsme již uvedli v naší předchozí odpovědi, dle ust. § 55 odst. 13 exekučního řádu má exekutor i v případě zastavení marné exekuce nárok na minimální odměny a paušální náhrady hotových výdajů podle zvláštního předpisu. Náklady exekuce podle věty druhé se uspokojují ze zálohy na náklady exekuce nebo ze zálohy na další vedení exekuce. Usnesení o ukončení marné exekuce obsahuje ze zákona také vyčíslení nákladů exekutora (ust. § 271 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu). Zda bude po Vás tato částka reálně vymáhána, by mělo být uvedeno v tomto usnesení. Každopádně dle ust. § 55 odst. 13 exekučního řádu platí, že přesahuje-li výše nákladů exekuce výši složené zálohy na náklady exekuce nebo výši složené zálohy na další vedení exekuce, právo soudního exekutora na náklady exekuce v části přesahující výši složené zálohy zaniká.

K výmazu z rejstříku exekucí dochází do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. To samozřejmě může trvat delší dobu, neboť je potřeba počítat s lhůtou k podání odvolání a vyznačením právní moci. V případě, že povinný nebo oprávněný proti tomuto usnesení podají odvolání, nelze exekuci do doby rozhodnutí o tomto odvolání pravomocně ukončit a nebude do této doby proveden ani výmaz z rejstříku exekucí.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

17. 4. 2023

Otázka
Dobrý den, nemohu si regulovat množství tepla u radiátoru, který je součástí topného systému vytápěného Pražskou teplárenskou a.s. Byty jsou určeny pro seniory od Magistrátu hl.m. Prahy. Správou bytového fondu byla pověřena firma CENTRA a.s. Vytápění nelze regulovat, je nastaveno na maximální ohřev nebo nulu = vypnuto. Musíte nuceně přetápět nebo netopit vůbec. Po třech letech marného snažení o nápravu jsem problém vyřešila zakoupeným olejovým radiátorem a vytápím elektřinou. S tímto způsobem vytápění jsem spokojená. Domnívám se ale, že správní firma je povinna uhradit finanční náklady za spotřebu elektrické energie na vytápění a také pořizovací hodnotu radiátoru. Kromě finanční ztráty mně střídání extrémních teplot v bytě, kdy dojde k přetopení nebo úplnému vychladnutí topného tělesa, poškozuje na zdraví. Zejména kolem jedné až třetí hodiny ranní, kdy se budíte propocená nebo ztuhlá chladem!
Navíc došlo při údržbě topného systému (čištění) k prasknutí přívodního potrubí do radiátoru a do bytu unikala chemická látka. Mne přiotrávila a zemřel pes. Jsem přesvědčená, že na otravu unikajícími zplodinami. Správní firma na moje stížnosti a upozornění nereagovala a situaci neřešila. Na místní šetření poslala technika pro posouzení závady až po dvou letech a oznámení o poškození zdraví. Ten konstatoval, že radiátor je předimenzovaný na vytápěnou plochu a došlo k jeho poškození a popraskání potrubí.
Prožitá traumata a neustálé spory s firmou Centra mně těžce poškodilo zdraví. V současné době jsem v péči několika lékařů a můj zdravotní stav se neustále zhoršuje.
Požádala jsem o řešení situace Magistrát hl.m.Prahy, ale odmítl věc řešit. Je tedy nutné sehnat soudního znalce v oboru a věc předat soudu. Nevím ale, z jakého oboru by měl znalec být. Také bych potřebovala sepsat žalobu, která donutí CENTRU situaci vyřešit. Jsem rozhodnutá veškerá vydání a případné právní zastoupení krýt půjčkou.
V současné době přišlo vyúčtování za ústřední vytápění, kde si správce účtuje za třetinovou spotřebu zvýšenou sazbu a zvýšený výkon radiátoru. Trvá také na vysokých zálohách za vytápění, i když vytápím elektřinou. Neoprávněnými zálohami chce získat přeplatky a úroky, tím i bezdůvodné obohacení. S takovým jednáním nesouhlasím a považuji ho za protiprávní.
Ráda bych znala Vaše stanovisko ve věci, radu či pomoc, jak dále postupovat.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Odpověď
Dobrý den,
pokud jste v nájemním vztahu, je potřeba uvedené řešit s pronajímatelem. V případě, že byste sama chtěla zajistit znalecký posudek, bylo by vhodné obrátit se na znalce z oboru stavebnictví, odvětví Technologická zařízení staveb – vytápění.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

25. 4. 2023

Otázka
Dobrý den,
mám dotaz týkající se platnosti exekuce, která pro ti mne byla uvalena. Exekuci předcházelo několik soudních jednání. Nejprve jsem se odvolal proti platebního rozkazu s odvoláním na neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru, kterou jsem s věřitelem uzavřel z důvodu příliš vysokých úroků a nedodržení právních postupů úvěrové společnosti při schvalování žádosti o půjčku. Obvodní soud mi v rozsudku vyhověl, žalobu žalobkyně zamítl a stanovil, že dlužná částko, kterou jsem povinen žalobkyni zaplatit je rovna pouze výši zapůjčené jistiny bez úroků, ponížené o již uhrazené splátky. Stanovená výše dlužné částky byla však i tak výrazně vyšší (nebyly v ní započítány mé splátky za několik měsíců), proto jsem se proti rozsudku i tak částečně odvolal.
Odvolací soud dne 25. 1. rozsudek odvolacího soudu potvrdil, pro nedostatečný důkazní materiál, proto jsem v zákonné lhůtě 2 měsíců podal ještě dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, načež jsem do tohoto okamžiku neobdržel jakoukoliv zpětnou vazbu.
Dne 24. 4. mi však na mých účtech přistála manuální blokace od exekutorského úřadu, který převzal pohledávku věřitele. Ze strany exekutora mi byla doručena pouze výzva ke splnění vymáhané povinnosti spolu s rozsudky obvodního a odvolacího soudu + příkazem k úhradě nákladů exekuce zaměstnavateli a bankovním institucím. Moje otázky zní, zda je takto vedená exekuce zákonná a tedy platná, vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud ještě nerozhodl na základě mého dovolání ve věci reálné výše dluhu. Jak se mohu proti této exekuci bránit, jakým způsobem formulovat námitky exekučnímu soudu? Je zde reálná šance aby byla ukončena / pozdržena? Je pro mě v tuto chvíli primární, aby došlo co nejrychleji k odblokování mých běžných účtů.
Děkuji Vám předem za odpověď.
S pozdravem

Odpověď
Dobrý den,
v případě, že Vašemu dovolání nebyl přiznán odkladný účinek dle ust. § 243 občanského soudního řádu, je předmětné rozhodnutí v právní moci a je vykonatelné, tedy na jeho základě již lze zahájit a provést exekuci. Neznáme podrobnosti případu, nicméně z Vámi sdělených informací nevyplývá žádný důvod, který by mohl vést k zastavení či odkladu exekuce. Odkazujeme tedy na ust. § 266 a ut. § 268 občanského soudního řádu, které vymezují důvody pro odklad resp. zastavení exekuce.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

25. 3. 2023


Otázka
Dobrý den za doby manželství jsem si vzal úvěr který jsem bohužel nezvládl splácet a došlo to tak daleko že mi byl 23.3.2023 došel exekuční příkaz. Nic méně hned druhý den si exekutor na úctě manželky blok celou částku.Jde o to že o úvěru manželka nevěděla ani o tom že mi byla přikazana exekuce.Jeji účet je fyzicky jen její na který ji chodí výplata a teď mateřská všechny prostředky na něm jsou pouze jejím majetkem a to i druhý účet který slouží k zasílání nájemného pronájmu bytu který je jejím majetkem nabytým v dědickém řízení a taktéž sním já jako dlužník nemám nic společného.Je nějak možnost se bránit aby manželka nebyla kvůli mě hlouposti postihnuta.

Odpověď
Dobrý den,
přestože je účet vedený pouze na jméno Vaší manželky, jsou finanční prostředky na něm (pokud nedošlo k zúžení společného jmění manželů) společné, tedy spadají do společného jmění manželů. K uspokojení dluhu vzniklého za trvání manželství pak lze postihnout společné jmění manželů.

28. 3. 2023

Otázka
Dobrý den, od nového roku platí novela a bezvýsledných exekucí starších 6 let.mám exekuce starší 9 let které se nesplácejí,jelikož z mého platu se platí jen jedna ,na víc nemám plat jak mám postupovat aby byli ostatní staré ukončeny jako nevymahatelné, děkuji za odpověd.

Odpověď
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že tvrdíte, že máte příjem, z něhož jsou realizované srážky ze mzdy, nesplňujete podmínku pro zatavení exekuce z důvodu její bezvýslednosti. Neznáme podrobnosti případu, nicméně pokud na další exekuce není nic placeno z důvodu, že jsou až dalšími v pořadí, máme za to, že ani tyto exekuce nelze z důvodu bezvýslednosti zastavit.

30. 3. 2023

Otázka
Dobrý den.
Manžel má exekuci z podnikání u věřitele O2 ve výši jistiny 4666,-Kč. Dále manžel zaplatil na účet exekutora úrok z prodlení ve výši 8130,-Kč a odměnu exekutora ve výši 2000,-Kč. Exelutor mimo tuto jistinu již dříve poslal věřiteli O2 ( spíše právnímu zástupci O2 ) částku 2890,- Kč. Exekutor několik týdnů po uhrazení poslal odhadce, aby odhadl náš dům, že bude prodán v e-dražbě. Odhadce odmítá sdělit, kolik bude požadovat za práci odhadce s tím, že je vázán mlčenlivostí. A ani exekutor dosud nesdělil manželovi náklady exekuce. Dle mého názoru je pohledávka uhrazena a tak by exekutor neměl prodat náš dům v e-dražbě. A tak se ptám, mám-li jako manželka po 42 letech společného soužití s manželem v domě nějakou možnost uhájit svoji polovinu domu, na kterou mám jistě právo ? A samozřejmě právo na majetkový podíl má právo i náš syn, který s námi žije ve společné domácnosti. Já a ani syn jsme se nijak nepodíleli na podnikatelské činnosti manžela, tak mě přijde uplatnění kolektivní viny za dluh s podnikání nemožný. A dále by mě zajímalo, zda může exekutor prodat dům i přesto, je-li pohledávka uhrazena ? Zbývající dluh manžela z podnikání je asi 3% z odhadní ceny domu a dle rozpisu PSSZ bude tento uhrazen srážkami z manželovo starobního důchodu v listopadu 2024. Tudíž nevidím žádný vážný důvod k tomu, aby byl náš dům v dražbě prodán.

Odpověď
Dobrý den,
V případě, že je dluh již plně uhrazen, nemůže dojít k prodeji Vašeho domu v rámci exekučního řízení.

V případě, že dluh uhrazen není a Váš manžel má příjem, z něhož by tento dluh měl být do dvou let uhrazen, máme za to, že prodej domu za účelem vymožení pohledávky je v rozporu s ust. § 58 odst. 2 exekučního řádu. Dle něj lze k prodeji nemovitosti, kterou dlužník užívá ke svému bydlení a k bydlení své rodiny přistoupit až v nejzazším případě, kdy nelze pohledávku uspokojit jinak. Ve Vašem případě by pak přicházela v úvahu také námitka nepoměru mezi hodnotou nemovitosti a vymáhané pohledávky.

Ohledně toho, zda lze prodat celou nemovitost v rámci exekučního řízení, tedy zda lze postihnout společné jmění manželů pak uvádíme, že uvedené závisí od toho, zda se jedná o dluh vzniklý za trvání manželství či nikoliv a zda případně nedošlo ke změně zákonného režimu SJM. Jelikož tyto informace k dispozici nemáme,nemůžeme posoudit další, z uvedených skutečností plynoucí, možnosti obrany v exekučním řízení.

3. 2. 2023

Otázka
Dobrý den, dědil jsem po příbuzném, na kterého byla uvalena exekuce. Tato exekuce pochází z roku 2007 a v roce 2004 jí předcházel platební rozkaz. Původní dlužná částka byla cca. 14 500,- Kč, podle sdělení exekutora je současná výše dluhu cca. 325 000,-Kč, z toho cca. 240 000,- Kč činí úrok z prodlení. Exekuce nebyla zrušena, protože protože příbuzný před smrtí zdědil podíl v nemovitosti. Bohužel v tuto chvíli nemám k dispozici bližší informace, ale pravděpodobně se jedná o dluh z neuhrazeného nájemného. Je taková výše úroku přiměřená?
Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
z Vašeho dotazu nevyplývá, z jakého právního titulu vznikl dluh ve výši 14.500, -Kč a zda k tomuto dluhu byla ujednána také smluvní pokuta případně smluvní úroky z prodlení. Vzhledem k uvedenému a ke stáří dluhu tedy nelze vyloučit, že úrok či smluvní pokuta byly ujednané jako přiměřené, avšak dluh mnohonásobně narostl v průběhu téměř dvaceti let. Samotná přiměřenost úroku či smluvní pokuty pak měla být řešena v rámci řízení, v němž byl vydán exekuční titul.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

3. 2. 2023

Otázka
Dobrý den,
Mám prosbu jestli by měmohl někdo pomoci,jelikož mám exekuce,jak mám postupovat.
Dlouhou dobu žiji po ubytovnách,nyní se mě podařilo zamluvit podnájem,ale mám obavy abych nezpůsobil majiteli nějaký problém. Jedná se o starý byt 2+1,kde žil 83letý důchodce,/zemřel/. Všechny věci jsou staré,a doklady o nabytí již nejsou. Mám možnost ho pronajmout i s vybyvením,nábytek je tak cca 40 a více let starý. Majitel mě chce pronajmout 1pokoj +kuchyňka+soc.zařízení./mě to stačí/. Druhý pokoj si chce nechat pro sebe,kde budou věci po otci ,které nemá kam dát.Pokoj by měl uzamčen,bez mého přístupu. Jak to ošetřit, abych mu nezpůsobil škodu v případě návštěvy exekutora.

Děkuji předem za odpověď

S pozdravem

Odpověď
Dobrý den,
exekutor může v rámci mobiliární exekuce zabavit pouze movité věci patřící dlužníkovi. V případě, že si pronajmete od vlastníka část bytu včetně jeho vybavení, je vhodné v nájemní smlouvě uvést, že je tato část bytu pronajímána včetně jeho vybavení a toto vybavení ve smlouvě vypsat. V případě, že i přesto dojde ke sporu o tom, komu zařízení bytu náleží, lze tuto skutečnost prokazovat i jinými důkazy než jen doklady o zakoupení vybavení bytu (například svědeckou výpovědí, fotografiemi, apod.)

Mgr. Erika Turzová Baloghová

4. 2. 2023

Otázka
Dobrý den, v roce 14.4.2016 byl vydán směnečný platební rozkaz, a k 30.12.2022 byl na nás vydán exekuční příkaz. Který mi byl doručen do datové schránky dne 3.2.2023, vydaný dne 17.1.2023 je toto podle zákona možné ? Můžeme se nějak bránit ?
děkujiza pomoc

Odpověď
Dobrý den,
exekuci lze ve smyslu ust. § 640 občanského zákoníku zahájit ve lhůtě deseti let ode dne právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí orgánu veřejné moci (v daném případě soudu). Exekuce tedy byla zahájena v této lhůtě a není promlčená.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Vyplacení bolestného v případě pracovního úrazu

Dotaz:
Dobrý den, mám dotaz ohledně vyplacení bolestného při snížení společenského uplatnění v případě pracovního úrazu. Jsem v konkurzu a pojišťovna Kooperativa poskytla celou částku, která mi měla být vyplacena za bolestné, na konto konkurzního správce. Můj dotaz tedy ve vztahu k všeobecným informacím dostupných na internetu směřuje k oprávněnosti poukázání celé částky bolestného na účet správce, či mi vzniká nárok na obdržení této částky (popř. části), právě z titulu ztíženého společenského uplatnění. Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Dobrý den,
na uvedenou otázku neexistuje zcela jednoznačná odpověď. V rámci konkursu lze postihnout majetek dlužníka patřící do majetkové podstaty. Dle ust. § 207 insolvenčního zákona do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Ve smyslu ust. § 299 občanského soudního řádu nelze bolestné postihnout v rámci exekuce srážkami ze mzdy. Na druhou stranu však nic nebrání tomu, aby bylo bolestné v exekučním řízení postiženo přikázáním pohledávky. Pro účely konkursu tedy dle našeho názoru zákon nedává jednoznačnou odpověď na to, zda lze či nelze bolestné v rámci konkursu postihnout. V dané věci je potřeba také vzít v úvahu ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, dle kterého je dlužník po schválení oddlužení povinen „hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.“ Pro účely oddlužení se tedy bolestné ze zákona nepovažuje za mimořádný příjem, který by bylo potřeba vydat insolvenčním správci. Uvedená zákonná úprava ohledně oddlužení by ve spojení s ust. § 207 insolvenčního zákona mohla případně sloužit jako argument pro nezahrnutí bolestného do majetkové podstaty v konkursním řízení. Nicméně s ohledem na rozsah vymezení obsahu majetkové podstaty v konkursu (ust. § 206 insolvenčního zákoníku) nelze vyloučit ani opačný výklad.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Účelová exekuce

Dotaz:
Dobrý den. Mám dotaz ohledně účelové exekuce, uhradil jsem povinnou částku cca 12t včas v plné výši přesto mi byla exekuce uložena, podal jsem protest,p řesto mám blokovány všechny b. účty v celkove výši cca 200t už několik měsíců, nemohu podat žádnou žádost o bankovní službu. Je nějaký další způsob obrany proti takové šikaně, mohu žádat o odškodnění za každý den omezování nebo to je v pořádku a musím toto v naši justici strpět?

Odpověď
Dobrý den,

Bohužel neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci. Pokud byla exekuce zcela zjevně zahájena bezdůvodně, můžete se domáhat úhrady vzniklé škody na osobě, která Vám svým postupem tuto škodu způsobila. Pro úplnost uvádíme, že v případě, že jste vymáhanou částku uhradil na základě oznámení o zahájení exekuce ve lhůtě pro dobrovolné splnění exekuce, byla exekuce pravděpodobně zahájená oprávněně. Účinky exekučních příkazů (např. “blokace“ účtu) vydaných za účelem vymožení dlužné částky trvají do pravomocného ukončení exekučního řízení a do doby zrušení všech omezení vzniklých za trvání exekučního řízení.

Dotaz k exekuci

Dotaz
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu k následujícímu příspěvků,zda jsou mé postřehy a úvahy a odkazy k zákonům odpovídající.
Od 1.1.2022 začala platit novela zákona c.286/2021Sb.,exekuční řád.U pohledávek vyšších(tzv.nebagatelnich)byla účinnost zákona odsunuta od 1.1.2023.
Mám několik takových exekuci a na vsechny se vztahuje ustanovení &55 odst.7 uvedeného zákona,o zastavování dlouhodobých marných exekuci u kterých za dobu 6-ti let nedošlo ani k částečnému plnění na náklady exekuce.
Dozvěděl jsem se však,že ze strany exekutorů a oprávněných se množí případy účelového obcházení &55 odst.7,tím,že jsou za povinného poskytována plnění vymáhané povinnosti bezvýznamnými částkami s cílem zastavit běžící 6-ti letou lhůtu,která se opět rozběhne od posledního plnění.
Musím konstatovat,že se tak děje i v mém případě,např.u exekuce trvající od roku 2014 doposud nebylo ničeho vymozeno a když jsem se dožadoval informací bylo mě oznámeno,že oprávněný 22.10.2022 provedl částečné plnění ve výši 84Kc.
K tomu jsem ve svém vyjádření odpověděl,že jsem nikdy žádným třetím osobám nebo subjektům nedal souhlas k plnění vymáhané povinnosti za moji osobu a tudíž všechny takto učiněné kroky jsou právně neplatné,odkazují se při tom na ustanovení &1936 zákona c.89/2012Sb.,občanského zákoníku.
Děkuji předem za odpoved


Odpověď
Dobrý den,
k uvedené otázce v současné době judikatura nezaujala žádný postoj.  V předmětné situaci by bylo možné podat podnět Ministerstvu spravedlnosti České repubiky, Odboru dohledu a kárné agendy, aby postup exekutora ve věci prošetřil. Bohužel, dle současného stanoviska, je výhradněna posouzení exekutora zda zaplacenou částku vyhodnotí jako plnění či jako obcházení zákona. Ve věci pak můžete podat soudu také návrh na zastavení exekuce (pokud jsou jinak splněné podmínky pro její zastavení). Soud by při rozhodování o návrhu na zastavení exekuce musel posoudit také povahu platby, která byla exekutorovi zaplacena na Váš dluh.
Pro úplnost uvádíme, že plnění za dlužníka je skutečně možné pouze se souhlasem dlužníka (viz ust. § 1936 občanského zákoníku).
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Nařízená práce přesčas

Dotaz
Zaměstnavatel mi nařídil práci přesčas a současně mi oznámil, že místo příplatku musím čerpat náhradní volno. Žádnou dohodu o čerpání náhradního volna jsme neuzavřeli, tvrdí, že to není potřeba. Má pravdu, mohu odmítnout čerpání náhradního volna?

Odpověď
Dobrý den,
dle ust. § 114 odst. 1 zákoníku práce lze místo příplatku ve výši 25%, který zaměstnanci náleží za práci přesčas, čerpat náhradní volno pouze na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám tedy nemůže jednostranně nařídit čerpání náhradního volna. Nejste ani povinen s čerpáním náhradního volna souhlasit. V takovém případě je pak zaměstnavatel povinen vyplatit příplatek za práci přesčas.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Důchod a exekuční splátka

Dotaz
Dobrý den, jsem v ID III. stupně a z důchodu mi je strháván exekuční splátka. Při žádosti o příspěvek na bydlení mám jako čistý příjem uvádět částku před nebo po srážce?
Děkuji za odpověď
Jana

Odpověď
Dobrý den, 
dle ust. § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře není exekuční srážka uvedena jako výdej, který by bylo možné od příjmu zohledňovaného pro účely přiznání příspěvku na bydlení odečítat. Je tedy dle našeho názoru potřeba uvádět příjem před exekuční srážkou.

Dědické řízení

Dotaz
Dobrý den, v dědickém řízení po otci (úmrtí 21.4.2022) jsem zdědila nemovitost. Při přepsání elektřiny na mou osobu jsem s hrůzou zjistila, že smlouva po otci byla sestrou otce ukončena (dne 7.7.2022) a na její žádost byly demontovány hodiny (dne 14.7.2022). Přeplatek před a po úmrtí byl vyplacen sestře otce.
V průběhu dědického řízení jsem se domluvila s notářkou (pouze ústní domluva), že sestra otce bude nadále hradit zálohy na elektřinu, které z cca 1 600 Kč ponížila na 500 Kč a tyto částky budou zahrnuty do dědického řízení, které poté ohledně vyrovnání dědického řízení uhradím. Tak se i stalo.
Usnesení o dědickém řízení nabylo právní moci dne 15.9.2022. V tomto usnesení o žádném přeplatku u ČEZ (aktiva) není ani zmínka, pouze jsou rozepsány zálohy ČEZ od dubna – úmrtí do července – demontáž hodin, kdy tyto uhradila sestra otce. Na pobočce ČEZ jsem se dozvěděla, že přeplatek před a po úmrtí byl vyplacen sestře otce, pouze na základě vyplnění nějaké plné moci + předložení orig. úmrtního listu (sestra otce vypravovala pohřeb). Selským rozumem, zálohy po úmrtí byly tedy vyplaceny 2x, a to přeplatkem (úhrada sestry) + má úhrada vyrovnání v dědickém řízení. Na internetových stránkách jsem se dozvěděla, že zákonný nárok na přeplatek před úmrtím má dědic (§ jsem nenašla) a nárok na přeplatky po úmrtí má ten, kdo je fakticky uhradil a toto i doloží – prokáže.
Prosím o radu, jak mám postupovat při vyplacení přeplatku před úmrtím od ČEZU + jak mám vymáhat úhradu přeplatku po úmrtí, který dostala sestra otce 2x (přeplatek od ČEZu + vyrovnání dědického řízení ode mne – pasiva) + opětovné namontování hodin a přepisu sml. z otce na mou osobu.
Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den, 

neznáme konkrétní okolnosti případu ani obsah dokumentů potřebných pro posouzení věci, proto poskytujeme pouze obecnou informaci.
V případě přeplatku vzniklého před úmrtím je potřeba se obrátit na ČEZ a předložit usnesení o dědictví, z něhož plyne, že jste jedinou dědičkou. Přeplatek by Vám měl být ze strany ČEZ na základě uvedených podkladů vyplacen. Bohužel nevíme jaké doklady sestra Vašeho otce předložila u ČEZ proto nemůžeme najisto postavit, zda byl přeplatek ze strany ČEZ vyplacen sestře Vašeho otce oprávněně či nikoliv. Pokud však byl přeplatek vyplacen neoprávněně (na základě například nepravdivého prohlášení sestry Vašeho otce) máme za to, že by jeho vrácení měla po sestře Vašeho otce žádat ČEZ.
Ohledně přeplatku vzniklého po úmrtí Vašeho otce nemůžeme v důsledku chybějících informací (kdy vznikl přeplatek, okolnosti dohody o vyrovnání plateb za elektřinu) doporučit konkrétní postup, nelze však vyloučit vznik bezdůvodného obohacení na straně sestry Vašeho otce. Vrácení tohoto přeplatku byste pak měla po sestře Vašeho otce požadovat Vy.
K přepisu smlouvy z otce na Vaši osobu uvádíme, že pokud byla smlouva ukončena, je potřeba s dodavatelem elektrické energie uzavřít smlouvu novou. 

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Dluh od pojišťovny

Dotaz
Dobry den dnes jsem obdrzel z pojistovny do me datove schranky z ceske prumyslove pojistovny ze dluzim od roku 2012 do dnesniho dne 190000 na pojistnem ale od roku 2012 jiz neziji v cechach a vim jiste ze jsem se odhlasoval z pojistovny bohuzel jsem pred par lety prisel o vsechny dokumenty .nevi nekdo co delat v takoveto situaci ? Dekuji za odpoved

Odpověď
Dobrý den, 

bohužel neznáme podrobnosti případu, proto můžeme doporučit toliko, abyste se nejdříve obrátil na pojišťovnu a pokusil se s nimi vyřešit věc smírnou cestou. Pro další postup ve věci doporučujeme obrátit se na advokáta.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Exekuce cizího účtu

Text otázky: 
Dobrý den chtěla bych se zeptat zda může exekutor zablokovat přítelův účet, když mi tam nechodí žádné peníze a zda může zabavit věci které mi nenáleží. Moc děkuji

Text odpovědi:
Dobrý den,
exekutor při výkonu rozhodnutí nemůže postihnout majetek, který nenáleží dlužníkovi. Pokud tedy nejste s přítelem sezdaní a nemáte na jeho účtu uložené své finanční prostředky, nemůže exekutor účet Vašeho přítele „zablokovat“ a ani nemůže žádat výplatu finančních prostředků z tohoto účtu. Rovněž v případě mobiliární exekuce nemůže exekutor postihnout věci, které nenáleží dlužníkovi. V praxi však můžou někdy vyvstat pochybnosti o tom, komu věc patří a může se stát, že exekutor pojme do soupisu věc, kterou dlužník ve skutečnosti nevlastní. V takovém případě má majitel věci právo podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a pokud tomuto návrhu nebude byť i jen částečně vyhověno, může také podat žalobu na vyloučení věci z exekuce. Oba návrhy však musí vlastník doložit důkazy, které prokazují jeho vlastnické právo k věci.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Kauce, roční vyúčtování

Text otázky: 
Dobrý den mohla bych se Vás prosím zeptat letošního roku na konci dubna nám skončila podnájemni smlouva,po 8 měsících stále nemáme roční vyúčtování a nebyla nám vrácena ani kauce,RK i majitel přestaly úplně komunikovat Můžete mi prosím poradit co s tím? Děkuji Š.

Text odpovědi:
Dobrý den,
v první řadě je potřeba upozornit na skutečnost, že podnájemní smlouva není upravená občanským zákoníkem. Nevztahují se tedy na ni automaticky ustanovení o nájmu bytu. Primárně je proto potřeba vycházet z textu podnájemní smlouvy a z toho, jak byly upravené vztahy v této smlouvě. Teoreticky by ohledně vrácení kauce přicházela v úvahu žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, ovšem jelikož nám není znám text uzavřené smlouvy, nemůžeme se k možnostem vrácení kauce blíže vyjádřit. Samotného předložení ročního vyúčtování by bylo možné docílit prostřednictvím žaloby na plnění, ale opět vše závisí také na textu podnájemní smlouvy. Doporučujeme proto v dané věci vyhledat pomoc advokáta, který by prostudoval text smlouvy a doporučil konkrétní postup ve věci.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Zastavování bezvýsledných exekucí

Text otázky: 
Dobrý den, Rád bych se zeptal, Budou nepřesnostní exekuce s jistinou nad 1500kc vedené od roku 2009 u kterých se nic za celou dobu nevymohlo, příští rok automaticky zastavovat, nebo exekutor bude obesílat věřitele, aby složili zálohu, budou li chtít v exekuci pokračovat? Děkuji

Text odpovědi:
Dobrý den,
vymáhaná pohledávka nebyla za celou dobu trvání exekuce ani částečně uspokojena, tak bude tato exekuce zastavena nejpozději po uplynutí 12 let od vyznačení doložky provedení exekuce. V případě, že po vyznačení doložky provedení exekuce došlo k částečnému uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení, počítá se lhůta 12 let od posledního vymoženého plnění. Tato lhůta neběží po dobu, po kterou probíhalo řízení o návrhu n zatavení exekuce, námitce podjatosti, návrhu na odklad, odvolání nebo jiném podání účastníka řízení či trval odklad exekuce části majetku, během něhož nelze exekuci provést. Dále lhůta neběží po dobu, po kterou byla exekuce jako celek odložena, nebo ji nebylo možné provést z jiného důvodu (např. z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení). Uvedená pravidla se vztahují i na exekuční řízení zahájená před 1.1.2023. Pokud tedy byla vyznačena doložka exekuce v roce 2009, je možné exekuci za splnění výše uvedených podmínek zastavit.
Mgr. Erika Turzová Baloghová