On-line poradna

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům (osobám 50+). Dotaz můžete vložit níže, odpovídáme pouze na dotazy, které se týkají: dluhů a exekucí, pracovního práva a nájemního bydlení. Poradnu realizujeme v rámci projektu Právo na straně seniorů podpořeného hlavním městem Praha.

Souhlas není povinný - pokud zadáte e-mail, na otázku Vám odpovíme tam.
Zde zadejte vaší otázku

Zodpovězené dotazy

Zveřejňujeme pouze dotazy, s jejichž zveřejněním dali tázající souhlas.
Dotazy staršího data najdete dole na našem již archivním webu.

6.3.2024

Dobrý den,jaká je možnost obrany při snaze družstva vyloučit seniora. Naše známá, paní v dúchodu, má poruchu osobnosti. Projevuje se tak, že se o sebe nestará dobře. Např. měla v bytě nepořádek. Družstvo (hlavně sousedka středního věku, která je zde v nájmu a má o družstevní podíl velký zájem)rozjelo aktivity, aby paní o byt připravilo. K 30. 3. ji chtějí vystěhovat

Byt je již v pořádku. Od prosince se o paní starám.Dříve jsem o ní nevěděla. Děkuji

Dobrý den, bohužel neznáme podrobnosti případu, proto můžeme podat pouze obecnou informaci.

V případě bytového družstva je dochází vyloučením člena z bytového družstva také k zániku nájemní smlouvy. Vyloučit člena družstva lze z důvodů uvedených v ust. § 614 a ust. § 734 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

O vyloučení rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou člena. Tomuto rozhodnutí musí předcházet písemná výstraha. Ve výstraze se musí uvést důvod jejího udělení a musí obsahovat upozornění o možnosti vyloučení člena. Ve výstraze musí být člen vyzván k tomu, aby s porušováním povinností předat a následky porušení povinností odstranil. K tomu musí být členovi poskytnuta přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.

Proti rozhodnutí o vyloučení může vylučovaný člen podat odůvodněné námitky proti svému vyloučení ke členské schůzi. O tomto svém právu musí být v rozhodnutí o vyloučení poučen. Odůvodněné námitky je potřeba podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení, jinak toto právo zaniká. V případě, že člen námitky nepodá, ztrácí také možnost domáhat se přezkoumání rozhodnutí o vyloučení u soudu.

Jestliže vylučovaný člen námitky podá, jeho účast v družstvu nezanikne dříve, než členská schůze rozhodne o podaných námitkách. Pokud členská schůze námitky zamítne, zaniká účast člena dnem, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Nesouhlasí-li vylučovaný člen s rozhodnutím členské schůze o jím podaných námitkách, může do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí podat návrh na soud o zahájení řízení o prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. V případě, že tak neučiní a lhůta uplyne marně, nelze již platnost usnesení členské schůze dále přezkoumávat a rozhodnutí o vyloučení nabude platnosti k datu rozhodnutí členské schůze.

Jelikož seč jedná o poměrně složitou věc, doporučuji obrátit se na advokáta, který předmětnou záležitost posoudí a učiní příslušné právní kroky ve věci. Seznam advokátů najdete na https://vyhledavac.cak.cz/ Do vyhledávače zadejte alespoň zaměření (občanské právo, generální praxe, případně bytové právo) a město.

Mgr. Erika Turzová Baloghová


10.3.2024

Dobrý den, Měl bych dotaz k autu.

Jsem provozovatel auta a přítelkyně je vlastníkem vozidla a ta je v exekuci a auto již zabavili ,když jsem provozovatel já ,ale ne vlastník mohli auto exekutoři zabavit když jsem provozovatel a nikoliv vlastník? Děkuji s pozdravem

Dobrý den,

exekutor může v exekuci postihnout ty movité či nemovité věci, které jsou ve vlastnictví povinného. Jelikož je vozidlo ve vlastnictví Vaší přítelkyně jako osoby povinné, může exekutor vozidlo postihnout exekucí. Na věci pak nic nemění skutečnost, že jste provozovatelem vozidla, neboť tato skutečnost nezakládá Vaše vlastnické právo k automobilu.

Mgr. Erika Turzová Baloghová


12.3.2024

Dobrý den mám narozenou přednostní exekuci jsem v ID 1st a pracují na zkrácený azek v práci pobírání měsíčně 5000 Kč a ID je 7056 může mi inval. duchodu strháváno 2586 když při součtu obou částek sotva dosahují nezabavitelneho minima děkuji za odpověď

Dobrý den,

jelikož Váš příjem nedosahuje ani nezabavitelné částky (12.705,- Kč), máme za to, že by Vám nemělo být z příjmu nic strháváno.

Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu, než dovolují ustanovení občanského soudního řádu (tedy nad rámec nepostižitelné částky), je nepřípustné (ust. § 281 občanského soudního řádu). Neoprávněně sraženou část mzdy je plátce mzdy (v daném případě plátce invalidního důchodu povinen povinnému vyplatit; pokud tak neučiní, může povinný svůj nárok uplatnit u soudu žalobou.

Mgr. Erika Turzová Baloghová


12.3.2024

Dobrý den, obracím se na vás s žádostí o stanovisko k zasílání části platu na účet. V okamžiku, kdy má zaměstnanec příjem postižený exekucí a zůstane mu pouze nezabavitelná část platu k výplatě.

Je možné zažádat o zaslání platu na více účtů (se souhlasem zaměstnavatele)? U zaměstnavatele je toto zasílání zcela běžné jedná se například o zasílání nájemného a službeb (zaměsntavatel toto zasílání chápe jako pomoc zaměstnancům, kteří mají problém spolehlivě dodržovat své závazky). Závazky jsou odesílány na základě písemné žádosti zaměstnance o zaslání části platu na účet.

Zamezení zaslání čáti příjmů s kterými je zaměstnanec oprváněn nakládat dle svých potřeb, jen v návaznosti na to, že je jeho mzda nebo plat zatížena exekucí mi připadá jako nerovné zacházení a nepřiměřené omezování zaměstnance, které ve výsledku může prohlubovat problémy osoby, které byla exekuce nařízena.

Prosím o váš výklad k této problematice.

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci.

Máme za to, že ani v případě, kdy je plat zaměstnance postižen exekučními srážkami ze mzdy, nic nebrání tomu, aby mu byl zbytek platu zasílán na různé účty, pokud bude zaměstnavateli předložena písemná plná moc ve smyslu ust. § 142 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Nicméně se takový postup nejeví být v rámci exekučního řízení zcela praktický, neboť by zbytek platu mohl být postižen například v rámci přikázání jiné peněžité pohledávky.

Ve smyslu ust. § 44a exekučního řádu nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 exekučního řádu jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku.

Zasílání zbylé částky platu jiné osobě než zaměstnanci (povinnému) např. za účelem úhrady nájemného nebo služeb se tedy v praxi v rámci exekučního řízení může jevit jako problematické a bude spojeno minimálně s nutností doložit důvod a účel výplaty zbytku platu na jiný účet než účet povinného.

Pro zabránění případných komplikací proto spíše doporučujeme zřízení chráněného účtu, na který bude vyplácen zbytek platu po provedených srážkách a z tohoto účtu pak budou hrazené další platby (nájemné, služby apod.).

Mgr. Erika Turzová Baloghová


14.3.2024

Dobrý den. Dnes mi přišel dopis od exekutora. Jsem na rodičovském příspěvku. Výše je 13 tis. Dale mám brigádu. Kde je příjem 9 tis. Nejsem vdaná a mám své děti. Otázka zní, kolik mi exekutor zabaví? Psalo se v dopise o polovině nezabavitelneho minima u obou plátců. Tedy u brigády i úřad práce. Děkuji za odpověď,

Dobrý den, neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci.

Výpočet výše exekuční srážky se odvíjí od částky čistého příjmu. Z částky čistého příjmu se nejdříve odečte nezabavitelná částka za dlužníka (12.704,66 Kč) a nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu (3176,17 Kč) – tedy pokud již máte některé z dětí dospělé a sami se živí tak se již na ně nezabavitelná částka nevztahuje.

Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky se:

v části, která je vyšší než 28.585,50 Kč srazí bez omezení (tento případ se Vás s ohledem na výši příjmu netýká).

v části, která je nižší než 28.585,50 Kč rozdělí na třetiny. Pokud je proti Vám vedena exekuce kvůli nepřednostní pohledávce, srážka ze mzdy bude činit jednu třetina zbytku čisté mzdy nižší než 28.585,50 Kč. Pokud je však exekuce vedena pro přednostní pohledávku, budou Vám strženy dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy nižší než 28.585,50 Kč.

V případě, že má dlužník příjmy od více plátců, určí exekutor ve smyslu ust. § 298 odst. 1 občanského soudního řádu, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Pokud máte v rozhodnutí od exekutora uvedeno, že každý z plátců nemá srazit polovinu nezabavitelného minima, znamená to, že každý plátce příjmu pro účely výpočtu výše exekuční srážky bude srážet pouze polovinu nezabavitelné částky. Celková výše exekuční srážky z obou příjmů tedy bude v součtu stejně vysoká jako v případě, že byste celý příjem obdržela od jednoho plátce příjmu. Jde tedy pouze o rozdělení poměrů, v nichž má být tato srážka ze strany plátců příjmů odvedena.

Mgr. Erika Turzová Baloghová


15.3.2024

Zdravím-28.února 2023 byl ukončen nájem na adrese XY XY Cheb,Od té doby čekám na vyúčtování vodného k tomuto datu.Po mé urgenci se nic neděje.Kdyby ve zúčtovaném období vznikl nedoplatek byl bych na 100% vyzván,abych ho uhradil.V minulých obdobích jsem měl vždy nemalé přeplatky.Jak se mohu domoci svého práva? Za radu předem děkuji…(měl bych využít ombudsmana?)

Dobrý den, neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci.

Vyúčtování je ve smyslu ust. § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, poskytovatel služeb (pronajímatel) povinen doručit příjemci služeb (nájemci) nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. To platí i v případě skončení nájmu před koncem zúčtovacího období.

Pokud je poskytovatel služeb (pronajímatel) v prodlení s včasným doručením vyúčtování vzniká nájemci ve smyslu ust. § 13 výše citovaného zákona právo požadovat uhrazení pokuty ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Tato výše je maximální možná a je stanovena zákonem, může však být ujednaná v jiné výši nebo o jiné výši pokuty může rozhodnout družstvo či společenství vlastníků jednotek. Pro úplnost uvádíme, že v důsledku nesplnění povinnosti dodat řádné vyúčtování nenastane ani splatnost přeplatku, případně nedoplatku, plynoucího z vyúčtování.

V případě, že pronajímatel ani na základě písemné výzvy nesplní svoji povinnost dodat řádné vyúčtování, můžete se obrátit na soud s žalobou o stanovení povinnosti dodat řádné vyúčtování, a zároveň můžete i soudní cestou požadovat úhradu vzniklé pokuty (žalobou na zaplacení).

Mgr. Erika Turzová Baloghová


26.3.2024

Dobrý den mám ID 1 st a ještě pracují z ČSSZ mi přišlo že exekutor v rámci přednostní pohledávky dál příkaz na srážky z důchodu které činí 2300 Kč .Jelikož v práci na zkrácený úvazek pobírání měsíčně 5000 Kč ID je 7225 Kč a tak mi po srážce nezbude ani zákonem stanovená nezabavitelna částka když jsem na to upozorňoval exekutora přes dát.schranku ani mi neodpověděl . Pot4eboval bychporadit jak dál postupovat děkuji

Dobrý den,

dle ust. § 281 občanského soudního řádu nelze provádět srážky ve větší míře než je zákonem stanoveno. Pokud se tak stane, máte právo požadovat po plátci příjmu vyplacení neoprávněně sražených částek. Doporučujeme proto obrátit se ohledně nezákonně prováděných srážek na ČSSZ.

Mgr. Erika Turzová Baloghová


26.3.2024

dobrý den,po 12 letech se mi ozval exekutor.Protože jsem v invalidním důchodu a beru 7744 kč a nemá žádný majetek,zaslala jsem žádost o ukončení exekuce.Dočetla jsem se,že by do 14 dní měl odpovědět-co se stane ,když neodpoví?děkuji

Dobrý den,

exekutor je v případě obdržení návrhu na zastavení exekuce povinen ve lhůtě 15 dnů vyzvat další účastníky exekuce (např. oprávněného), aby se vyjádřili, zda s návrhem na zastavení exekuce souhlasí, případně, pokud nesouhlasí, aby se k návrhu vyjádřili. Do 30 dnů od uplynutí lhůty k vyjádření exekutor buď návrhu na zastavení exekuce vyhoví, nebo, pokud tak neučiní, postoupí návrh exekučnímu soudu. Exekuční soud poté o Vašem návrhu rozhodne. Rozhodnutí soudu Vám bude doručeno. Proti rozhodnutí je poté možné podat odvolání.

Exekutor však nemá povinnost Vás vyrozumět ve lhůtě 14 dnů o dalším postupu ve věci. Doporučujeme proto průběžně se o stavu věci u exekutora písemně informovat. V případě průtahů je možné podat stížnost na postup exekutora, kdy s ohledem na procesněprávní povahu průtahů by bylo vhodné stížnost adresovat přímo exekučnímu soudu.

Mgr. Erika Turzová Baloghová


26.3.2024

Zdravím, ptám se jménem seniora, kterému je 82 let a není nyní ve stavu, aby se takto dotázal. Pobíral podporu na stravu a bydlení ve výši cca 7000 Kč/měsíc (na důchod nemá nárok, nežil většinu života zde), nyní žije v Domě s peč. službou (dá se říci, že vlastní jen pár věcí).Vedle této státní podpory dostal občas od různých přátel (včetně mě) finanční a jinou pomoc. Před pár lety si zřídil bankovní účet. A jelikož žijeme od sebe ve vzdálenosti cca 200 km, tak jsem mu já (a zase i někteří další) posílali občasnou pomoc i na tento účet. Když se nedávno (před rokem) Úřad práce dozvěděl, že pán má účet, mohli se mu kdykoliv do účtu podívat, zjistili tak, že dostává občasné dary. Následkem toho mu zastavili veškerou podporu (odůvodněnou odvoláním na příslušné paragrafy) a navíc mu udělili pokutu (cca 37 tis.Kč), zablokovali účet a vymáhání pokuty převedli na exekutora, takže nyní pokuta činí cca 47 tis. Kč. Zdůrazňuji, že pán je „oficiálně“ zcela bez prostředků (podpora mu byla zastavena) a účet má zablokovaný, je tedy odkázán na pomoc bližních (s potřebou osobního předání). Zdravotně je na tom tak, že si stěží dojde na poštu, někdy vůbec, paměť a potřebná orientace jsou také omezené. Lékařsky na to nemá žádné potvrzení. Je vůbec možné, aby mu úřady takto zastavily veškerou podporu a navíc ho zatížily pokutou? Navíc v jeho konkrétní situaci? A dá se s tím vůbec něco dělat? Zejména v případě, že pán nebude příliš ochoten absolvovat různá ošetření a další procesy? Jednoduše už na to nemá příliš sil a také se cítí touto situací lidsky ponížený. Je možné se odvolat na nějakou primární lidskou solidaritu, zajištěnou zákonně, která by mu zabezpečovala bez podmínek alespoň nějakou podporu? Těch pár jeho přátel mu může nějak i nadále pomáhat, ale zkouším i jiné způsoby. Moc děkuji předem za odpověď a přeji hezké velikonoční dny. S pozdravem

Dobrý den,

příjmy rozhodné pro přiznání dávky státní sociální podpory jsou vymezené v ust. § 4 a následující zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Mezi tyto příjmy nejsou zahrnuté občasné dary od jiných osob, ať již fyzických či právnických, proto máme za to, že by se tyto dary neměly při určování vzniku nároku na příslušnou dávku sociální podpory zohledňovat.

V případě, že byla Vašemu známému udělena pokuta, byl patrně uznán vinným některým z přestupků dle zákona o státní sociální podpoře.

V dané věci tedy doporučujeme využít všech opravných prostředků proti rozhodnutím orgánu státní sociální podpory (proti rozhodnutím je možné odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí; rozhodnutí Úřadu práce a Ministerstva je pak možné přezkoumat také v soudním řízení). Jelikož jde o poměrně složitou právní věc, doporučujeme obrátit se na advokáte. Jejich seznam najdete na stránkách www.cak.cz .

Mgr. Erika Turzová Baloghová

2.2.2024

Dobrý den, mám exekuci na zdravotním pojištění, od 17 let z důvodů sociální fobie kdy jsem měla problémy s návštěvou úřadů, bohužel s tímto dluhem se pojí i vysoké penále… Před měsícem jsem se dozvěděl že když na dluh neodešla žádná splátka vice jako deset let tak je promlčený a mělo by jít toto zohlednit u soudu… Je li tomu skutečně tak jaké kroky je potřeba podniknout… Děkuji mnohokrát za váš čas a odpověď

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 55 odst. 7 exekučního řádu lze zastavit, za splnění podmínky, že po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce (nebo posledního vymoženého plnění) nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc. V takovém případě vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce nebo, aby ve stejné lhůtě sdělil, že se zastavením exekuce nesouhlasí. Jestliže oprávněný vyjádřil souhlas se zastavením exekuce nebo lhůta podle věty první uplynula marně, exekutor exekuci zastaví. Pokud ooprávněný se zastavením exekuce nesouhlasí, může být exekuce po složení zálohy na vedení exekuce, prodloužená o další 3 roky. Exekuci lze takto prodloužit maximálně dvakrát. Celková doba po vyznačení doložky provedení exekuce, po kterou nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti, nesmí v nepřerušeném trvání překročit po sobě následujících 12 let od vyznačení doložky provedení exekuce (nebo posledního vymoženého plnění).

Pokud tedy splňujete podmínky pro zastavení exekuce, tedy nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a exekuce nebyla dle výše uvedeného prodloužena, přičemž exekutor nerozhodl doposud o zastavení exekuce, můžete se zastavení exekuce domáhat návrhem, který je potřeba podat exekutorovi, který vede exekuci. Pokud návrhu nevyhoví, rozhodne o něm exekuční soud. Proti rozhodnutí soudu pak lze podat odvolání.

6.2.2024

Dobrý den, dlouhou dobu ziji v zahranici ale vim ze mam v Cechach nejake exekuce. A ty exekuce jsou z roku 2008 a 2011. A uz sem precetl nespocet clanku o promlceni exekuce a vsude jsou jine udaje.Jeden rika 3 roky , pak jsem cetl 10 let a 12 let. Moje otazka ma 2 podotazky. Promlci se tedy exekuce nekdy? A kdyz ano,tak ja sam musim neco udelat nekde to nahlasit ,ze uz je to promlceno? Nebo ti exekutori by tyhle exekuce meli sami “vymazat“ z registru nebo evidenci. Dekuji.

Dobrý den,

je potřeba rozlišovat mezi promlčením vymáhat pohledávku v rámci vykonávacího či exekučního řízení, a mezi možností zastavit exekuci po uplynutí určité doby a za zákonem stanovených podmínek.

Právo věřitele podat návrh na výkon rozhodnutí se promlčí ve lhůtě 10 let ode dne vykonatelnosti rozhodnutí. Po uplynutí výše uvedené lhůty se právo podat návrh na zahájení exekuce promlčí.

Pokud je již exekuce zahájená, lze ji dle ust. § 55 odst. 7 exekučního řádu zastavit v případě, že po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce (nebo posledního vymoženého plnění) nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc. V takovém případě vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce nebo, aby ve stejné lhůtě sdělil, že se zastavením exekuce nesouhlasí. Jestliže oprávněný vyjádřil souhlas se zastavením exekuce nebo lhůta podle věty první uplynula marně, exekutor exekuci zastaví. Pokud oprávněný se zastavením exekuce nesouhlasí, může být exekuce po složení zálohy na vedení exekuce, prodloužená o další 3 roky. Exekuci lze takto prodloužit maximálně dvakrát. Celková doba po vyznačení doložky provedení exekuce, po kterou nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti, nesmí v nepřerušeném trvání překročit po sobě následujících 12 let od vyznačení doložky provedení exekuce (nebo posledního vymoženého plnění). V takovém případě exekuce není promlčena, ale lze ji z důvodu bezvýslednosti zastavit. Pokud tak neučiní exekutor sám, může se zastavení exekuce domáhat povinný návrhem, který je potřeba podat u exekutora.

28.2.2024

Chtěl začít podnikat jako fyzická osoba a mám řadu nesplatitelných dluhů z minulého podnikání před více jak 15 lety. Nový zaměstnavatel trvá na živnostenském podnikání. Nové podnikání bez jakékoliv vazby na předchozí. Když si založím bankovní účet, kam by mi měly chodit platby za odvedenou práci, tak ho obratem zablokují exekutoři. Jak mám technicky třeba zaplatit sociální, zdravotní pojištění a daň, když všechny příjmy z podnikání mi přijdou na běžný účet a ten mi zablokuje exekutor? A pokaždé ho „vyčistí“. Dá se vůbec podnikat při exekuci?

Dobrý den,

pokud si založíte bankovní účet, je zde samozřejmě riziko, že Vám bude účet exekutorem obstaven. Účet pak bude „odblokován“ až v okamžiku, kdy bude exekuce ukončena.

Můžete však využít institutu chráněného účtu. Ve smyslu ust. § 318 občanského soudního řádu podléhají pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, výkonu rozhodnutí dvěma pětinami a pokud je navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2 občanského soudního řádu, podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami.

Ve smyslu ust. § 304d občanského soudního řádu dlužník povinného z pohledávek podle § 318 občanského soudního řádu (tedy Váš nový „zaměstnavatel“) Vám jako povinnému na písemnou žádost vystaví bez zbytečného odkladu potvrzení o čísle účtu, z nějž jsou tyto pohledávky vypláceny. V potvrzení se dále uvede označení dlužníka povinného, označení povinného, číslo účtu povinného, na který jsou tyto pohledávky vypláceny, a datum vystavení potvrzení. Dlužník povinného vystaví potvrzení na formuláři, jehož vzor zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti na stránkách https://exekuce.justice.cz/potvrzeni-k-chranenemu-uctu-2/ .

Toto potvrzení zašlete exekutorovi, který nařídil exekuci Vašeho účtu a požádáte jej, aby podle ust. § 304d odst. 3 občanského soudního řádu oznámil peněžnímu ústavu, který vede Váš obstavený účet, číslo účtu, z něhož je Vám vyplácen chráněný příjem, a číslo Vašeho obstaveného účtu, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Poté požádáte peněžní ústav, který vede Váš obstavený účet, o zřízení chráněného účtu a určíte mu obstavený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

1.1.2024

Otázka: Dobrý den. Jsem muž a mám více exekucí a chci se poradit jak zřídit chráněny účet pokud mám více exekucí obestavěný účet u banky a pouze jednoho plátce příjmu. prosím o radu krásný nový rok

Odpověď: Dobrý den,
pro zřízení chráněného účtu je nejdříve potřeba požádat plátce mzdy případně jiného příjmu, který je Vám na obstavený účet posílán, aby Vám vystavil potvrzení k chráněnému účtu dle ust. §304d odst. 1 občanského soudního řádu. Potvrzení zašlete exekutorovi, který exekuci vede a který rozhodl o obstavení Vašeho účtu. Exekutora zároveň požádáte o aby dle ust. § 304d odst. 3 občanského soudného řádu oznámil peněžnímu ústavu, který vede Váš obstavený účet číslo účtu, z něhož Vám je vyplácen chráněný příjem a číslo Vašeho obstaveného účtu, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Poté požádáte peněžní ústav, který vede Váš obstavený účet o zřízení chráněného účtu a určíte mu obstavený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

2.12.2023

Otázka:

Dobrý den. Asi před měsícem u nás zazvonil exekutor a hledal syna. Ten tady už více, než 10 let nemá trvalé bydliště, nic o něm nevíme, zřejmě žije v zahraničí. Nemá zde ani žádnou svoji věc. Hrozí nám od exekutora nějaká, jakákoliv hrozba? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, exekutor může exekucí postihnout pouze majetek dlužníka. Pokud se takový majetek syna (ať již movitý či nemovitý) v místě Vašeho bydliště nenachází, exekutor by neměl činit žádné úkony. V případě, že by přesto došlo k zabavení věcí movitých, které jsou ve Vašem vlastnictví, je potřeba podat u exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud by exekutor tomuto návrhu, byť částečně, nevyhověl, je možné podat u soudu žalobu na vyloučení věci. Oba návrhy musí být podložené důkazy o vlastnickém právu věcí. Ve Vašem případě by pak ve prospěch toho, že syn nemá věci ve svém vlastnictví uložené v místě svého trvalého bydliště nepochybně svědčila i skutečnost, že se syn již v tomto místě více než 10 let nezdržuje a vztahy s Vámi neudržuje. Mgr. Erika Turzová Baloghová


3.12.2023

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakou barvu musí mít samolepka, označující věci, které exekutor „zabavil“. Musím mít pouze žlutou barvu, nebo může mít i bílou? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, právní předpisy vztahující se k exekucím neurčují barvu nálepky. Zpravidla je z ní však patrno, kdy byla věc vzata do soupisu a v jakém řízení. Mgr. Erika Turzová Baloghová


4.12.2023

Otázka:

Dobrý den, maminka s onemocněním demence dostala výpověď z nájemního bytu. Rodině se podařilo najít pro ni místo v domově pro seniory, nicméně byt opustila tak jak byl. S majitelkou bytu jsme vyřešili přepsání energií, nicméně požaduje po nás celý byt vyklidit. Ptám se tedy a moc prosím o jakékoliv informace – jaké mám v tomto případě povinnosti? V bytě jsem nikdy nebydlela, neuzavřela jsem s majiteli bytu žádnou smlouvu, nezdědila jsem po matce žádné závazky, neboť maminka se přestěhovala jinam, nezemřela. Klíče od bytu majitelce mohu předat hned, s bytem nechci mít nic společného, vybavení se vzdám. Mohu požádat o radu jak v tomto případě dále postupovat, abychom předešli dalším problémům? Moc děkuji

Odpověď:

Dobrý den, dle ust. § 2292 občanského zákoníku odevzdá nájemce byt pronajímateli v den kdy nájem končí. Dle ust. § 2293 odst. 1 občanského zákoníku odevzdá nájemce byt ve stavu v jakém jej převzal. Uvedené znamená, že byt musí být v době jeho odevzdání také vyklizen (včetně vybavení, pokud je toto ve vlastnictví nájemce). Pokud nemáte možnost byt vyklidit, můžete se pokusit domluvit s pronajímatelem na tom, že byt vyklidí na náklady Vaší matky jako vlastnice tohoto vybavení. Rovněž upozorňujeme, že dokud není byt vyklizen, je i nadále (po skončení nájmu bez právního důvodu) užíván nájemcem, neboť zde má uložené své věci a pronajímatel by mohl za toto užívání požadovat vydání bezdůvodného obohacení. Ohledně vzdání se vybavení bytu (byť toto nemusí mít vysokou hodnotu) doplňujeme, že se jedná o majetek Vaší matky, tedy to, zda se Vy jako dcera bývalé nájemkyně vybavení vzdáte či nikoliv v daném případě není pro pronajímatele rozhodující. Mgr. Erika Turzová Baloghová

12.11.2023

Otázka:

Dobrý den chtěla jsem se zeptat je proti mně vedeno několika exekucí momentálně jsem v invalidním důchodu prvního stupně ve výši 6500 Kč a dále jsem zaměstnaná v chráněné dílně s výdělkem 5500 .S invalidního důchodu my žádné srážky nejdou ale z platu mi strhávají jednu třetinu otázka zní zda je to možné když můj celkový příjem nedosáhne ani nezabavitelné částky.Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Váš celkový příjem je nižší než nezabavitelná částka na povinného ve výši 13.638,- Kč, doporučujeme obrátit se na mzdovou účtárnu zaměstnavatele se žádostí o sdělení z jakého důvodu a na základě jakého výpočtu je Vám srážka strhávána.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


15.11.2023

Otázka:

Dobrý den,
je mi 53 let, jsem invalidní seniorka již 14 let. Byla jsem napadena Arabem na Kypru, zlomil mi nohu a utrhl meniskus. Tamních Policie případ téměř neřeší. Dojela jsem do Prahy a byla jsem napadena kryptopodvodniky. Vydávali se za jinou firmu, kam jsem kdy si investovala. Připojili kryptopenezenku k mému účtu, byla jsem v té chvíli velmi psychicky nemocná. Mám bipolárku, deprese, nespavost a chronické bolesti a migrény. Neodhalila jsem tedy podvod a ještě jsem jim potvrdila příchod peněz, jenže oni hlavně odchazely. Mne odešlo kolem 120 tis, me mamce 60 tis – to mám jen nahlížení právo a pres můj ucet vykradli další ucet ještě 60 tis. Banka nám nic nevrátila a ještě na me uvalila exekutorsky výmaz těch 60tis. Raiffasenbank již pres mesic drží můj invalidní duchod a příspěvky na bydleni. Jsem uplne bez prostředku a riskují, ze budu i bezdomovec, jelikož už 2x jsem nezaplatila nájem a v prosinci to bude 3. Mohli byste mi prosím s moji kauzou pomoci. A ještě se mi stal úraz v prodejně Teta, měli tam špatně postaveny kovový Kosík. Vjel mi do nohy a způsobil mi zánět a možná i zlomeninu. Musela jsem brat ATB a léčení trvalo od začátku září do 14.11. a stále mám bolesti. Měli by mit vše na kamerach, museli mi to tam ošetřit. Děkuji velice za vše.

Odpověď:

Dobrý den,
uvedený dotaz bohužel nespadá do tematického zaměření této poradny, která se zaměřuje na seniorské problémy s dluhy, exekucemi, nájemním bydlením, případně pracovním právem. Ve Vašem případě věc značně zasahuje do oblasti trestního práva, případně náhrady škody na zdraví. Vaši věc je proto potřeba řešit komplexně, kdy ohledně podvodu by bylo vhodné obrátit se také na Policii České republiky. Doporučujeme kontaktovat také některou z občanských poraden:
https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny,
případně se obrátit na advokáta:
https://vyhledavac.cak.cz/
Ohledně exekuce dodáváme, že je možné ve smyslu ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu požádat o výplatu částky ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce (celkem 14.580,- Kč). Tuto částku může banka vyplatit pouze jednou. V případě, že jsou Vám z důchodu prováděné také exekuční srážky, doporučujeme zřídit tzv. chráněný účet na který Vám bude připisována zbylá část důchodu po provedených exekučních srážkách. S touto částkou pak budete moci volně nakládat.

Mgr. Erika Turzová Baloghová


23.11.2023

Otázka:

Dobrý den, manželovi bylo doručeno usnesení o zrušení elektronického platebního rozkazu z důvodu jeho nedoruceni a má se do 10ti dnů vyjádřit. Znamená to, že teď je na řadě soud a exekuce? O takové problémy nestojíme, je tedy možné do 10ti dnů zrušený elektronický platební rozkaz zaplatit a vyhnout se tak dalším problémům? Nebo jak ve věci dále postupovat?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
v případě, že se elektronický platební rozkaz nepodaří žalovanému doručit, dochází k jeho zrušené ze zákona. V tom případě pak soud ve věci nařídí jednání, provede dokazování k věci a vydá rozhodnutí.
Dlužnou částku požadovanou v elektronickém platebním rozkazu může žalovaný žalobci kdykoliv uhradit. V takovém případě postrádá žaloba podkladu a žalobce by ji měl vzít zpět. Žalovanému vzniká povinnost uhradit náklady řízení žalobci, které jsou vždy v počátku řízení nižší, než ty, které by byl žalovaný v případě úspěchu žalobce povinen platit na základě rozhodnutí soudu po provedeném jednání a dokazování. Celková výše nákladů řízení bude vyčíslená v rozhodnutí soudu o zastavení řízení.
V případě, že by žalobce po uhrazení celé dlužné částky nevzal zpět, vystavuje se riziku neúspěchu ve věci a povinnosti hradit náklady řízení žalovanému, a to ty, které vznikly po uhrazení dluhu.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

4.10.2023

Otázka
Dobrý den, prosím o radu, jakým způsobem ukončit pracovní poměr: manžel byl dlouhodobě v pracovní neschopnosti, vyčerpal podpůrčí dobu a neschopenka byla ukončena, zaměstnavatel ho před nástupem poslal na mimořádnou zdravotní prohlídku s výsledkem „pozbyl dlouhodobě pracovní způsobilost z důvodu obecného onemocnění“ zaměstnavatel nemá „jinou práci“ a trvá na ukončení PP, manžel se bude registrovat na ÚP, jak to bude s podporou ?
Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
ukončit pracovní poměr lze v tomto případě buď dohodou (doporučujeme uvést důvody), případně ji může ukončit zaměstnavatel výpovědí dle ust. § 52 písm e) zákoníku práce. V úvahu přichází také rozvázání pracovního poměru ze strany Vašeho manžela výpovědí (rovněž nejlépe s uvedením důvodů – tedy ztráta pracovní způsobilosti k výkonu sjednané práce a skutečnost, že zaměstnavatel nemá pro něj jinou práci). Způsob ukončení pracovního poměru má vliv na výši podpory v nezaměstnanosti (viz níže).

Co se týká podpory v nezaměstnanosti, manžel již není na neschopence, tedy nedochází k souběhu nemocenské a podpory v nezaměstnanosti. Pokud tedy manžel získal v rozhodném období, tj. v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, a požádá o výplatu podpory v nezaměstnanosti, vzniká mu nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Délka podpůrčí doby je odvislá od věku uchazeče o zaměstnání v době podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Do 50-ti let věku je podpůrčí doba v délce 5 měsíců, od 50 do 55 let v délce 8 měsíců a nad 55 let věku v délce 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc a činí první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a po zbytek podpůrčí doby 45% průměrného čistého výdělku.

V případě, že pracovní poměr byl ukončen výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou, je výše podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z průměrné čisté měsíční mzdy dosažené v posledním ukončeném zaměstnání.
Pokud manžel podá příslušnému úřadu práce žádost do tří pracovních dnů od skončení pracovního poměru, naváže doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem následujícím po skončení pracovního poměru. Pokud tuto žádost manžel podá později, doba vedení v evidenci je od data podání žádosti.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


18.10.2023

Otázka
Dobrý den, koupil jsem automobil v exekuci, s právníkem řešeno, prý je celkem vysoká šance uspět s vylučovací žalobou. Jde mi o to že pán prodávající má na sebe 13 exekucí, exekutorem který se mi snaží zabavit vůz mi sdělil že stejný postup vylučovací žalobou budu muset podstupovat u všech kteří si auto nárokují. Že oni jsou prostě jen první v pořadí momentálně a pak přijdou ty další. Je to možné? Mé osobě nevydá nikdo informace z ostatních exekucí jestli je auto předmětem té jejich. Automobil je již psaný na mě. Návrh na vyškrtnuti z exekuce podáno. Budu rád za případné odpovědi

Odpověď
Dobrý den,
v případě, že jste vozidlo koupil ještě před tím, než došlo k zahájení exekuce, vozidlo by Vám nemělo být v rámci exekuce zabaveno, a tudíž bude vylučovací žaloba pravděpodobně úspěšná. To, zda i v dalších exekucích bude probíhat mobiliární exekuce a zda tedy bude i ze strany ostatních exekutorů žádáno doložení vlastnického práva k vozidlu a doby, kdy jste vozidlo nabyl, nelze předem s jistotou stanovit. Nelze vyloučit ani to, že ve vztahu k ostatním exekucím bude potřeba opět uplatnit žalobu u soudu, ani to, že exekutorům bude postačovat již vydané soudní rozhodnutí ve věci.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


22.10.2023

Otázka
Dobrý den, mám částečný inv. Pracuji u bezp.agentury na zkrácený úvazek to je 6 h .ve smlouve.Vedouci to tak chtel.Pricemz vlastně pracují 12 cti hod směny.pouze víkendy a svatky.Nevim proč mi nemuze psat vedouci ty 12ti hod směny .Jsem okradena o zapl.svatku a víkendy 10% o 6 hodin.Kdy mi počítá jen tu polovinu kterou mám ve smlouvě jako 6 ti hod. uvazek.Zkraceny úvazek jsem sice chtěla, ale ne tak že to rozepíše na dny každý den jakože 6 hod denně v týdnu.Ja dělám ty 12 ti hod.Prijde mi to sproste ,berou dotace za invalidy.Jeste se chci zeptat jestli mi muzestrhavat pulhod na prestavku, když vlastně podle smlouvy pracují na 6 h.pauza je až po 6 ti hod.preci.Nelibi se mi to že kolega má úvazek plny, je část inv.taktez.pra uje tak 12 ti hod směny a dostane svátek zaplacený v plné vyšší.to je 100% já jen 50% přitom pracujeme stejně Děkuji za odpověď

Odpověď
Dobrý den,
bohužel neznáme podrobnosti případu, tedy podáváme pouze obecnou informaci. Ve smyslu ust. § 83 zákoníku práce nesmí délka jedné směny přesáhnout 12 hodin. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, musí však zaměstnanci poskytnout nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být v případech některých provozů (např. v zemědělství, poskytování služeb obyvatelstvu ve veřejné stravování) stanovených v ust. § 90 odst. 2 zákoníku práce zkrácen zaměstnanci staršímu 18 let, na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit práci pouze výjimečně, a to v případech stanovených v ust. § 91 odst. 3 zákoníku práce:
„V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h) krmení a ošetřování zvířat.“
Za práci v sobotu a v neděli náleží dle ust. § 118 zákoníku práce dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10% průměrného výdělku, lze však možné sjednat jinou minimální výši příplatku a způsob jeho určení.
Za dobu práce ve svátek náleží zaměstnanci dle ust. § 115 zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Zaměstnavatel a zaměstnance se však mohou dohodnout, že místo náhradního volna bude zaměstnanci poskytnut příplatek k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku.
Pokud pak obvyklý pracovní den připadá na svátek, náleží zaměstnanci, který z tohoto důvodu nepracoval, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo její část, která mu ušla v důsledku svátku.
Ohledně přestávky na jídlo pak uvádíme, že tato je poskytována dle zákona až po 6 hodinách nepřetržité práce. Máme však za to, že pokud jste se se zaměstnavatelem domluvila na poskytnutí přestávky na jídlo a oddech v rámci 6 hodinové směny, tedy dříve, než stanoví zákoník práce, a tato přestávka Vám byla skutečně poskytnuta, může ji zaměstnavatel od odpracované doby odečíst. V opačném případě, by Vám měl uhradit 6 hodin práce.
V případě, že Vám nejsou vyplacené veškeré mzdové nároky, na které Vám vzniklo dle výše uvedených ustanovení zákoníku práce právo, můžete tyto mzdové nároky v přesně vyčíslené výši uplatnit vůči svému zaměstnavateli, a to i soudní cestou. Je ovšem potřeba všechny tyto nároky řádně doložit a prokázat jejich vznik. Nárok na zaplacení mzdy, či náhrady mzdy a příplatků za práci v sobotu a v neděli případně ve svátek, se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


25.10.2023

Otázka
Dobrý den,
v roce 2014 jsem u mého současného zaměstnavatele podepsal pracovní smlouvu na dobu určitou, následně v roce 2015 byla smlouva změněna na dobu neurčitou, to platí dodnes. V pracovní smlouvě je uvedeno místo výkonu práce a pracovní zařazení, není zde ale uvedený rozsah práce. Ten je uveden jen v platových výměrech, postupem času se mi zvýšil s mým souhlasem z počátečních 0,25 úvazku na dnešních 1,00 úvazku.
Mám následující dotazy:
1.Jaké je mé postavení v případě, že mi zaměstnavatel předložil návrh platového výměru s nižším rozsahem úvazku? Mohu odmítnout podepsat a požadovat dodržení výše uvázku 1,00 z posledního podepsaného platového výměru, ačkoliv ve smlouvě pro toto není žádný podklad?

  1. V případě, že bude v novém platovém výměru snížení úvazku doprovázeno povinným zvýšením mzdy dle platného tarifu, je možné přistoupit jen na jednu změnu, případně požadovat nejprve podepsání výměru s novým platným tarifem a až poté řešit výši úvazku?
    Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den,
máme za to, že výše úvazku nemůže být měněna jednostranně, ale je potřeba tuto ujednat v rámci pracovní smlouvy. Se změnou výše úvazku tedy souhlasit nemusíte. Vzhledem k tomu, že je plat stanoven právními předpisy, musí výše platu těmto právním předpisům také odpovídat. Výši platu zaměstnavatel stanoví zaměstnanci na základě a v souladu s uvedenými předpisy platebním výměrem jednostranně (viz ust. § 122 zákoníku práce).
Mgr. Erika Turzová Baloghová


27.10.2023

Otázka
Dobrý den,
Dnešní den mi byl doručen soupis movitých věcí v exekuci. Mám ve vlastnictví nepojízdné auto, bez STK. Podléhá i toto auto exekuci i když může mít hodnotu čístě jen dílů? Auto je z roku 2008 a cena je cca 3.000kč. Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
i uvedené vozidlo spadá do majetku dlužníka, tedy, byť má minimální hodnotu, může být v rámci mobiliární exekuce zabaveno a následně zpeněženo. Zda se tak stane, bude záviset na konkrétních okolnostech případu a na zvážení exekutora.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


27.10.2023

Otázka
Dobrý den, chci se zeptat. Mám dva bankovní účty. Na jeden je uvalena exekuce a účet je obstaven, druhý účet ne. Mohu požádat o chráněný účet u banky, u které není obstavený účet (zde mi chodí výplata). Obstavení účtu je jedna z podmínek založení účtu, takto sem se to dočetl. Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, zejména to, jaké finanční prostředky máte uložené na obstaveném účtu, proto podáváme pouze obecnou informaci.
Chráněný účet můžete mít pouze jeden. Stejně tak lze označit pouze jeden obstavený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. V případě, že je chráněný příjem vyplácen na více obstavených účtů, je potřeba se s plátci chráněných příjmů domluvit tak, aby Vám všechny chráněné příjmy byly připisovány pouze na jeden z obstavených účtů.
Pokud na již obstaveném účtu nemáte příjem, který by byl chráněným příjmem, máme za to, že zde s ohledem na to, že Vám nebyl zablokován účet, na který je Vám vyplácena výplata, resp. její zbytek po případných exekučních srážkách, není splněna podmínka pro zřízení chráněného účtu. Pokud jsou i na tomto účtu příjmy chráněné, lze pro ně zřídit chráněný účet u banky, v níž se obstavený účet nachází.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

4.9.2023

Dotaz:
Dobry den, muj syn prosel uspěsně oddluženim ktere již nabylo pravni moci .Dnes mu přišel dopis od jiného soudu . Usneseni ,že v řizeni ktere bylo po dobu insolvence zastaveno se pokračuje ,protože odpadla překažka,pro kterou bylo řizeni přerušeno,soud rozhodl o pokračovani v řizeni .Muj dotaz ,jak mame postupovat ? Zaslat doporučeny dopis s žadosti o zastaveni řizeni . ? Nevim zda na insolvenčni soud nebo na ten druhy? Zkoušela jsem najit nějaky vzor ale nenašla. Moc děkuji za odpověd

Odpověď:
Dobrý den,
pokud se jedná o pokračování v exekučním řízení, je potřeba posoudit, zda se jedná o pohledávku, na kterou se vztahuje výjimka z rozhodnutí insolvenčního soudu o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení.
Dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona se osvobození nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.
Dle ust. § 416 odst. 1 se osvobození nevztahuje ani na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.
Dále dle ust. § 414 odst. 4 zůstává zajištěnému věřiteli, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku.
Pokud pohledávka nespadá pod některou z výše uvedených kategorií, lze se v rámci pokračujícího exekučního řízení bránit návrhem na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 psím. g) občanského soudního řádu.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


5.9.2023

Dotaz:
Prosím jsem v insolvenci na tři roky neboť jsem invalida 3 stupeň důchodu. Teď mi dali starobní důchod insolvence mi platí dál mám jestě splatit 3 splátky uzná mi to soud . Vše platím řádně. Děkuji za odpověd

Odpověď:
Dobrý den,
máme za to, že samotná změna invalidního důchodu na starobní nebude překážkou k řádnému dokončení oddlužení, neboť budete i nadále splňovat podmínky pro tříleté oddlužení dle ust. § 412a odst. 4 insolvenčního zákona. Jednak je tomu tak pro to, že jako starobní důchodce byste rovněž měl nárok na tříleté oddlužení a jednak také pro to, že samotná invalidita Vám rozhodnutím o přiznání starobního důchodu nezaniká, pouze již nejste oprávněn pobírat invalidní důchod. Pokud tedy budete chopen hradit zákonem stanovenou minimální splátku, případně splátku, kterou jste hradil doposud, nebude mít taková změna vliv na řádné splnění oddlužení.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


22.9.2023

Dotaz:
Dobrý den,
Prosím Vás mám exekuce a zaměstnavatel mi je postupně ztrhava z platu. Jenže jeden exekutor p. Jícha se se mnou odmítá bavit… Když se ho ptám na celkovou dlužnou částku a za co to je tak mi buď položí mobil a nebo mi řekne že se mi někdo ozve a tak je to pokaždé… Na netu jsem jsem se dočetla hodně ale opravdu hodně špatných zkušenosti. Co s tím mám prosím dělat? Děkuji

Odpověď:
Dobrý den,
doporučujeme obrátit se na exekutora se žádostí písemně. Pokud ani poté nebude exekutor na Vaši žádost nijak reagovat, můžete se obrátit se stížností na postup exekutora na předsedu exekučního soudu, případně na Ministerstvo spravedlnosti, Odbor dohledu a kárné agendy. Stížnost lze podat také k Exekutorské komoře České republiky nebo k předsedovi okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován.
Mgr. Erika Turzová Baloghová


25.9.2023

Dotaz:
Dobrý den,
v září 2008 byla mi uznána choroba z povolání z důvodu iritační dermatitidy. Byl jsem přesunut na jiné pracoviště v rámci jedné firmy, kde už s látkami vyvolávajícími dermatitidu nepřicházím do styku. Po 15ti letech mi byla choroba z povolání oduznána. Na původní pozici se ale vrátit nemůžu. Je zde možnost odolání, jak bych měl postupovat?

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci.
Pokud jste se se zaměstnavatelem domluvili na pokračování pracovního vztahu na jiné pracovní pozici, bude případné zařazení na původní pracovní pozici záviset zejména na zaměstnavateli.
Proti lékařskému posudku, který stanovil, že nemoc již nelze nadále uznat za nemoc z povolání lze podat návrh na jeho přezkoumání, a to do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání, a to poskytovateli, který posudek vydal (viz ust. § 46 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).
Mgr. Erika Turzová Baloghová


29.9.2023

Dotaz:
Dobrý den. Od června 2023 kdy jsem měl pracovní ůraz jsem byl v pracovní neschopnosti. 31.08.2023 mě skončila pracovní smlouva a zaměstnavatel mě měl proplatit 84 hodin nevybrané dovolené a mám exekuce a každý měsíc přiznávám dvě děti. Za měsíc srpen mě ČSSZ srazila z nemocenské 2840 kč na exekuce zároven mě zaměstnavatel proplatil nevyčerpanou dovolenou 84 hodin částku 20023 kč a z této částky mě srazil zaměstnavatel na exekuce 11 480 kč. Je možné aby mě srazil zaměstnavatel takovou vysokou částku když přiznávám každý měsíc dvě děti?
Děkuji.

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, uvádíme proto tedy pouze obecnou informaci k výpočtu výše srážky.
Vzhledem k tomu, že Vám byly vyplacené dvě částky, každá z jiného titulu, avšak každá podléhající možnosti postihnout ji v exekučním řízení v rámci exekuce srážkami ze mzdy (viz ust. § 299 odst. 1 písm. a) a b) občanského soudního řádu), vztahuje se na Váš případ ust. §297 a ust. § 298 a občanského soudního řádu. Dle uvedených ustanovení se srážky ze mzdy provádí ze všech příjmů, tedy jak z nemocenské tak i z náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Dle ust. § 298 odst. 1 občanského soudního řádu platí, že nařizuje-li soud (exekutor) provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet.
Samotný výpočet výše srážky je pak následující:
Z celkové částky příjmu („Příjem“) je potřeba odečíst nezabavitelné částky, a to ve výši:
13.638,- Kč na povinného (tedy na Vás) a
3.409,50 Kč na každou vyživovací povinnost, tedy ve Vašem případě na dvě děti celkem 6.819, -Kč.
Celkovou nezabavitelnou částku ve výši 20.457, -Kč je třeba odečíst od Příjmu. Pokud je rozdíl vyšší než 30.684,- Kč, tak z částky nad hranicí 30.684, -Kč se srazí veškerý příjem bez omezení (například, pokud by Příjem po odečtení nezabavitelné částky činil 35.000, -Kč, tak částka ve výši 4.316,- Kč se srazí automaticky).
Rozdíl mezi Příjmem a nezabavitelnou částkou se poté zaokrouhlí na celé koruny dolů na takovou částku, která je dělitelná třemi. Poté se tato částka vydělí třemi.
Pokud se provádí srážky na nepřednostní pohledávku, tak sražena pouze jedna třetina. V případě, že je exekuce vedena pro přednostní pohledávku, tak se srazí dvě třetiny a případně částka nad hranicí 30.684, -Kč.
Celková výše srážky bude tedy ve výši jedné třetiny (nepřednostní pohledávky) nebo dvou třetin (v případě přednostní pohledávky) zvýšená o částku, kterou lze srazit neomezeně (pokud rozdíl mezi Příjmem a nezabavitelnou částkou je vyšší než 30.684,- Kč).
Mgr. Erika Turzová Baloghová

1.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, zjistil jsem, že na můj dům je nařízená exekuce. Nic mi zatím nepřišlo a tak jsem se pídil a dozvěděl se, že jsem měl špatně trvalý příkaz a jedna splátka ze 3 = 4000Kč neodešla, 2 předchozí ano. Nikdo mě nekontaktoval, rovnou exekuce na dům. Jsem důchodce a nevím co si počít.

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci. Exekuci na nemovitost povinného lze vézt pouze v případě, pokud zde není možné vést exekuci jiným zákonem stanoveným způsobem na základě, kterého by mohlo dojít k uspokojení pohledávky. Například se jedná o srážky ze mzdy či jiných příjmů (důchod apod.), exekuce movitými věcmi atd. Pokud ve Vašem případě existuje i jiný způsob, jímž by bylo dosaženo uspokojení pohledávky, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do exekučního příkazu postihujícího Vaši nemovitost, to z důvodu nepřiměřenosti takového způsobu vedení exekuce.

V případě, že výše uvedený postup není možný, můžete se, s ohledem na nízkou částku dluhu, pokusit o domluvu s exekutorem a s oprávněným na úhradě dobrovolných splátek, kdy hrazení těchto splátek by sice nevedlo k zastavení exekuce, avšak po dobu, po kterou by byly smluvené splátky řádně hrazené, exekutor by exekuci neprováděl. Taková dohoda není zákonem upravena, jedná se o ústní dohodu s exekutorem, a její plnění je závislé na vůli stran.


3.8.2023


Dotaz:
Dobrý den, Dnes nám napsal exekutor že nás navštíví vykonavatel ohledně soupisu. Moje manželka je těžce psychicky nemocná. Má ID 3.st. Její psychiatrická lékařka jí řekla že v případě takové návštěvy ji máme okamžitě zavolat,neboť (nevím přesně už jak to říkala) může u ní k něčemu dojít. Sdělila nám to když nás navštívila policie ohledně vykradení sousedů. Je pravda že v takovém případě na psychiatr možnost zakázat takovou návštěvu?

Odpověď:
Dobrý den, psychiatr nemá možnost zabránit soupisu movitých věcí.


3.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, okresní soud stanovil usnesením povinnost náhrady nákladů řízení do 3 dnů od právní moci usnesení, avšak žalovaný se odvolal ke krajskému soudu. Dovolání není možné. Pokud krajský soud usnesení okresního soudu potvrdí (tzn. odvolání odmítne), zajímá mne jak je to s vykonatelností a právní mocí? Kdy začíná běžet třídenní lhůta k plnění? Od vyhlášení anebo od doručení rozhodnutí krajského soudu? Kdy tedy lze podat exekuční návrh? A jaký je v tomto případě exekuční titul? Je to ono původní usnesení okresního soudu anebo je to rozhodnutí krajského soudu? Anebo se snad jedná o dva exekuční tituly když pravděpodobně krajský soud určí též náhradu vlastních nákladů řízení? Jde mi tedy o to jestli předložit exekutorovi exekuční titul s doložkou vykonatelnosti potvrzenou od krajského soudu anebo původní usnesení okresního soudu? Pokud je nutné předložit původní usnesení okresního soudu, zda se musí na vyhotovení doložky vykonatelnosti čekat až se spis vrátí zpět na okresní soud? Abych to shrnul, potřebuji vědět, kdy přesně mohu podat návrh na exekuci pokud krajský soud usnesení okresního soudu potvrdí a nedojde k plnění a jaký exekuční titul k tomu použít, tj. kdo vyznačí doložku vykonatelnosti?

Odpověď:
Dobrý den, není nám znám obsah rozsudku, proto podáváme obecnou informaci. Odvolání má odkladný účinek, tzn. právní moc i vykonatelnost rozhodnutí je odložena do doby pravomocného rozhodnutí o odvolání.

Rozhodnutí o odvolání nabývá právní moci doručením jeho písemného vyhotovení. Tímto okamžikem, tedy okamžikem právní moci rozhodnutí o odvolání nastává také právní moc rozhodnutí soudu I. stupně. Jelikož je rozhodnutím určena také lhůta k plnění, je potřeba tuto lhůtu chápat jako lhůtu pro dobrovolné splnění povinnost uložené soudem.

V případě, že tato lhůta marně uplyne, tedy povinnost nebude dobrovolně splněna, nastává vykonatelnost rozhodnutí, tj. možnost oprávněného domáhat se splnění povinnosti v rámci vykonávacího/exekučního řízení.

Exekučním titulem jsou oba rozsudky – tj. rozsudek soudu I. stupně ve spojení s rozsudkem soudu odvolacího.


3.8.2023

Dotaz:
Pokud nedojde ve lhůtě stanovené soudem k náhradě nákladů řízení (a pokud je již rozhodnutí vykonatelné), zajímá mne, jak se jistit pro případ, že povinný již částku zaslal? Pokud je mi známo, tak převod bankovní cestou může trvat cca 1 den a zaslání prostřednictvím České pošty 3-4 dny. To znamená, že zatímco povinný má například v ruce potvrzení pošty o odeslání částky, já nemám doposud nic, domnívám se, že dluh nebyl zaplacen a jelikož již uplynula lhůta pro plnění mám nárok na podání exekučního návrhu. Pak ovšem peníze dorazí a dlužník se bude prokazovat potvrzením o odeslání dřívějšího data než je datum podání exekučního návrhu, čili náklady na tuto exekuci zaplatím já. Jak tedy postupovat, abych se proti tomuto postupu chránil? Mám počkat 4 dny od prvního dne, kdy lze podat exekuční návrh a pak teprve exekuční návrh odeslat? Pokud bude v takovém případě potvrzení dlužníka o zaplacení dřívějšího data než datum podání exekučního návrhu, ale bude zároveň již po datu, kdy měl ze zákona povinnost splnit, budou náklady exekuce na dlužníkovi? Děkuji.

Odpověď:
Dobrý den,
pokud dlužník neuhradí dluh v době určené rozsudkem pro splnění povinnosti, můžete podat exekuční návrh. Pokud by platba byla připsána na Váš účet nebo Vám byla jinak vyplacena či doručena poté, co nastala vykonatelnost rozhodnutí a zároveň po podání exekučního návrhu, postačí uvedené prokázat exekutorovi. Náklady řízení v takovém případě hradí povinný.

Pokud se chcete vyhnout zbytečnému zahájení exekučního řízení, můžete s podáním návrhu vyčkat několik dnů po vykonatelnosti rozsudku, případně zaslat výzvu k plnění před podáním návrhu na exekuci. Pro úplnost dodáváme, že exekuci lze zahájit do 10 let od vykonatelnosti rozhodnutí soudu.


6.8.2023

Dotaz:
Dobrý den. Pracuji jako vrátny .Pracuji ve 12 hod.směnách.V pracovní smlouvě mám týdenní prac.dobu 37,5 hod.Střidali jsme se 4 vrátni,v nepřetržitém provozu a tím jsme měli několik hodin měsíčně přesčas.Nyní zaměstnavatel přijal páteho pracovníka s tím že nám práci přesčas nebude proplácet a ty hodiny odpracuje ten páty zaměstnanec.

Tento měsíc mě vychází 11,5 hod.přesčas a zaměstnavatel mi nařídil si vybrat náhradní volno uprostřed měsíce kdy ještě nemám odpracovanou pracovní dobu kterou mi ukládá prac.smlouva.Chci se zeptat jestli má na to nárok bez mého souhlasu.Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Dobrý den,
dle ust. § 114 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce přesčas mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Poskytnout náhradní volno v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku lze pouze v případě, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na tom dohodli. V případě taková dohoda mezi Vámi a zaměstnavatelem uzavřená nebyla, nemůže Vám zaměstnavatel jednostranně náhradí volno nařídit.


12.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, Dne 10.08.2023 jsem se dotazoval na exekutorském úřadu JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha
ve věci ukončení bezvýsledné exekuce podle § 55 odst. 7 a podle § 55 odst. 11 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Dne 11.08.2023 mi bylo ukončení bezvýsledné exekuce zamítnuto a to z důvodu,cituji: V dané věci bylo zjištěno, že dne 11.10.2022 bylo na pohledávku oprávněné částečně vymoženo (zaplaceno) 108,- Kč ( kdy oprávněný učinil revizi plnění na pohledávku), tudíž nejsou dány podmínky pro postup soudního exekutora podle § 55 odst. 7 e. ř..

Jak soudní exekutor píše, částečné vymožení (zaplacení) 108,- Kč provedl oprávněný. Toto částečné vymožení nebylo zaplaceno povinným, ani žádnou blízkou osobou povinného a bez vědomí povinného, tudíž si dovoluji tvrdit, že tato částka byla zaplacena účelově samotným oprávněným, aby nemohlo dojít k zastavení bezvýsledné exekuce podle § 55 odst. 7 a podle § 55 odst. 11 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Lze se nějak bránit tomuto postupu? Děkuji,

Odpověď:
Dobrý den,
proti rozhodnutí můžete podat odvolání. Z citované části rozhodnutí není zřejmé, zda bylo plněno na účet exekutora či účet oprávněného. Rovněž by zde mělo být ověřeno, zda byla platba provedena převodem (lze zjistit kdo plnil), případně zda byla složena v hotovosti (v tomto případě nelze zjistit kdo ji složil). Máme však za to, že pokud bylo složeno na účet oprávněného, měl by tento prokázat také to, jak byla tato částka uhrazena. Máme také za to, že by mělo být pro zamítnutí návrhu prokazatelně doloženo, že k úhradě došlo skutečně ze strany povinného a nikoliv jiné osoby. Pokud uvedené není prokázáno, není dle našeho názoru prokázáno, že došlo k vymožení plnění.

Pokud za celou dobu exekučního řízení nebylo ničeho vymoženo, nemáte žádný postižitelný příjem či majetek, můžete také požádat o zastavení exekuce také dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Toto ustanovení není natolik přísné jako ust. § 55 odst. 7 exekučního řádu, neboť postačí, pokud dosavadní výtěžek s případným očekávaným výtěžkem exekuce nepokryje ani náklady exekuce.


12.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc, neboť už nevím jak stávající situaci řešit.

Jsem částečně invalidní důchodce, je mi 61 let a v krátkosti se pokusím vylíčit Vám můj příběh. Cca do roku 2012 jsem byl OSVČ, ale nedopadlo to nejlépe a dostal jsem se do dluhů. Nebylo to moc, ale nebyl jsem důsledný a spadl do exekucí. Někdy v roce 2014 jsem prošel konkurzem a přišel o bydlení a vlastně o vše. Začal jsem jezdit s kamionem a exekuce, které nebyly v konkurzním řízení uspokojeny se obnovily. Splácel jsem, ale jediným východiskem bylo oddlužení, které mi Krajský soud v Hradci Králové povolil 13.1.2020.

28.2.2022 mi byl přiznán částečný invalidní důchod a přišel jsem o práci. Bohužel jsem byl nakonec nucen zažádat na ÚP o podporu na bydlení. Pokračoval jsem v oddlužení, které bylo splněno 27.1.2023. Spadl mi kámen ze srdce.

Avšak dne 11.7.2023 mi banka oznámila, že dostala příkaz od exekutora zablokovat mi účet. Ihned jsem volal co se stalo, neboť si již dávám velký pozor na jakékoliv platby.

Zarazilo mne, když jsem se dovolal na číslo poskytnuté bankou, že mi volaný tykal a vůbec používal hrubý styl mluvy. Nakonec jsem se dozvěděl, že se jedná o dluh z roku 2012, který byl přihlášený v insolvenčním řízení a údajně se na něj osvobození nevztahuje. Původní dluh ve výši cca 400,- je nyní přes 17.000,-. Na účet, který mi zablokovali mi posílá ČSSZ inval. důchod ve výši cca 11.800,-. Poslal jsem exekutorovi před měsícem doporučeným dopisem návrh na zastavení exekuce, ale žádnou odpověď jsem nedostal. A telefon nyní nikdo nezvedá.
Přiznám se, že už nemám sílu a ani nevím jak dál. Pokud je ve Vašich možnostech a jste ochotni mi v tomto pomoci, budu opravdu rád. Nevím na koho se obrátit a na boj s exekutorem už sílu nemám.

Odpověď:
Dobrý den, bohužel nevíme z jakého titulu dluh pro který je vedena exekuce vznikl, proto podáváme obecnou informaci.
Dle ust. § 416 insolvenčního zákon se osvobození nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

V případě, že Vaše pohledávka spadá pod některou z výše uvedených kategorií, je exekuce vedena po právu. V případě, že tomu tak není, doporučujeme podat návrh na zatavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm h) občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že je zde jiný důvod (osvobození od placení zbytku pohledávky), pro který nelze exekuci vykonat.


15.8.2023

Dotaz:
Dobrý den, chtěla bych vás požádat o radu. Jsem v pracovní neschopnosti a mimo stanovené vycházky mám soudní řízení. V případě kontroly, je návštěva soudu adekvátní omluva?

Odpověď:
Dobrý den, ze soudního řízení se můžete omluvit a doložit soudu, že jste v pracovní neschopnosti. S ohledem na uvedené máme za to, že v případě eventuální kontroly nebude muset být účast u soudního řízení adekvátní omluvou.


25.8.2023

Dotaz:
Dobry den, chci se zeptat ohledně dluhu manžela, máme předmanželskou smlouvu kde jsou uvedeny i veškeré případne dluhy v manželství ze to nespadá do SJM, nyní jsem zjistila ze manžel si vzal půjčku během manželství, kterou nestíha platit , podala jsem tedy zadost o rozvod abych se vyhla pripadne exekuci a úvěrové společnosti poslala doporučený dopis, ze nesouhlasím s manželovou pujckou, bojím se ze kdyby přišla exekuce muže mi exekutor obstavit účet? manžel mi posila měsíčně platbu na půlku nákladu na energie , jelikož domácnost vedeme finančně na půl a každý má své zbylé příjmy pro sebe dekuji za odpověd

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme obsah předmanželské smlouvy, nicméně pokud je v ní ujednáno, že také dluhy, které nabude jeden z manželů za trvání manželství, jsou výlučným dluhem tohoto manžela, tak máme za to, že tento dluh do společného jmění manžel nespadá. I v tomto případě je však pro to, aby exekucí nemohl být postižen i Váš majetek potřeba, aby byla tato předmanželská smlouva před vznikem dluhu zapsána do evidence listin o manželském majetkovém režimu, neboť samotné uzavření předmanželské smlouvy (bez zveřejnění) nevyvolá pro účely exekučního řízení žádné účinky.

V takovém případě pak ani rozvod nezvrátí povinnost druhého manžela hradit dluhy vzniklé za trvání manželství, neboť se dluhy budou považovat za společné. K námitce neplatnosti právního úkonu uvádíme, že je potřeba ji uplatnit jak vůči úvěrové společnosti, tak vůči manželovi. Námitku neplatnosti doporučujeme učinit písemně a prokazatelně doručit druhé smluvní straně (oproti podpisu, doporučeně poštou, apod.). Právo na uplatnění námitky neplatnosti se promlčuje ve tříleté promlčecí době.


29.8.2023

Dotaz:
Mám dotaz prosím. Banka mi zřídila chráněný účet. Mám tam i běžný účet nyní obstavený exekucemi. Kam má zasílat ČSSZ důchod, na běžný účet, ze kterého finance převedou na chráněný a nebo hned na chráněný?

Odpověď:
Dobrý den,
ČSSZ nejdříve provede příslušnou srážku z příjmu a pak zbytek částky převede na chráněný účet. Číslo účtu k výplatě je tedy potřeba ČSSZ oznámit.


31.8.2023

Dotaz:
Může správce daně v důsledku bezúspěšné exekuce u daňového subjektu (PO) přijít za jednatelem této PO a vymáhat tento nedoplatek přímo na něm? Zajímá mě tedy otázka odpovědnosti jednatele za daňové dluhy.

Odpověď:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci.

Dle ust. § 171 odst. 1 daňového řádu je nedoplatek povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon povinnost ručení ukládá a pokud mu správce daně ve výzvě sdělí stanovenou daň, za kterou ručí, a současně jej vyzve k úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě.
Zákonné ručení jednatele v případě společnosti s ručením omezením je zakotveno v ust. § 159 odst. 3 občanského zákoníku, podle kterého nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Dle ust. § 171 odst. 2až 3 daňového řádu lze výzvu ručiteli vydat, pokud nebyl nedoplatek uhrazen daňovým subjektem (právnickou osobou), ačkoliv byl daňový subjekt o jeho úhradu bezvýsledně upomenut, a nedoplatek nebyl uhrazen ani při vymáhání na daňovém subjektu. Výzvu ručiteli lze vydat rovněž po zahájení insolvenčního řízení vůči daňovému subjektu.
Proti výzvě ručiteli se může ručitel odvolat. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Z výše uvedeného je zřejmé, že za splnění shora uvedených podmínek není vyloučeno vymáhání nedoplatku na dani na jednateli společnosti.

1. 7. 2023

Otázka
Podal jsem v únoru 2023 návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dle paragrafu 268 odst.1, písm.e). Opravněný se zastavením nesouhlasil. Exekutor návrh nepodal k exekučnímu soudu a přes mou urgenci k řešení mi dne 30.6.2023 přišlo usnesení o zastavení exekuce dle nového paragrafu t.j.zastavení bezvýsledné exekuce dle paragrafu 55 odst.1.s tím, že opravněný nesložil zálohu na další vedení exekuce a i se v zákonné lhůtě nevyjádřil. Dle tohoto nového důvodu zastavení jsem povinen uhradit oprávněnému náklady. Domnívám se, že záměrně exekutor zvolil tuto cestu, abych musel platit náklady oprávněnému. Existuje nějaká obrana, případně dle jakého ustanovení?

Odpověď
Dobrý den,
Pokud byla exekuce zastavena z důvodu bezvýslednosti dle ust. § 55 odst. 7, uplatní se ohledně nákladů exekuce ust. § 55 odst. 13, dle kterého se určí náklady exekuce ve výši minimální odměny exekutora a paušální náhrady hotových výdajů. Tyto náklady se pak uspokojují ze složené zálohy. V částce přesahující zálohu na provedení exekuce se již náklady exekuce neuspokojují a právo exekutora na tyto náklady zaniká.

V případě, že s rozhodnutím exekutora nesouhlasíte (například z důvodu, že ohledně nákladů exekuce nerespektuje ust. § 55 odst. 13 exekučního řízení), můžete si proti usnesení o zastavení exekuce (resp. proti jeho části, a to co do nákladů exekučního řízení) podat odvolání.

6. 7. 2023

Otázka
Pokud chci podat návrh na exekuci a mám exekuční titul vydaný okresním soudem, který je zároveň soudem exekučním, musím k exekučnímu návrhu přiložit exekuční titul opatřený doložkou vykonatelnosti? Já se domnívám, že to v tomto případě nutné není, když ten soud sám exekuční titul v minulosti vydal.
Pokud ale exekutor přiložení exekučního titulu vyžaduje, není lepší podat exekuční návrh přímo k exekučnímu soudu (s určením exekutora), který již předtím exekuční titul (rozhodnutí) sám vydal? Potom stačí podat k soudu jenom samotný návrh na exekuci?

Odpověď
Dobrý den,
k exekučnímu návrhu je potřeba vždy přiložit také exekuční titul opatřený doložkou vykonatelnosti (ust. § 254 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 79 odst. 2 občanského soudního řádu).

6. 7. 2023

Otázka
Jak se uplatňují v exekučním řízení paušální náklady oprávněného zastoupeného osobou, která není advokátem? Tedy paušální náklady se řídí vyhláškou 254/2015 sb., ale mne zajímá KDY a jakým způsobem je v exekučním řízení podat?
Na jaké úkony mám nárok? Určitě písemné podání exekučního návrhu, ale co třeba převzetí věci anebo cestovné autem do místa exekutora za účelem podání exekučního návrhu, pokud ten není v místě mého bydliště?

Odpověď
Dobrý den,
veškeré peněžní či nepeněžní nároky, které si přejete v exekučním řízení na povinném vymoci je potřeba uplatnit v návrhu na nařízení exekuce.

13. 7. 2023

Otázka
Dobrý den,
jsem v situaci kdy mi chtějí majitelé baráku zvednout nájem z 6900 Kč na 18800 Kč. Nijak se semnou o tom nebavili, přímo mi přišla výzva od advokáta. Bydlím v baráku u Karlova náměstí v Praze, byt má cca 90 m2. Nájemné mi nebylo zvyšováno od roku 2012. Odvolávají se na paragraf 2249 Občasnkého zákoníku ve spojení s ustanovením paragrafu 3074 ods. 2 Občanského zákoníku. Na internetu jsem našla, že u bytů které byly v režimu regulovaného nájemného, a ten náš asi byl, už si to nepamatuji, neplatí pravidlo že je možné to zvýšit nájemné maximálně o 20 procent za tři roky. Podle nich je to 60 procent obvyklého nájemného pro danou oblast. Průměrná částka za pronájem bytu v domě je 300 Kč/m2. Mám slouvu na dobu neurčitou, která je napsaná na manžela, který již nežije. Byt není rekontruovaný, je na pavlači ve 2. patře bez výtahu.
Také píší že mě mohou vystěhovat, čehož se obávám. Paní majitelka mi řekla, že mi mohou dát výpověď. Jsme poslední 2 nerekonstruované byty v domě spolu se sousedkou. Ta se však rozhodla, že se vystěhuje sama. Přímo je tam napsáno:
„Vzhledem k tomu, že jedna ze spoluvlastnic hodlá v domě užívat některý z bytů pro svou potřebu, jako paralelní krok k navýšení nájmu se v případě nutnosti soudního sporu o určení výše nájemného nabízí ukončení nájemního vztahu výpovědí ve smyslu ustanovení paragrafu 2288 odst. 2, písm. a) Občanského zákoníku. „
Mohu vám případně poslat naskenovaný celý dopis od advokáta.
Mám důchod 21 800 takže je pro mě takové nájemné likvidační. Vím že si mohu zažádat o nějaký ten příspěvek na bydlení. Zajímá mě, zda má smysl se kvůli tomu obracet na soud či ne. Pan Advokát píše, že to nemá cenu a že budu ještě navíc platit náklady na soud. Budu ráda za radu, případně kontakt na nějakého advokáta, který se tomu věnuje a mohl by mě zastupovat, pokud má v této věci cenu jít k soudu.
Dekuji

Odpověď
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu a nevíme, na základě jakých skutečností byla stanovena výše nájmu. Uvedené doporučujeme ověřit.

Pokud se jednalo o regulovaný nájem, je skutečně možné, aby došlo k jeho zvýšení o více, než jsou limity stanovené v ust. § 2249 odst. 1 občanského zákoníku.

Ohledně argumentu o výpovědi dle ust. § 2288 odst. 2 občanského zákoníku uvádíme, že je otázkou, zda by tento výpovědní důvod obstál, pokud Vaše sousedka dobrovolně jí pronajatý byt vyklidí.
Kontakty na advokáty naleznete na webových stránkách České advokátní komory: www.cak.cz. Ve vyhledávači lze zadat specializaci (občanské právo, nájemní právo) a také lokalitu, v níž má být advokát vyhledán.

21. 7. 2023

Otázka
Dobrý den dostal jsem se do exekuce jsem invalidni duchodce 3stupne duchod cini 12000kc mam s exekutorem splatkovy kalendar na 1000kc mesicne ted mi volal ze chce dalsi 3000kc kdyz nezaplatim ze mi zrusi splatkovy kalendar a provede moilarni exekuci 8900kc platim najem manzelka je taktez v.id ma 10000kc nevim proc mam platit vice penez kdyz na to nemam kolikrat nemam ani na zaplaceni leku a zdravotnich pomucek prosim o radu dekuji s uctou

Odpověď
Dobrý den,
pokud je splátka ve výši 1.000,- Kč měsíčně hrazena jako dobrovolná splátka jedná se o ústní dohodu s exekutorem, že v případě hrazení této částky nebude nadále činit úkony k provedení exekuce. Pokud je tomu skutečně tak, exekutorovi nic nebrání v tom, aby exekuci provedl. Jelikož se však jedná o dohodu mezi Vámi a exekutorem, exekutor nemá možnost jednostranně po Vás požadovat hrazení částky vyšší. Pokud pak exekutor i přes vaši vzájemnou dohodu přistoupí k provedení exekuce, nejste ani Vy vázán hrazením dobrovolných splátek.

21. 7. 2023

Otázka
Je možné podat opětovný exekuční návrh k plnění prací v následující situaci? Soud uložil v žalobě o rušené držbě žalovanému povinnost provést práci (odstranit plot), načež žalovaný povinnost nesplnil a byl podán exekuční návrh. Práce nařízené soudem byly poté provedeny exekutorem. Nicméně žalovaný posléze plot v inkriminovaném místě opět postavil (protože je to pro něj činnost celkem jednoduchá), čímž opět porušil nařízení soudu.

Je v této situaci možné podat nový exekuční návrh založený na předchozím exekučním titulu (původním usnesení soudu o žalobě z rušené držby), když usnesení soudu je exekučním titulem platným deset let anebo je nutné podat znovu příslušnému soudu stejnou žalobu o rušení držby doplněnou o aktuální popis současného stavu plnění soudního nařízení anebo je ještě nějaká jiná třetí cesta?

Situace je to jistě nestandardní, ale jistě ne nemožná. Děkuji.

Odpověď
Dobrý den,
není nám znám text výroku rozsudku, nelze proto vyloučit, že v daném případě půjde o případ zásahu do držby, který tímto původním exekučním titulem není pokryt. V takovém případě již původní rozsudek nemůže sloužit jako exekuční titul.

22. 7. 2023

Otázka
Dobrý den, před rokem a půl jsem zakoupil přívěsný vozík za os.automobil.Při převodu se nevyskytli žádné problémy a převod byl dokončen. Až teď se ozval exekutor, že dotyčný vozík je v exekuci kterou má prodávající. Má právo takto exekutor postupovat, přijdu o vozík, proč vozík šel přepsat když byl tedy v exekuci? Byl jsem vyzván k součinnosti abych uvedl jak jsem se dostal k vozíku. Zaslal jsem obratem exekutorovi kupní smlouvu a vyjádření, o koupi vozíku.¨
Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den,
ve smyslu ust. § 44a exekučního řádu, nesmí povinný po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Pokud tedy k převodu přívěsného vozíku došlo po doručení vyrozumění o zahájení exekuce, nebyl povinný oprávněn s tímto přívěsným vozíkem nakládat a prodat Vám ho a exekutor může tento přívěsný vozík postihnout exekucí.

19.6.2023

Otázka

Dobrý den.
Potřebují pomoct se založením SVJ soudní cestou.. Naše podílové držstvo dosu nemá, stanovy, zaměření bytů a ani prohlášení vlastníků! Zástupci sjou nechotní a nemají zájem cokoliv řešit nejsou schopni ani dodržet to co jsem si odsouhlasily na schůzi, nedopovídají a ignorují i doporučenou korespondenci. Dále máme na jednom z podílů věcné břemeno kvůli exekucím majitele. Zpravuje náš firma XXX tedy neschopný a neochotný OSVČ, který odpovídá na dotazy o financování fondu oprav a či reklamaci vyúčtování stylem : Já se s Váma nebudu bavit protože nemusím. A dále jen hraním mrtvého brouka.

Po načtení judikátů jsem dospěl k závěru že SVJ založit půjde ale s tím že jeden člen zůstane v BD(ten s exekucemi) jako součást SVJ a zprávní firma spadne na úroveň řadového členy který půjde okamžitě odříznout, jelikož nevlatní žádný podíl a prokazatelně zpúsobil na domě škodu svou nečiností (celé horní patro vytopené, každým deštěm od roku 2015, kde peníze z pojistky co nám pojišťovna vyplatila na opravu a sanaci skončily, odmítá vysvětlit či komentovat).

Na poslední schůzi z minulého roku jsme si odsouhlasily založení SVJ, kopii zápisu mi ale odmítají vydat, ač jsem také podílník, nebyl jsem mandatorně určen k řešení této situace jelikož ale podílové družstvo zakládá SVJ na ‚hubu‘ na každé schůzi už X let a nic. Bez SVJ není možné provést ani požární kontrola ze strany úřadů jelikož nejsme SVJ která je velmi potřebná..

Jedná se o problémy havarijního stavu stropů v horních patrech po 8letech zatékání! prasklé panely po celé délce v místě zatékání, Dále množství hořlavého materiálu (ptačí trus místy v 10cm vrstvě) pod střechou v kombinaci se straší populací v domě je to časová bomba.. Jediná cesta je založení SOUDNÍ cestou.. zajímá mě tedy jak krok po korku postupovat. (najmout is obhájce je jasný krok, pojďme to tedy přeskočit zajímá mě, co můžu udělat před obhájcem, pro co nejrychlejší založení SVJ)

Jak je možné toto financovat z fondu oprav jelikož sám tento soud těžko zaplatím (přenesení nákladů na založení, statik, zaměření, katastr, kolky a poplatky soudu atd..) je možné zajistit předběžné opatření a zastavení zprávy ze strany výše udevené OSVČ, vzhledem k nečinosti a poškození nemovitosti?? existuje na toto nějaký vzorový formulář na podání k soudu?
nebo bude stačit prostě podat k občansko právnímu žalobu na podílové družstvo pro nečinnost a nezákonou formu???
nebo podat žalobu na zprávce (s touto možností počítáme ihned po jeho odstavení na základě sečtení škod)?
Prosím o radu jak v této věci postupovat.
S pozdravem a díky za odpověď K.


Odpověď

Dobrý den,
v případě, že jste si rozdělení domu na bytové jednotky a převod vlastnictví k těmto bytům již odsouhlasili na členské schůzi a bytového družstva zůstává v dané věci nečinné, můžete se obrátit na soud s žalobou na stanovení povinnosti bytového družstva vypracovat prohlášení vlastníka domu a převést jednotky do vlastnictví členů družstva.
Jelikož se jedná o poměrně složitou věc, doporučujeme vyhledat pomoc advokáta. Seznam advokátů naleznete na webových stránkách České advokátní komory: www.cak.cz.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

20.6.2023


Otázka

Dobrý den,
prosím o radu, jak postupovat v případě, že proti zaměstnanci bylo vedeno několik exekucí, všechny exekuce byly sráženy v pořádku, v pořadí jak měly být. Bohužel došlo, ke smazání jedné exekuce ze mzdového programu a namísto této exekuce, která měla být v pořadí, odcházely srážky na exekuce další v pořadí, Veškeré částky byly řádně odvedeny, nic nebylo deponováno.

Exekutor, kterému měly srážky odcházet, se po dvou letech ozval s vyčíslením uspokojení jeho pohledávek. Poskytli jsme veškerou součinnost, jako zaslání mzdových listů, přehledů všech exekucí zaměstnance a jejích srážek, a při tom jsme zjistili, že došlo omylem ke smazání jednoho exekučního příkazu ze systému.
Vše jsme několikrát zmíněnému exekutorovi vysvětlili, za situaci jsme se omluvili, že došlo k nedopatření a všechny sražené částky byly odvedeny na účty oprávněných a že žádné srážky nezadržujeme.

Nicméně exekutor posílá opakovaně výzvy k zaplacení sražené částky ve výši cca 40 tisíc zaměstnavatelem a vyhrožuje žalobou. Prosím jak postupovat a má exekutor právo na takové jednání? Děkuji


Odpověď

Dobrý den,
Váš dotaz nespadá pod naši poradnu, ale uvádíme, že na danou věc by se mohl uplatnit ust. § 292 občanského soudního řádu, dle kterého „Jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy povinného srážky řádně a včas, provede-li je v menším než stanoveném rozsahu nebo nevyplatí-li srážky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění, že nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci nebo kdy dospěly další měsíční částky mzdy, může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy u soudu právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy.“ Oprávněný tedy podle uvedeného ustanovení skutečně může vůči zaměstnavateli podat žalobu na zaplacení částky rovnající se srážkám ze mzdy, které měly být exekutorovi vyplacené.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

28.6.2023

Otázka

Dobrý den,
v jakém znění zapracovat do DPP výplatu v hotovosti „na ruku“ vždy k 10. dni následující kal. měsíc po odvedení práce.
Mnohokrát děkuji


Odpověď

Dobrý den,
uvedený dotaz bohužel nespadá do tématického zaměření této poradny, která se zaměřuje na seniorské problémy s dluhy, exekucemi, nájemním bydlením, případně pracovním právem.
Doporučuji kontaktovat některou z občanských poraden:
https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny,
případně se obrátit na advokáta:
https://vyhledavac.cak.cz/.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

15. 5. 2023

Dotaz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující věc, jsem osvč, je proti mě vedena exekuce a v rámci daňového přiznání mi vznikl přeplatek z důvodu slevy na dítě, kolonka daňový bonus. Nyní mi přišel exekuční příkaz na zabavení tohoto přeplatku, je to v pořádku a může toto exekutor postihnout či se jedná o vratku nepodléhající exekuci? V exekučním příkazu se píše doslova toto: . Soudní exekutor rozhodl o provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, kterou má povinný vůči dlužníku povinného: Finanční úřad pro hlavní město Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 5, IČ: 72080043, sídlem Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5, z titulu vratitelného přeplatku na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, k vymožení nepřednostní pohledávky oprávněného. Na internetu jsem nalezl různé názory a moc moudrý z toho nejsem, někde se píše, že se jedná o nepostihnutelnou částku, jinde že ano. Pokud by toto bylo neoprávněné, jaký je případně další postup, prosím?. Předem děkuji za radu P.

Odpověď
Dobrý den,
daňový přeplatek lze exekucí postihnout. V případě, že se jedná o přeplatek na dani na základě ročního zúčtování daně, lze tento postihnout exekučním příkazem k provedení srážek ze mzdy, neboť tato částka je součástí čisté mzdy.
Pokud přeplatek vznikl na základě přiznání daňového bonusu jako ve Vašem případě, nejde o součást mzdy, proto lze tuto částku postihnout pouze prostřednictvím exekučního příkazu k přikázání jiné peněžité pohledávky.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

15. 5. 2023

Dotaz
Dobrý den, Exekutorský úřad v Brně vyhověl mému návrhu na zastavení exekuce během dubna 2023, přesto mi však stále blokuje účet, na který mi chodí z ČSSZ můj invalidní důchod ve výši 6.800 Kč. I když se jedná o částku pod hranicí měsíčního nezabavitelného minima, exekutor to nerespektuje, nadále mi blokuje účet a já nemám nejen na základní potřeby, ale ani na jídlo, protože se nemohu několik měsíců dostat ke svým penězům z důchodu, který je jediným zdrojem mého příjmu. Jak mám dále postupovat, abych nemusel nadále hladovět a živořit, když EXÚ navíc zastavil exekuci, kterou po neuvěřitelných 21 letech začal loni na podzim vymáhat?? Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
ke zrušení „blokace“ účtu nedochází okamžitě po zastavení exekuce, ale teprve po právní moci, jímž se exekuce zastavuje. Do té doby bohužel prostředky na účtu, bez ohledu na to, kolik jich je zde uloženo, zůstávají blokované. Ve věci můžete dle ust. § 304b občanského soudního řádu požádat banku o vyplacení částky z účtu, a to do výše trojnásobku životního minima. O tuto částku lze požádat pouze jednou za trvání exekuce.
Dále máte možnost zřídit u banky tzv. chráněný účet. Finanční prostředky na něm uložené, které nepodléhají srážkám ze mzdy a jiných příjmů, nemůžou být exekutorem postihnuté.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

2. 4. 2023

Otázka
Dobrý den,
Prošel jsem oddluzenim a byl jsem soudem zproštěn zbylé části dluhu. Nicméně i po nabití právní moci soudního rozhodnutí o ukončení oddluzeni mi byla z výplaty srazena srážka za exekuci. O ukončení exekuce jsem požádal, ale je možné srazene peníze získat zpět, když už dle soudu jsem byl všechno pohledávek zproštěn? Dekuji,

Odpověď
Dobrý den,
Doporučujeme ověřit si, zda není exekuce vedena pro dluh, na který se osvobození nevztahuje. Dle ust. § 416 insolvenčního zákona se osvobození nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. Osvobození se dle ust. § 414 odst. 1 insolvenčního zákona nevztahuje ani na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

V případě, že se o takový dluh nejedná, došlo k neoprávněné srážce, kdy by Vám tato částka měla být vrácena z titulu bezdůvodného obohacení. Částku by měl vrátit exekutor, v případě, že ji již oprávněnému vyplatil, tak oprávněný.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

11. 4. 2023

Otázka
U stanovení nezabavitelné částky pro exekuci jsem narazil na formulaci: nč „se dále navyšuje, jestliže má povinný manžela i když ten má samostatný příjem, o jednu čtvrtina nezabavitelné částky“. Tato situace je nesmyslná, více je chráněn ten, kdo má vydělávajícího manžela/manželku, než ten, kdo vše musí platit sám.

Můžete mi prosím vysvětlit důvod tohoto řešení, nevypadlo tam například, že partner má méně než je životní minimum?

Odpověď
Dobrý den,
k dané otázce doporučujeme vyhledat důvodovou zprávu k Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).
Mgr. Erika Turzová Baloghová

13. 4. 2023

Otázka
Po skončení oddlužení, do kterého nepřihlásil exekutor svoji přihlášku, i když šlo o dlužné výživné, nyní vymáhá dlužnou částku. Přihlášku do oddlužení na dlužné výživné podal právník, který zastupoval oprávněného. Komu nyní platit zbývající částku?

Odpověď
Dobrý den,
na pohledávky na výživné se, dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona, osvobození od povinnosti uhradit neuspokojenou část dluhu nevztahuje. Pro tuto pohledávku lze tedy i nadále vézt exekuční řízení. Pokud byste v rámci exekuce dobrovolně uhradil zbývající dluh na výživném, je potřeba tak učinit exekutorovi, který exekuci vede.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

16. 4. 2023

Otázka
Dobrý den,
prosím o informaci, protože mi s Usnesením o ukončení marné exekuce od ,, vyhlášené“ exekutorské kanceláře v Přerově byl vyměřen i požadavek na úhradu,, nákladů exekutora při marné exekuci“.

Dle mého názoru je to v rozporu se zněním příslušného zákona, kde je jednoznačně uvedeno, že ,,pokud náklady exekutora převýší zálohu na provedení exekuce, kterou obdržel od oprávněného, potom nárok exekutora na kompenzaci jeho nákladů zaniká“.
Stejně tak ani 4 týdny od doručení Usnesení o ukončení exekuce není tato vymazána z rejstříku exekucí, přičemž toto má být exekutorem provedeno do15 dnů.
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď
Dobrý den,
jak jsme již uvedli v naší předchozí odpovědi, dle ust. § 55 odst. 13 exekučního řádu má exekutor i v případě zastavení marné exekuce nárok na minimální odměny a paušální náhrady hotových výdajů podle zvláštního předpisu. Náklady exekuce podle věty druhé se uspokojují ze zálohy na náklady exekuce nebo ze zálohy na další vedení exekuce. Usnesení o ukončení marné exekuce obsahuje ze zákona také vyčíslení nákladů exekutora (ust. § 271 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu). Zda bude po Vás tato částka reálně vymáhána, by mělo být uvedeno v tomto usnesení. Každopádně dle ust. § 55 odst. 13 exekučního řádu platí, že přesahuje-li výše nákladů exekuce výši složené zálohy na náklady exekuce nebo výši složené zálohy na další vedení exekuce, právo soudního exekutora na náklady exekuce v části přesahující výši složené zálohy zaniká.

K výmazu z rejstříku exekucí dochází do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. To samozřejmě může trvat delší dobu, neboť je potřeba počítat s lhůtou k podání odvolání a vyznačením právní moci. V případě, že povinný nebo oprávněný proti tomuto usnesení podají odvolání, nelze exekuci do doby rozhodnutí o tomto odvolání pravomocně ukončit a nebude do této doby proveden ani výmaz z rejstříku exekucí.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

17. 4. 2023

Otázka
Dobrý den, nemohu si regulovat množství tepla u radiátoru, který je součástí topného systému vytápěného Pražskou teplárenskou a.s. Byty jsou určeny pro seniory od Magistrátu hl.m. Prahy. Správou bytového fondu byla pověřena firma CENTRA a.s. Vytápění nelze regulovat, je nastaveno na maximální ohřev nebo nulu = vypnuto. Musíte nuceně přetápět nebo netopit vůbec. Po třech letech marného snažení o nápravu jsem problém vyřešila zakoupeným olejovým radiátorem a vytápím elektřinou. S tímto způsobem vytápění jsem spokojená. Domnívám se ale, že správní firma je povinna uhradit finanční náklady za spotřebu elektrické energie na vytápění a také pořizovací hodnotu radiátoru. Kromě finanční ztráty mně střídání extrémních teplot v bytě, kdy dojde k přetopení nebo úplnému vychladnutí topného tělesa, poškozuje na zdraví. Zejména kolem jedné až třetí hodiny ranní, kdy se budíte propocená nebo ztuhlá chladem!
Navíc došlo při údržbě topného systému (čištění) k prasknutí přívodního potrubí do radiátoru a do bytu unikala chemická látka. Mne přiotrávila a zemřel pes. Jsem přesvědčená, že na otravu unikajícími zplodinami. Správní firma na moje stížnosti a upozornění nereagovala a situaci neřešila. Na místní šetření poslala technika pro posouzení závady až po dvou letech a oznámení o poškození zdraví. Ten konstatoval, že radiátor je předimenzovaný na vytápěnou plochu a došlo k jeho poškození a popraskání potrubí.
Prožitá traumata a neustálé spory s firmou Centra mně těžce poškodilo zdraví. V současné době jsem v péči několika lékařů a můj zdravotní stav se neustále zhoršuje.
Požádala jsem o řešení situace Magistrát hl.m.Prahy, ale odmítl věc řešit. Je tedy nutné sehnat soudního znalce v oboru a věc předat soudu. Nevím ale, z jakého oboru by měl znalec být. Také bych potřebovala sepsat žalobu, která donutí CENTRU situaci vyřešit. Jsem rozhodnutá veškerá vydání a případné právní zastoupení krýt půjčkou.
V současné době přišlo vyúčtování za ústřední vytápění, kde si správce účtuje za třetinovou spotřebu zvýšenou sazbu a zvýšený výkon radiátoru. Trvá také na vysokých zálohách za vytápění, i když vytápím elektřinou. Neoprávněnými zálohami chce získat přeplatky a úroky, tím i bezdůvodné obohacení. S takovým jednáním nesouhlasím a považuji ho za protiprávní.
Ráda bych znala Vaše stanovisko ve věci, radu či pomoc, jak dále postupovat.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Odpověď
Dobrý den,
pokud jste v nájemním vztahu, je potřeba uvedené řešit s pronajímatelem. V případě, že byste sama chtěla zajistit znalecký posudek, bylo by vhodné obrátit se na znalce z oboru stavebnictví, odvětví Technologická zařízení staveb – vytápění.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

25. 4. 2023

Otázka
Dobrý den,
mám dotaz týkající se platnosti exekuce, která pro ti mne byla uvalena. Exekuci předcházelo několik soudních jednání. Nejprve jsem se odvolal proti platebního rozkazu s odvoláním na neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru, kterou jsem s věřitelem uzavřel z důvodu příliš vysokých úroků a nedodržení právních postupů úvěrové společnosti při schvalování žádosti o půjčku. Obvodní soud mi v rozsudku vyhověl, žalobu žalobkyně zamítl a stanovil, že dlužná částko, kterou jsem povinen žalobkyni zaplatit je rovna pouze výši zapůjčené jistiny bez úroků, ponížené o již uhrazené splátky. Stanovená výše dlužné částky byla však i tak výrazně vyšší (nebyly v ní započítány mé splátky za několik měsíců), proto jsem se proti rozsudku i tak částečně odvolal.
Odvolací soud dne 25. 1. rozsudek odvolacího soudu potvrdil, pro nedostatečný důkazní materiál, proto jsem v zákonné lhůtě 2 měsíců podal ještě dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, načež jsem do tohoto okamžiku neobdržel jakoukoliv zpětnou vazbu.
Dne 24. 4. mi však na mých účtech přistála manuální blokace od exekutorského úřadu, který převzal pohledávku věřitele. Ze strany exekutora mi byla doručena pouze výzva ke splnění vymáhané povinnosti spolu s rozsudky obvodního a odvolacího soudu + příkazem k úhradě nákladů exekuce zaměstnavateli a bankovním institucím. Moje otázky zní, zda je takto vedená exekuce zákonná a tedy platná, vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud ještě nerozhodl na základě mého dovolání ve věci reálné výše dluhu. Jak se mohu proti této exekuci bránit, jakým způsobem formulovat námitky exekučnímu soudu? Je zde reálná šance aby byla ukončena / pozdržena? Je pro mě v tuto chvíli primární, aby došlo co nejrychleji k odblokování mých běžných účtů.
Děkuji Vám předem za odpověď.
S pozdravem

Odpověď
Dobrý den,
v případě, že Vašemu dovolání nebyl přiznán odkladný účinek dle ust. § 243 občanského soudního řádu, je předmětné rozhodnutí v právní moci a je vykonatelné, tedy na jeho základě již lze zahájit a provést exekuci. Neznáme podrobnosti případu, nicméně z Vámi sdělených informací nevyplývá žádný důvod, který by mohl vést k zastavení či odkladu exekuce. Odkazujeme tedy na ust. § 266 a ut. § 268 občanského soudního řádu, které vymezují důvody pro odklad resp. zastavení exekuce.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

25. 3. 2023


Otázka
Dobrý den za doby manželství jsem si vzal úvěr který jsem bohužel nezvládl splácet a došlo to tak daleko že mi byl 23.3.2023 došel exekuční příkaz. Nic méně hned druhý den si exekutor na úctě manželky blok celou částku.Jde o to že o úvěru manželka nevěděla ani o tom že mi byla přikazana exekuce.Jeji účet je fyzicky jen její na který ji chodí výplata a teď mateřská všechny prostředky na něm jsou pouze jejím majetkem a to i druhý účet který slouží k zasílání nájemného pronájmu bytu který je jejím majetkem nabytým v dědickém řízení a taktéž sním já jako dlužník nemám nic společného.Je nějak možnost se bránit aby manželka nebyla kvůli mě hlouposti postihnuta.

Odpověď
Dobrý den,
přestože je účet vedený pouze na jméno Vaší manželky, jsou finanční prostředky na něm (pokud nedošlo k zúžení společného jmění manželů) společné, tedy spadají do společného jmění manželů. K uspokojení dluhu vzniklého za trvání manželství pak lze postihnout společné jmění manželů.

28. 3. 2023

Otázka
Dobrý den, od nového roku platí novela a bezvýsledných exekucí starších 6 let.mám exekuce starší 9 let které se nesplácejí,jelikož z mého platu se platí jen jedna ,na víc nemám plat jak mám postupovat aby byli ostatní staré ukončeny jako nevymahatelné, děkuji za odpověd.

Odpověď
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že tvrdíte, že máte příjem, z něhož jsou realizované srážky ze mzdy, nesplňujete podmínku pro zatavení exekuce z důvodu její bezvýslednosti. Neznáme podrobnosti případu, nicméně pokud na další exekuce není nic placeno z důvodu, že jsou až dalšími v pořadí, máme za to, že ani tyto exekuce nelze z důvodu bezvýslednosti zastavit.

30. 3. 2023

Otázka
Dobrý den.
Manžel má exekuci z podnikání u věřitele O2 ve výši jistiny 4666,-Kč. Dále manžel zaplatil na účet exekutora úrok z prodlení ve výši 8130,-Kč a odměnu exekutora ve výši 2000,-Kč. Exelutor mimo tuto jistinu již dříve poslal věřiteli O2 ( spíše právnímu zástupci O2 ) částku 2890,- Kč. Exekutor několik týdnů po uhrazení poslal odhadce, aby odhadl náš dům, že bude prodán v e-dražbě. Odhadce odmítá sdělit, kolik bude požadovat za práci odhadce s tím, že je vázán mlčenlivostí. A ani exekutor dosud nesdělil manželovi náklady exekuce. Dle mého názoru je pohledávka uhrazena a tak by exekutor neměl prodat náš dům v e-dražbě. A tak se ptám, mám-li jako manželka po 42 letech společného soužití s manželem v domě nějakou možnost uhájit svoji polovinu domu, na kterou mám jistě právo ? A samozřejmě právo na majetkový podíl má právo i náš syn, který s námi žije ve společné domácnosti. Já a ani syn jsme se nijak nepodíleli na podnikatelské činnosti manžela, tak mě přijde uplatnění kolektivní viny za dluh s podnikání nemožný. A dále by mě zajímalo, zda může exekutor prodat dům i přesto, je-li pohledávka uhrazena ? Zbývající dluh manžela z podnikání je asi 3% z odhadní ceny domu a dle rozpisu PSSZ bude tento uhrazen srážkami z manželovo starobního důchodu v listopadu 2024. Tudíž nevidím žádný vážný důvod k tomu, aby byl náš dům v dražbě prodán.

Odpověď
Dobrý den,
V případě, že je dluh již plně uhrazen, nemůže dojít k prodeji Vašeho domu v rámci exekučního řízení.

V případě, že dluh uhrazen není a Váš manžel má příjem, z něhož by tento dluh měl být do dvou let uhrazen, máme za to, že prodej domu za účelem vymožení pohledávky je v rozporu s ust. § 58 odst. 2 exekučního řádu. Dle něj lze k prodeji nemovitosti, kterou dlužník užívá ke svému bydlení a k bydlení své rodiny přistoupit až v nejzazším případě, kdy nelze pohledávku uspokojit jinak. Ve Vašem případě by pak přicházela v úvahu také námitka nepoměru mezi hodnotou nemovitosti a vymáhané pohledávky.

Ohledně toho, zda lze prodat celou nemovitost v rámci exekučního řízení, tedy zda lze postihnout společné jmění manželů pak uvádíme, že uvedené závisí od toho, zda se jedná o dluh vzniklý za trvání manželství či nikoliv a zda případně nedošlo ke změně zákonného režimu SJM. Jelikož tyto informace k dispozici nemáme,nemůžeme posoudit další, z uvedených skutečností plynoucí, možnosti obrany v exekučním řízení.

3. 2. 2023

Otázka
Dobrý den, dědil jsem po příbuzném, na kterého byla uvalena exekuce. Tato exekuce pochází z roku 2007 a v roce 2004 jí předcházel platební rozkaz. Původní dlužná částka byla cca. 14 500,- Kč, podle sdělení exekutora je současná výše dluhu cca. 325 000,-Kč, z toho cca. 240 000,- Kč činí úrok z prodlení. Exekuce nebyla zrušena, protože protože příbuzný před smrtí zdědil podíl v nemovitosti. Bohužel v tuto chvíli nemám k dispozici bližší informace, ale pravděpodobně se jedná o dluh z neuhrazeného nájemného. Je taková výše úroku přiměřená?
Děkuji

Odpověď
Dobrý den,
z Vašeho dotazu nevyplývá, z jakého právního titulu vznikl dluh ve výši 14.500, -Kč a zda k tomuto dluhu byla ujednána také smluvní pokuta případně smluvní úroky z prodlení. Vzhledem k uvedenému a ke stáří dluhu tedy nelze vyloučit, že úrok či smluvní pokuta byly ujednané jako přiměřené, avšak dluh mnohonásobně narostl v průběhu téměř dvaceti let. Samotná přiměřenost úroku či smluvní pokuty pak měla být řešena v rámci řízení, v němž byl vydán exekuční titul.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

3. 2. 2023

Otázka
Dobrý den,
Mám prosbu jestli by měmohl někdo pomoci,jelikož mám exekuce,jak mám postupovat.
Dlouhou dobu žiji po ubytovnách,nyní se mě podařilo zamluvit podnájem,ale mám obavy abych nezpůsobil majiteli nějaký problém. Jedná se o starý byt 2+1,kde žil 83letý důchodce,/zemřel/. Všechny věci jsou staré,a doklady o nabytí již nejsou. Mám možnost ho pronajmout i s vybyvením,nábytek je tak cca 40 a více let starý. Majitel mě chce pronajmout 1pokoj +kuchyňka+soc.zařízení./mě to stačí/. Druhý pokoj si chce nechat pro sebe,kde budou věci po otci ,které nemá kam dát.Pokoj by měl uzamčen,bez mého přístupu. Jak to ošetřit, abych mu nezpůsobil škodu v případě návštěvy exekutora.

Děkuji předem za odpověď

S pozdravem

Odpověď
Dobrý den,
exekutor může v rámci mobiliární exekuce zabavit pouze movité věci patřící dlužníkovi. V případě, že si pronajmete od vlastníka část bytu včetně jeho vybavení, je vhodné v nájemní smlouvě uvést, že je tato část bytu pronajímána včetně jeho vybavení a toto vybavení ve smlouvě vypsat. V případě, že i přesto dojde ke sporu o tom, komu zařízení bytu náleží, lze tuto skutečnost prokazovat i jinými důkazy než jen doklady o zakoupení vybavení bytu (například svědeckou výpovědí, fotografiemi, apod.)

Mgr. Erika Turzová Baloghová

4. 2. 2023

Otázka
Dobrý den, v roce 14.4.2016 byl vydán směnečný platební rozkaz, a k 30.12.2022 byl na nás vydán exekuční příkaz. Který mi byl doručen do datové schránky dne 3.2.2023, vydaný dne 17.1.2023 je toto podle zákona možné ? Můžeme se nějak bránit ?
děkujiza pomoc

Odpověď
Dobrý den,
exekuci lze ve smyslu ust. § 640 občanského zákoníku zahájit ve lhůtě deseti let ode dne právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí orgánu veřejné moci (v daném případě soudu). Exekuce tedy byla zahájena v této lhůtě a není promlčená.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Vyplacení bolestného v případě pracovního úrazu

Dotaz:
Dobrý den, mám dotaz ohledně vyplacení bolestného při snížení společenského uplatnění v případě pracovního úrazu. Jsem v konkurzu a pojišťovna Kooperativa poskytla celou částku, která mi měla být vyplacena za bolestné, na konto konkurzního správce. Můj dotaz tedy ve vztahu k všeobecným informacím dostupných na internetu směřuje k oprávněnosti poukázání celé částky bolestného na účet správce, či mi vzniká nárok na obdržení této částky (popř. části), právě z titulu ztíženého společenského uplatnění. Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Dobrý den,
na uvedenou otázku neexistuje zcela jednoznačná odpověď. V rámci konkursu lze postihnout majetek dlužníka patřící do majetkové podstaty. Dle ust. § 207 insolvenčního zákona do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Ve smyslu ust. § 299 občanského soudního řádu nelze bolestné postihnout v rámci exekuce srážkami ze mzdy. Na druhou stranu však nic nebrání tomu, aby bylo bolestné v exekučním řízení postiženo přikázáním pohledávky. Pro účely konkursu tedy dle našeho názoru zákon nedává jednoznačnou odpověď na to, zda lze či nelze bolestné v rámci konkursu postihnout. V dané věci je potřeba také vzít v úvahu ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, dle kterého je dlužník po schválení oddlužení povinen „hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.“ Pro účely oddlužení se tedy bolestné ze zákona nepovažuje za mimořádný příjem, který by bylo potřeba vydat insolvenčním správci. Uvedená zákonná úprava ohledně oddlužení by ve spojení s ust. § 207 insolvenčního zákona mohla případně sloužit jako argument pro nezahrnutí bolestného do majetkové podstaty v konkursním řízení. Nicméně s ohledem na rozsah vymezení obsahu majetkové podstaty v konkursu (ust. § 206 insolvenčního zákoníku) nelze vyloučit ani opačný výklad.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Účelová exekuce

Dotaz:
Dobrý den. Mám dotaz ohledně účelové exekuce, uhradil jsem povinnou částku cca 12t včas v plné výši přesto mi byla exekuce uložena, podal jsem protest,p řesto mám blokovány všechny b. účty v celkove výši cca 200t už několik měsíců, nemohu podat žádnou žádost o bankovní službu. Je nějaký další způsob obrany proti takové šikaně, mohu žádat o odškodnění za každý den omezování nebo to je v pořádku a musím toto v naši justici strpět?

Odpověď
Dobrý den,

Bohužel neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci. Pokud byla exekuce zcela zjevně zahájena bezdůvodně, můžete se domáhat úhrady vzniklé škody na osobě, která Vám svým postupem tuto škodu způsobila. Pro úplnost uvádíme, že v případě, že jste vymáhanou částku uhradil na základě oznámení o zahájení exekuce ve lhůtě pro dobrovolné splnění exekuce, byla exekuce pravděpodobně zahájená oprávněně. Účinky exekučních příkazů (např. “blokace“ účtu) vydaných za účelem vymožení dlužné částky trvají do pravomocného ukončení exekučního řízení a do doby zrušení všech omezení vzniklých za trvání exekučního řízení.

Dotaz k exekuci

Dotaz
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu k následujícímu příspěvků,zda jsou mé postřehy a úvahy a odkazy k zákonům odpovídající.
Od 1.1.2022 začala platit novela zákona c.286/2021Sb.,exekuční řád.U pohledávek vyšších(tzv.nebagatelnich)byla účinnost zákona odsunuta od 1.1.2023.
Mám několik takových exekuci a na vsechny se vztahuje ustanovení &55 odst.7 uvedeného zákona,o zastavování dlouhodobých marných exekuci u kterých za dobu 6-ti let nedošlo ani k částečnému plnění na náklady exekuce.
Dozvěděl jsem se však,že ze strany exekutorů a oprávněných se množí případy účelového obcházení &55 odst.7,tím,že jsou za povinného poskytována plnění vymáhané povinnosti bezvýznamnými částkami s cílem zastavit běžící 6-ti letou lhůtu,která se opět rozběhne od posledního plnění.
Musím konstatovat,že se tak děje i v mém případě,např.u exekuce trvající od roku 2014 doposud nebylo ničeho vymozeno a když jsem se dožadoval informací bylo mě oznámeno,že oprávněný 22.10.2022 provedl částečné plnění ve výši 84Kc.
K tomu jsem ve svém vyjádření odpověděl,že jsem nikdy žádným třetím osobám nebo subjektům nedal souhlas k plnění vymáhané povinnosti za moji osobu a tudíž všechny takto učiněné kroky jsou právně neplatné,odkazují se při tom na ustanovení &1936 zákona c.89/2012Sb.,občanského zákoníku.
Děkuji předem za odpoved


Odpověď
Dobrý den,
k uvedené otázce v současné době judikatura nezaujala žádný postoj.  V předmětné situaci by bylo možné podat podnět Ministerstvu spravedlnosti České repubiky, Odboru dohledu a kárné agendy, aby postup exekutora ve věci prošetřil. Bohužel, dle současného stanoviska, je výhradněna posouzení exekutora zda zaplacenou částku vyhodnotí jako plnění či jako obcházení zákona. Ve věci pak můžete podat soudu také návrh na zastavení exekuce (pokud jsou jinak splněné podmínky pro její zastavení). Soud by při rozhodování o návrhu na zastavení exekuce musel posoudit také povahu platby, která byla exekutorovi zaplacena na Váš dluh.
Pro úplnost uvádíme, že plnění za dlužníka je skutečně možné pouze se souhlasem dlužníka (viz ust. § 1936 občanského zákoníku).
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Nařízená práce přesčas

Dotaz
Zaměstnavatel mi nařídil práci přesčas a současně mi oznámil, že místo příplatku musím čerpat náhradní volno. Žádnou dohodu o čerpání náhradního volna jsme neuzavřeli, tvrdí, že to není potřeba. Má pravdu, mohu odmítnout čerpání náhradního volna?

Odpověď
Dobrý den,
dle ust. § 114 odst. 1 zákoníku práce lze místo příplatku ve výši 25%, který zaměstnanci náleží za práci přesčas, čerpat náhradní volno pouze na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám tedy nemůže jednostranně nařídit čerpání náhradního volna. Nejste ani povinen s čerpáním náhradního volna souhlasit. V takovém případě je pak zaměstnavatel povinen vyplatit příplatek za práci přesčas.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Důchod a exekuční splátka

Dotaz
Dobrý den, jsem v ID III. stupně a z důchodu mi je strháván exekuční splátka. Při žádosti o příspěvek na bydlení mám jako čistý příjem uvádět částku před nebo po srážce?
Děkuji za odpověď
Jana

Odpověď
Dobrý den, 
dle ust. § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře není exekuční srážka uvedena jako výdej, který by bylo možné od příjmu zohledňovaného pro účely přiznání příspěvku na bydlení odečítat. Je tedy dle našeho názoru potřeba uvádět příjem před exekuční srážkou.

Dědické řízení

Dotaz
Dobrý den, v dědickém řízení po otci (úmrtí 21.4.2022) jsem zdědila nemovitost. Při přepsání elektřiny na mou osobu jsem s hrůzou zjistila, že smlouva po otci byla sestrou otce ukončena (dne 7.7.2022) a na její žádost byly demontovány hodiny (dne 14.7.2022). Přeplatek před a po úmrtí byl vyplacen sestře otce.
V průběhu dědického řízení jsem se domluvila s notářkou (pouze ústní domluva), že sestra otce bude nadále hradit zálohy na elektřinu, které z cca 1 600 Kč ponížila na 500 Kč a tyto částky budou zahrnuty do dědického řízení, které poté ohledně vyrovnání dědického řízení uhradím. Tak se i stalo.
Usnesení o dědickém řízení nabylo právní moci dne 15.9.2022. V tomto usnesení o žádném přeplatku u ČEZ (aktiva) není ani zmínka, pouze jsou rozepsány zálohy ČEZ od dubna – úmrtí do července – demontáž hodin, kdy tyto uhradila sestra otce. Na pobočce ČEZ jsem se dozvěděla, že přeplatek před a po úmrtí byl vyplacen sestře otce, pouze na základě vyplnění nějaké plné moci + předložení orig. úmrtního listu (sestra otce vypravovala pohřeb). Selským rozumem, zálohy po úmrtí byly tedy vyplaceny 2x, a to přeplatkem (úhrada sestry) + má úhrada vyrovnání v dědickém řízení. Na internetových stránkách jsem se dozvěděla, že zákonný nárok na přeplatek před úmrtím má dědic (§ jsem nenašla) a nárok na přeplatky po úmrtí má ten, kdo je fakticky uhradil a toto i doloží – prokáže.
Prosím o radu, jak mám postupovat při vyplacení přeplatku před úmrtím od ČEZU + jak mám vymáhat úhradu přeplatku po úmrtí, který dostala sestra otce 2x (přeplatek od ČEZu + vyrovnání dědického řízení ode mne – pasiva) + opětovné namontování hodin a přepisu sml. z otce na mou osobu.
Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den, 

neznáme konkrétní okolnosti případu ani obsah dokumentů potřebných pro posouzení věci, proto poskytujeme pouze obecnou informaci.
V případě přeplatku vzniklého před úmrtím je potřeba se obrátit na ČEZ a předložit usnesení o dědictví, z něhož plyne, že jste jedinou dědičkou. Přeplatek by Vám měl být ze strany ČEZ na základě uvedených podkladů vyplacen. Bohužel nevíme jaké doklady sestra Vašeho otce předložila u ČEZ proto nemůžeme najisto postavit, zda byl přeplatek ze strany ČEZ vyplacen sestře Vašeho otce oprávněně či nikoliv. Pokud však byl přeplatek vyplacen neoprávněně (na základě například nepravdivého prohlášení sestry Vašeho otce) máme za to, že by jeho vrácení měla po sestře Vašeho otce žádat ČEZ.
Ohledně přeplatku vzniklého po úmrtí Vašeho otce nemůžeme v důsledku chybějících informací (kdy vznikl přeplatek, okolnosti dohody o vyrovnání plateb za elektřinu) doporučit konkrétní postup, nelze však vyloučit vznik bezdůvodného obohacení na straně sestry Vašeho otce. Vrácení tohoto přeplatku byste pak měla po sestře Vašeho otce požadovat Vy.
K přepisu smlouvy z otce na Vaši osobu uvádíme, že pokud byla smlouva ukončena, je potřeba s dodavatelem elektrické energie uzavřít smlouvu novou. 

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Dluh od pojišťovny

Dotaz
Dobry den dnes jsem obdrzel z pojistovny do me datove schranky z ceske prumyslove pojistovny ze dluzim od roku 2012 do dnesniho dne 190000 na pojistnem ale od roku 2012 jiz neziji v cechach a vim jiste ze jsem se odhlasoval z pojistovny bohuzel jsem pred par lety prisel o vsechny dokumenty .nevi nekdo co delat v takoveto situaci ? Dekuji za odpoved

Odpověď
Dobrý den, 

bohužel neznáme podrobnosti případu, proto můžeme doporučit toliko, abyste se nejdříve obrátil na pojišťovnu a pokusil se s nimi vyřešit věc smírnou cestou. Pro další postup ve věci doporučujeme obrátit se na advokáta.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Exekuce cizího účtu

Text otázky: 
Dobrý den chtěla bych se zeptat zda může exekutor zablokovat přítelův účet, když mi tam nechodí žádné peníze a zda může zabavit věci které mi nenáleží. Moc děkuji

Text odpovědi:
Dobrý den,
exekutor při výkonu rozhodnutí nemůže postihnout majetek, který nenáleží dlužníkovi. Pokud tedy nejste s přítelem sezdaní a nemáte na jeho účtu uložené své finanční prostředky, nemůže exekutor účet Vašeho přítele „zablokovat“ a ani nemůže žádat výplatu finančních prostředků z tohoto účtu. Rovněž v případě mobiliární exekuce nemůže exekutor postihnout věci, které nenáleží dlužníkovi. V praxi však můžou někdy vyvstat pochybnosti o tom, komu věc patří a může se stát, že exekutor pojme do soupisu věc, kterou dlužník ve skutečnosti nevlastní. V takovém případě má majitel věci právo podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a pokud tomuto návrhu nebude byť i jen částečně vyhověno, může také podat žalobu na vyloučení věci z exekuce. Oba návrhy však musí vlastník doložit důkazy, které prokazují jeho vlastnické právo k věci.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Kauce, roční vyúčtování

Text otázky: 
Dobrý den mohla bych se Vás prosím zeptat letošního roku na konci dubna nám skončila podnájemni smlouva,po 8 měsících stále nemáme roční vyúčtování a nebyla nám vrácena ani kauce,RK i majitel přestaly úplně komunikovat Můžete mi prosím poradit co s tím? Děkuji Š.

Text odpovědi:
Dobrý den,
v první řadě je potřeba upozornit na skutečnost, že podnájemní smlouva není upravená občanským zákoníkem. Nevztahují se tedy na ni automaticky ustanovení o nájmu bytu. Primárně je proto potřeba vycházet z textu podnájemní smlouvy a z toho, jak byly upravené vztahy v této smlouvě. Teoreticky by ohledně vrácení kauce přicházela v úvahu žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, ovšem jelikož nám není znám text uzavřené smlouvy, nemůžeme se k možnostem vrácení kauce blíže vyjádřit. Samotného předložení ročního vyúčtování by bylo možné docílit prostřednictvím žaloby na plnění, ale opět vše závisí také na textu podnájemní smlouvy. Doporučujeme proto v dané věci vyhledat pomoc advokáta, který by prostudoval text smlouvy a doporučil konkrétní postup ve věci.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Zastavování bezvýsledných exekucí

Text otázky: 
Dobrý den, Rád bych se zeptal, Budou nepřesnostní exekuce s jistinou nad 1500kc vedené od roku 2009 u kterých se nic za celou dobu nevymohlo, příští rok automaticky zastavovat, nebo exekutor bude obesílat věřitele, aby složili zálohu, budou li chtít v exekuci pokračovat? Děkuji

Text odpovědi:
Dobrý den,
vymáhaná pohledávka nebyla za celou dobu trvání exekuce ani částečně uspokojena, tak bude tato exekuce zastavena nejpozději po uplynutí 12 let od vyznačení doložky provedení exekuce. V případě, že po vyznačení doložky provedení exekuce došlo k částečnému uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení, počítá se lhůta 12 let od posledního vymoženého plnění. Tato lhůta neběží po dobu, po kterou probíhalo řízení o návrhu n zatavení exekuce, námitce podjatosti, návrhu na odklad, odvolání nebo jiném podání účastníka řízení či trval odklad exekuce části majetku, během něhož nelze exekuci provést. Dále lhůta neběží po dobu, po kterou byla exekuce jako celek odložena, nebo ji nebylo možné provést z jiného důvodu (např. z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení). Uvedená pravidla se vztahují i na exekuční řízení zahájená před 1.1.2023. Pokud tedy byla vyznačena doložka exekuce v roce 2009, je možné exekuci za splnění výše uvedených podmínek zastavit.
Mgr. Erika Turzová Baloghová